Retningslinjer med redegørelser


AS. 1 Affaldsbehandlingsanlæg

Der skal sikres arealer til og udfoldelsesmuligheder for affaldsbehandlingsanlæg, herunder specielt affaldsdeponeringsanlæg for ikke farligt affald.

Efter miljøbeskyttelsesloven § 45 har kommunalbestyrelsen pligt til at anvise bortskaffelsesmuligheder for affald.

Esbjerg Kommune har pligt til at sørge for, at kommunen disponerer over de nødvendige behandlingsfaciliteter til de affaldskategorier og mængder, der produceres i kommunen. Der kan dog alternativt indgås forpligtigende aftaler med anlæg, der modtager affald til genanvendelse, forbrænding eller bortskaffelse, og som er placeret udenfor Esbjerg Kommune.

Ved driften af affaldsbehandlingsanlæg skal det sikres, at der ikke sker en forurening af det omgivende miljø, herunder grundvand, søer, havet m.v.

AS. 2 Deponi

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for deponi.

Måde Deponi ejes af det fælleskommunale deponeringssamarbejde, Deponi Syd I/S.

Deponeringsenheden etape 3A.1 er taget i brug i juli 2009, og er etableret som et kontrolleret deponi med tilladelse til at modtage blandet affald. Det forventes, at deponeringsenheden er i drift frem til 2019, hvorefter en ny enhed tages i brug. Alternativt skal deponiaffald, der produceres i kommunen, omlastes på anlægget og transporteres til andre deponeringsanlæg ejet af Deponi Syd.

AS. 3 Reserveret deponi

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for reserverede områder til deponi.

Der er udlagt areal til deponi, som kan ibrugtages, når udvidelsesmuligheder i forbindelse med eksisterende anlæg er opbrugt.

AS. 4 Affaldshåndteringsanlæg

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for affaldshåndteringsanlæg.

Esbjerg Affaldshåndtering ejes og drives af Esbjerg Kommune, og er forbeholdt borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune. Esbjerg Affaldshåndtering håndterer genanvendeligt affald, have- og parkaffald, forbrændingsegnet affald og farligt affald.

AS. 5 Genbrugsplads

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for genbrugsplads.

Der er aktuelt fire genbrugspladser i Esbjerg Kommune. Disse genbrugspladser vurderes i indeværende planperiode at kunne tilgodese behovet for aflevering af affald fra private husholdninger og mindre mængder affald fra virksomheder til henholdsvis genanvendelse, forbrænding, deponering eller specialbehandling.

AS. 6 Isolinje for deponi

Der må, indenfor en afstand af 500 m fra de på kommuneplankortet markerede deponier, ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse.

Deponier og arealer reserveret til deponi fremgår af kommuneplankortet.

For at undgå miljøkonflikter mellem en forureningsfølsom anvendelse, som f.eks. boligområde, og et deponi, skal der holdes en afstand på minimum 500 m mellem de to anvendelser.

Mågehøj er et tidligere deponi, som er overgået til rekreativ anvendelse. Arealet er markeret som deponi på kommuneplankortet, men er ikke omfattet af isolinjen i forhold til planlægning for forureningsfølsom anvendelse.

AS. 7 Spildevandsanlæg

Der skal sikres arealer til og udfoldelsesmuligheder for spildevandsanlæg.

Det er besluttet at nedlægge de mindre renseanlæg i Esbjerg Kommune, mens der skal sikres arealer til centraliserede anlæg.

AS. 8 Hovedkloakledning

Der må ikke bygges oven på hovedkloakledninger.

Hovedkloakledning fremgår af kommuneplankortet.

Formålet med at vise hovedledningerne er, at undgå at bygge ovenpå en hovedledning, idet en omlægning af en hovedledning vil være bekostelig.

AS. 9 Separatkloakering

De mindre renseanlæg skal nedlægges og fælleskloakerede oplande skal separatkloakeres.

Det er besluttet at gennemføre separatkloakering af fælleskloakerede områder i Esbjerg Kommune inden 2060. Separatkloakeringen medfører, at der skal sikres arealer til opmagasinering eller forsinkelse af tag- og overfladevand, indenfor rammerne af øvrig planlægning, inden vandet udledes til recipienter.

AS. 10 Nedsivning og rekreativ anvendelse af regnvand

Regnvand skal, når det er muligt, anvendes rekreativt og/eller nedsives.

Regnvand skal anvendes til udformning af rekreative boligmiljøer ved anvendelse af løsning for lokal afledning af regnvand (LAR).

Regnvand skal nedsives lokalt for at sikre et mere naturligt vandkredsløb af hensyn til vandløbenes tilstand, tilstanden af naturområder og gener ved skybrud.