Retningslinjer med redegørelser


FO. 1 Forsvarets areal

Indenfor Forsvarets arealer kan der normalt ikke vedtages lokalplaner, der begrænser anvendelsen eller udøvelsen af de militære aktiviteter.

Forsvarets arealer fremgår af kommuneplankortet.

De militære aktiviteter, der foregår på Forsvarets arealer i Esbjerg Kommune, udgør en vigtig del af Forsvarets operations-, trænings- og uddannelsesaktiviteter. De militære aktiviteter skal derfor kunne foregå uhindret, idet Forsvaret dog forventes fortsat at tilrettelægge aktiviteterne under hensyntagen til omgivelserne. Forsvarets arealer er indarbejdet i kommuneplanen for at synliggøre tilstedeværelsen af etablissementerne og sikre Forsvarets interesser.

Forsvarets arealer i Esbjerg Kommune omfatter dele af Varde Øvelsesplads, et depot ved Guldager, et mindre areal ved Esbjerg Havn samt Hjemmeværnsgården i Veldbæk. Herudover lejer Forsvaret et mindre areal i Marbæk Plantage af Esbjerg Kommune.

Der er fastlagt en støjisolinje omkring Øvelsesplads Varde for at sikre, at der ikke kan planlægges for støjfølsomme anvendelser, der kan begrænse Forsvarets brug af arealet.

Ophører brugen af Forsvarets arealer til militære aktiviteter skal oprydning ske efter de til enhver tid gældende regler.

FO. 2 Forsvarets olieledning

Der skal sikres mulighed for fortsat drift og vedligehold af Forsvarets olieledning.

Forsvarets olieledning løber igennem Esbjerg Kommune. Ledningen er tinglyst på de relevante matrikler sammen med et 10 meter bredt servitutbælte. Indenfor servitutbæltet må der ikke opføres bygninger eller andre blivende anlæg ligesom der ikke må plantes træer eller foretages gravearbejde uden forudgående tilladelse fra Forsvaret.

FO. 3 Drifts- og plejeplan for Varde Øvelsesplads

Administrationen af vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven og naturbeskyttelsesloven vil ske med udgangspunkt i den til enhver tid gældende drifts- og plejeplan for Varde Øvelsesplads.

Varde Øvelsesplads i Esbjerg Kommune rummer væsentlige naturmæssige og landskabelige værdier, hvor de mest værdifulde naturområder søges friholdt for aktiviteter, der ikke er forenelige med områdets status.

Det er retningslinjerne i Drifts- og plejeplanen for Varde Øvelsesplads, som er gældende for etablissementet i Esbjerg Kommune.