Planlægning et resumé

Boligplanlægning og realisering skal gennemføres med en indsats på mange fronter, og med en forståelse for at boligudbygning altid indebærer mange valg og fravalg. I samarbejde med de forskellige sektorer fastlægges, hvor stort behovet for nye boligudlæg er.

I forbindelse med denne kommuneplan er der udlagt yderligere areal til boliger. I Esbjergområdet spår prognoserne en mangel på byggegrunde. Dette tænkes løst ved udlæg af nye boligområder med stor, men forskellig attraktivitet. Udlægget af nye boligområder søges afpasset i forhold til skolekapaciteterne. Det sker ved at afpasse størrelsen og udbygningstakten, der reguleres gennem Tids- og rækkefølgeplanen. Endvidere åbnes mulighed for en større fortætningsindsats, der skal gøre Esbjerg Kommunes eksisterende byområder mere bymæssige ved at koncentrere bylivet og skabe mere liv, større tryghed og større mangfoldighed i boligudbuddet.

Der er mange fordele ved at bo tættere og mere blandet end tilfældet er i dag. Med flere boliger i mindre områder koncentreres bylivet, og der kommer flere øjne på gaden. Gade- og byrum opleves på den måde mere levende og trygge. Med større mangfoldighed i boligudbuddet, i de enkelte kvarterer, fremmes interaktionen mellem forskellige befolkningsgrupper og dermed forståelsen for hinanden. Samtidig har den enkelte person, på trods af skiftende livssituation, muligheden for at blive boende i samme lokalområde.

Ved at bygge tættere bliver byggeriet desuden mere bæredygtigt. I en tæt by er der eksempelvis kortere afstand mellem funktionerne, og det er derfor mere attraktivt at gå eller cykle i forbindelse med dagligdagens gøremål. På den måde mindskes brugen af bil. Tæt boligbyggeri har desuden en mindre udvendig overflade pr. bolig, varmetabet er dermed mindre og opvarmningsbehovet derfor også betydeligt lavere.

Det at bygge tæt skal dog ikke gå ud over kvaliteten af Esbjerg Kommunes boligområder. Derfor opstilles der en række kvalitetsbestemmelser, der skal sikre, at kvaliteten af boliger forbliver høj og at der sikres gode, anvendelige og velbeliggende opholdsarealer i forbindelse med nye boliger.

De fremtidige klimaforandringer påvirker boligplanlægningen. Med de fremtidige estimerede vandstandsstigninger samt det, at der i fremtiden kan forventes større regnhændelser på kortere tid, er det vigtigt, at arealudpegninger til boliger sikres mod oversvømmelser, og at den større mængde vand indarbejdes i planlægningen af boligområder således, at vandet indgår som et aktivt, rekreativt og æstetisk element i byudviklingen.