Ribe Nørremark

Ribe Nørremark afgrænses i vest af jernbanen og området omkring Farupvej, i syd/øst af Tved å og i nord af Kærbølvej. Området udgør i 2019 et areal på ca. 462 HA med omkring 1.975 husstande og ca. 3.235 indbyggere.

Historisk baggrund

Ribe Nørremark lå oprindeligt på en mager hedeslette med meget få gårde og huse. Ribe Plantage anlagdes i 1802 i et indsande med klitdannelse, der var uegnede til agerdyrkning. Men allerede i 1500 tallet stod Ribe bys galge på galgebakkerne, det var et stort bygningsværk af mursten og tre murede piller med særligt afskrækkende effekt. Plantagen blev et yndet udflugtsmål med beværtninger og underholdning. Stedets popularitet dalede med privatbilismens fremmarch. Ved Farupvej anlagdes Ribe Avlsgård i 1879 som fattiggård med undervisning i landbrug.
Efter 1920 begyndte Ribe Nørremark at udvikle sig med boliger langs Jernkærvej. Fra 1960’erne til 1990 opførtes mange boliger sydøst for Koldingvej. Erhvervsområdet påbegyndtes efter 1950 og især efter 1960 blev området bebygget. Efter 2000 er der kommet mange virksomheder på begge sider af Varde Hovedvej.

Stedets ånd

De første områder i Ribe Nørremark blev udbygget i 1950'erne og består af tidstypiske parcelhuse med store haver Området har et klassisk parcelhuskvarters ånd med frodige grønne haver og rolige boligveje, hvor kvarterets børn trygt kan lege. Videre findes en del rækkehuse, herunder boligforeningsbyggerier. Erhvervsområderne på den anden side af Varde- og Koldingvej står i stærk kontrast hertil med stor skala i både bebyggelse og vejstruktur.

Arealanvendelse

Ribe Nørremark består af tidstypiske parcelhuse med store haver, det første område påbegyndt i 1950’erne. Det har et klassisk parcelhuskvarters ånd med frodige grønne haver og rolige boligveje, hvor kvarterets børn trygt kan lege. Videre findes en del rækkehuse, herunder boligforeningsbyggerier. Erhvervsområderne på den anden side af Varde- og Koldingvej står i stærk kontrast hertil med stor skala i både bebyggelse og vejstruktur.

Bystruktur

Ribe Nørremark er bygget som en satellitby nord for Ribe bykerne. På grund af en bevidst planlægning og de naturgivne forhold har denne bydel en fin og klar afgrænsning til landskabet, en afgrænsning, der, sammen med adskillelsen fra Ribe by, er et vigtigt træk at bevare. Overordnet er satellitbyen opdelt i to områder – et erhvervsområde og et boligområde. Begge områder er typiske i deres opbygning.
Parcelhuskvarteret kan opdeles i forskellige udstykningsperioder. Omkring 50’erne, omkring 70-80’erne og nyere parcelhusudstykninger. Derudover er der områder med tæt-lavt byggeri, der er bygget i samme periode som de omgivende parcelhuse.
Området ved Farupvej er karakteriseret ved parcelhuskvarterer tæt på Ribe Plantage, Ribe Camping, Den Gamle Avlsgård og Nørrelundparken.
Den centrale del af Nørremarken er fuldt udbygget, og der er nyt byggeri af boliger på Klostermarken.

Arkitektur og facader

I erhvervsområdet er arkitekturen rationel og skalaen stor. Bebyggelsen bærer præg af at skulle opfylde helt specifikke og ofte pladskrævende behov i den pågældende virksomhed så som lager, kontor, værksted osv. Udearealer benyttes primært til opbevaring eller parkering.
Boligområdet er præget af tidstypiske parcelhuse fra 50’erne og frem, i en etage og med store haver. Desuden er der en mængde forskellige rækkehusbebyggelser. Avlsgården er påvirket af stilretningen historicismen, en grundmuret gård med murede gesimser, frontspids og store vinduer.

Bevaringsværdige sammenhænge

Den sydligste del af området er et særligt værdifuldt kulturmiljø, med tre bærende fortællinger: Galgebakken fra middelalderen, som er en flyvesandsklit, Plantagen fra romantikken, er placeret på mager marginaljord og Nørrelund fra velfærdssamfundet en planlagt hesteskobebyggelse markant beliggende mod landskabet. Der findes flere bevaringsværdige bygninger i området, specielt bør Den Gamle Avlsgår nævnes. Der findes en kulturmiljøplan på Esbjerg kommunes hjemmeside.
https://www.esbjergkommune.dk/borger/kommune--og-byplan/kommuneplan/kulturmiljøplan.aspx

Rekreative og grønne områder

De udlagte områder til skovrejsning øst for Syren-, Jasmin- og Gyvelparken, giver med anlæg af stier, broer og opholdspladser rekreative områder for borgerne. De forskellige anlæg vil sikre en sammenkobling af skovrejsningsområderne med de bynære grønne områder, i kilen mellem Nørremarken og Ribe Bykerne.
Områdets rekreative arealer understøttes af de private haver, der ligger i tilknytning til de enkelte boliger.
Et spændende rekreativt område er Ribes gamle galgebakke, der ligger i Ribe Plantage. Skovområdet er meget benyttet af familier og fungerer som en bypark.
Derudover er der flere kvarterslegepladser og mindre boldbaner, hvor kvarterets børn kan mødes. Nørremarken ligger desuden i tæt forbindelse med Tved Å og hele det rekreative miljø i forbindelse hermed.

Trafik og infrastruktur

Den meget trafikerede Varde hovedvej (rute 11) som går gennem Ribe Nørremark danner en trafikbarriere mellem erhvervsområdet og boligområdet og understreger opdelingen af området. Forbindelsesvejene Mosevej, Nørremarksvej og Sorsigvej er de primære trafikveje i boligområdet og er i perioder trafikerede. Industrivej, Ørstedvej og Ole Rømers Vej er de primære trafikveje i Erhvervsområdet.