Marbæk

Marbæk afgrænses mod nord af Varde Ådal, i vest af havet, mod øst af Vestkystvej og mod syd af Hjerting by. Området udgør i 2019 et areal på ca. 15.615 km2 med omkring 68 husstande og ca 245 indbyggere.

Historisk baggrund

Historien om Marbæks fortid er både dramatisk og spændende. Det nuværende landskab er formet af den forrige og sidste istid, der slap sit tag for ca. 10.000 år siden og skyllede vand og sand ud over Sydvestjylland. Samtidig har menneskets spor sat sine aftryk i området siden stenalderen.
Der har været mennesker i Marbækområdet siden oldtiden, men større samlede bebyggelser har der aldrig været. Esbjerg Kommune har siden 1921 erhvervet arealer i området og ejer i dag ca. 900 ha. i Sjelborg, Marbæk og Myrthue. Marbæk Plantage blev grundlagt som privat plantage omkring 1900, og fra 1939 har plantagen været ejet af Esbjerg Kommune med den primære funktion at være et rekreativt område for esbjergenserne.
Området er præget af landbrugsarealer og plantage. Men der er også tydelige tegn på, at der tidligere har været liv i Marbækområdet, idet det flere steder er muligt at opleve jernalderagre og jernalderbopladser.
I Marbæk findes desuden et unikt samlet hedeområde med ca. 50 ha fredet hede og et stort søområde som tiltrækker et rigt fugleliv.

Stedets ånd

Med en central placering i det sydvestjyske landskab, og som et af de største samlede rekreative naturområder i Nationalpark Vadehavet, ligger det unikke rekreative naturrum Marbæk, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og Vadehavet begynder.
Marbækområdet er beliggende på den vestligste del af Esbjerg Bakkeø. Området er et af Esbjergs store grønne stilleområder, der gør det muligt at komme væk fra by og larm. Her har mange forskellige dyr deres levegrundlag i skove, på enge, marker eller på heden.
Interessen for området har gennem årene været støt stigende og i dag benyttes Marbæk i høj grad af naturelskere og motionister. Marbæk danner rammen for mange forskellige typer friluftsliv, både de intensive aktiviteter, naturoplevelsen og den stille fordybelse. Det er et centralt velkomstcenter, naturrum og samlingssted.

Arealanvendelse

Marbæk ligger i Grønt danmarkskort og benyttes primært til rekreative formål . Derudover er der landsbyen Sjelborg og sommerhusområder. Tæt herved ligger de selvgroede hyttekolonier, som i kommuneplanen er udpeget som Bevarende byggeri.

Struktur

Plantagen, som udgør størstedelen af Marbæk, består af mange forskellige naturtyper. Her er både strand og hav, nåleskov, søer, blandingsskov og hede. Der er spredt bebyggelse i området i form af enkelte gårde, spejderhytter og sommerhuse. Der er ikke som sådan et centrum i området, man orienterer sig nærmere efter større bebyggelse eller landskabstræk.
Mod havet og stranden i vest findes en stejl kystklint på omkring 10-15m. Når man står på Gulebjerg ved klinten, ser man to forskellige naturområder, der mødes. Selve klinten og den jord Marbæk Plantage står på, har en 20 millioner år gammel historie. Gulebjerg indeholder flere lag af sand, grus og ler, der er aflejret gennem millioner af år. Når regnvandet siver ned og går i forbindelse med sandets jernindhold, sker der en kemisk proces som gør, at sandet fremstår gult eller rødbrunt – syntes rusten. Klinten er markant og under erosion, men er bestemt en oplevelsesrig geotop.

Arkitektur og facader

Området er overvejende et rekreativt naturområde og bebyggelsen er begrænset til enkelte gårde samt mindre hyttekolonier.
Der er to større gårde i området, Marbækgård som er beliggende meget naturskønt, og Myrthuegård, der i dag er kultur- og formidlingscenter. Marbækgård er den yngste af de to landejendomme. Den opstod i 1850’erne, men den nuværende gård er dog en genopbygning fra 1950’erne efter en brand. Myrthuegård nævnes første gang i 1606. Det gamle Myrthuegårds historie endte med en brand i 1992, hvor kun stuehuset stod tilbage.
Området rummer desuden ældre fritidshuskolonier, ved kysten, ved Sjelborg og Marbækgård, der udgør helheder af selvbyggede småhuse. De ældste af hytterne er præget af gør-det-selv æstetik med brug af genbrugsmaterialer, mens mange af de renoverede fritidshuse minder mere om små parcelhuse.

Pejlemærker

De to store gårde Marbækgård og Myrthuegård udgør, både i kraft af deres størrelse og funktion, pejlemærker i området.

Bevaringsværdige sammenhænge

Marbækområdet har meget stor landskabelig værdi og udmærker sig ved, at store dele af området er ubebygget og fredeligt. Disse kvaliteter ønskes også fremadrettet fastholdt.
Hele området er en bevaringsværdig sammenhæng, der fortæller historien om esbjergensernes fritidsliv op gennem 1900-tallet og frem til i dag. Der findes en kulturmiljøplan på Esbjerg kommunes hjemmeside.
https://www.esbjergkommune.dk/borger/kommune--og-byplan/kommuneplan/kulturmiljøplan.aspx

Rekreative og grønne områder

Hele området fungerer som et stærkt benyttet rekreativt område til ride- og vandreture, mountainbikekørsel, skov- og strandture, sommerhusområde, kolonier med spejder- og fritidshytter, golfbane, campingplads samt Natur- og kulturformidlingscenter Myrthuegård. Det er udflugtsmål for hele oplandet inklusiv Esbjerg og Varde.
Området indeholder mange forskellige landskabstyper, hvilket giver en fin og varieret oplevelse, når man bevæger sig gennem området.

Trafik og infrastruktur

Vejene i området ligger som grusveje, hvor hastigheden begrænses helt naturligt, så det er sparsomt med bilkørsel. De enkelte færdselsarter er adskilt og trafikken foregår på de bløde trafikanters præmisser. Området indeholder et stort stinetværk med et godt udvalg af markerede ride-, vandre- og cykelruter. Der kan også forekomme trafik fra vandsiden.
Vestkystruten, der er en national cykel- og gangsti, går i dag uden om Marbæk. I fremtiden føres Vestkystruten igennem Marbæk ad Sjelborggårdsvej og Myrthuevej. Det er muligt at tage bybussen til Sjelborg og derfra bevæge sig ud i Marbækområdet.