Planlægning et resumé

Kapitlet om primære erhverv er et nyt kapitel, og er opstået for at følge systematikken fra den øvrige kommuneplan. I denne systematik arbejdes der med arealanvendelseskort og kortlag med sektorinteresser. Til arealanvendelsen jordbrugsområde er der følgelig en sektorinteresse i form af primærerhvervet. Sektorinteresserne fra de primære erhverv kan også være kortmarkerede i andre arealanvendelseskapitler som f.eks. grønne rekreative områder og grønt danmarkskort.

Størstedelen af retningslinjerne fra det gældende kapitel om jordbrugsområder er fulgt med over i dette sektorkapitel. I et samarbejde med erhvervet er der blevet opstillet politiske målsætninger for kommuneplanen, der har til formål at sikre erhvervets udviklingsmuligheder samt erhvervets rolle i de særligt værdifulde landbrugsområder. Esbjerg Kommune skal afveje erhvervets interesser med øvrige interesser med arealbehov, som f.eks. byudvikling, ligesom Esbjerg Kommune skal opfylde de nationale mål om skovrejsning. Disse forpligtelser har tilført yderligere to politiske mål til kapitlet.

Flytningen af retningslinjerne fra det gældende jordbrugsområdekapitel og hertil, har medført to større ændringer i retningslinjerne. Retningslinjen for værdifulde landbrugsområder er således udgået, mens retningslinjen for de særligt værdifulde landbrugsområder er tilpasset, så den fremover rummer en del af de arealer, der før var værdifulde landbrugsområder.

Det betyder, at der kortmæssigt også er sket forandringer af betydning for sektoren. Det gælder både i forhold til de særligt værdifulde landbrugsområder og skovrejsningsområderne. De særligt værdifulde landbrugsområder er udvidet med den del af natura 2000-områderne i marsken, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur eller lavbundsudpegning. Der er tale om en justering på 1600 ha, der er afstedkommet af et ønske fra landbruget. Opdateringen af skovrejsningsområderne har medført, at andelen af neutralområder er reduceret markant. Der er således nu taget stilling til om der ønskes skovrejsning eller ej på langt de fleste arealer i landzone. Denne stillingtagen afspejler sig i retningslinjerne, der er blevet mere specifikke og detaljerede omkring skov og skovrejsning end i den gældende kommuneplan. Der er ligeledes fastlagt nye retningslinjer til sikring af gartneri- og dambrugserhvervene.