Politiske mål

Esbjerg kommune ønsker, at den fysiske planlægning sker under hensyntagen til den aktuelle viden om jordforureningsforholdene.

Esbjerg Kommune vil bidrage til, at der kan etableres lokale bortskaffelses- og genanvendelseslokaliteter for ren jord og lettere forurenet jord.

Kraftigt forurenet jord skal så vidt mulig renses og genanvendes med henblik på, at forbruget af råstoffer og behovet for deponeringskapacitet mindskes.

Anlæg til bortskaffelse af forurenet jord ønskes etableret på steder, hvor der, hverken på kort eller lang sigt, er risiko for forurening af grundvandsressourcen, overfladevandsrecipienter eller risiko for menneskers sundhed.

Ikke forurenet overskudsjord skal håndteres og bortskaffes på måder, som tager hensyn til landskab, natur og kulturarv.