Retningslinjer med redegørelser


Generelle forhold

TR. 1 Sikkerhed og fremkommelighed

Sektorplanlægningen sikrer, at bløde trafikanter nemt og sikkert kan bevæge sig rundt på veje og stier samt kan tilgå kommunens seværdigheder og attraktioner.

Gruppen af bløde trafikanter indeholder både almindelige gående og cyklister samt bløde trafikanter med et handicap som f.eks. synshandicappede, gangbesværede og kørestolsbrugere.

Sikkerheden og fremkommeligheden for bløde trafikanter, sikres via tiltag, som sættes i værk i forbindelse med Esbjerg Kommunes Trafiksikkerhedsplan, Trafik og Mobilitetsplan, Cykelstiplan og Stiplan. Handicappolitik i Teknik & Miljø sikrer, at der tages et særligt hensyn til bløde trafikanter med et handicap. Det kan f.eks. ske ved etablering af taktil belægning og lydfyr til synshandicappede samt ramper til kørestolsbrugere ved fortovskanter og trapper.

TR. 2 Sammenhænge og harmoni

På baggrund af sektorplanlægning søges det at skabe smukke og mere harmoniske gader og pladser.

Der lægges i sektorplanlægningen for vejområdet generelt vægt på at:

 • der ved projekteringen af nye veje og p-pladser indarbejdes tilstrækkeligt med plads til at funktioner som terrænformning, støjafskærmning, randplantninger og træer kan udformes i en høj kvalitet og bidrage med et smukt og frodigt udtryk.
 • vejenes form og funktion passer sammen.
 • vejene udformes under hensyntagen til omgivelserne.
 • vejene udformes med randbeplantning ud fra et princip om meget grønt langs større veje og mindre grønt ved bolignære veje.
 • der ved trafiksaneringer plantes træer langs veje og p-pladser.
 • gadeudstyr er smukt og funktionelt.
 • der sikres en god vedligeholdelse.
 • der vælges lokal regnvandshåndtering, hvor det er muligt.
 • der vælges vandgennemtrængelige belægningsoverflader, hvor det er muligt.
 • p-pladser udformes som forsinkelsesbassiner, hvor det er muligt.

Der er særligt fokus på disse prioriteringer ved gader og pladser, hvor mange mennesker mødes og færdes.

Sektorplanlægningen understøttes af Esbjerg Kommunes vejledning Smukke Byområder.

TR. 3 Fælles udviklingsområder

Esbjerg Kommune arbejder for at understøtte Storbyregion Esbjergs strategiske udviklingsspor omkring mobilitet.

Storbyregion Esbjerg er et planstrategisk samarbejde mellem Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. I dette samarbejde er der formuleret et strategisk udviklingsspor omkring mobilitet, fordi den økonomiske vækst i storbyregionen er afhængig af infrastruktur og mobilitet. Ved at fokusere på mobilitet som et strategisk udviklingsspor arbejdes der infrastrukturelt med vækst i erhvervet og med gode liv for borgerne.

Der er i den sammenhæng især fokus mulighederne på at udvikle områderne mellem Varde og Esbjerg og imellem Esbjerg og Fanø. I området mellem Varde og Esbjerg skal en effektiv vejstruktur og rekreative stisystemer understøtte det fremtidige byudviklingsområde. Færgeterminalen på Esbjerg havn udgør det område i Esbjerg Kommune, hvor et fokus på gnidningsfrie skift og gode sammenhænge på tværs kan understøtte sammenhængskraften mellem Fanø og Esbjerg Kommuner.

TR. 4 Trafikskabende anlæg

Trafikskabende anlæg skal normalt placeres i eller ved Esbjerg, Ribe eller Bramming og i tilknytning til de overordnede veje.

Trafikskabende anlæg er alle større anlæg, der har et potentielt stort trafikalt opland. Det gælder større offentlige institutioner som f.eks. hospitaler, museer, men også erhvervsvirksomheder, detailhandel, store idræts- og sportsanlæg, forlystelsesanlæg med tilhørende faciliteter, kræmmermarkeder og lignende.

Trafikskabende anlæg skal placeres med henblik på udnyttelse af eksisterende infrastruktur og med plads til tilstrækkelige parkeringsanlæg. Der ønskes en placering i tilknytning til de overordnede veje for at sikre den bedst mulige trafikafvikling omkring de trafikskabende anlæg.

Veje

TR. 5 Vejstandard

Vejstandarden skal sikres bedst muligt ved optimal udnyttelse af de afsatte penge hertil.

Ud fra den økonomiske ramme, der er sat for trafikken i Esbjerg Kommune, vedligeholdes veje og stier på den mest optimale måde. Der er ofte mange ønsker fra borgerne til forbedringer af veje og trafiksikkerhed, og derfor vurderes de ønskede projekter ud fra, hvad der giver den største effekt i forhold til økonomi og trafiksikkerhed.

TR. 6 Reserveret primærvej

En god og tidssvarende infrastruktur sikres gennem reserverede tracéer til motorveje og primærveje.

Motorveje og øvrige primærveje fremgår af kommuneplankortet.

I den overordnede planlægning af kommunens fysiske udvikling spiller den overordnede infrastruktur en væsentlig rolle både når det handler om tilgængelighed, trafikbelastning og støj. Derfor skelnes der i kommuneplanen mellem primærveje og sekundærveje, hvor primærvejene vises på hovedstrukturens kort, mens sekundære veje ikke vises. I kommuneplanens temakort markeres tracéer til fremtidige primærveje og eksisterende primærveje med den samme signatur. Motorveje er også primærveje, men vises med en særskilt signatur, da motorvej er af stor betydning for den samlede infrastruktur til hele vadehavsregionen.

Statens og kommunens veje er inddelt i forskellige vejklasser til brug for planlægning af vejenes udvikling og driften af vejene. Vejene klassificeres i følgende vejklasser:

Gennemfartsveje er motor- og motortrafikveje samt de primære vejruter mellem landsdelene. Gennemfartsveje er kendetegnet ved at være veje med god fremkommelighed og god sikkerhed for trafikanterne. Det vil sige, veje med få kryds og tilslutninger og få langsomme køretøjer.

Fordelingsveje er veje, der forbinder gennemfartsvejene med det kommunale vejnet og er typisk de sekundære ruter, der krydser kommunegrænser. Fordelingsveje er karakteriseret ved god fremkommelighed, god tilgængelighed og god sikkerhed. Det vil sige, veje med en del kryds og tilslutninger og også en del langsomkørende trafik.

Trafikvej i by betjener den gennemkørende biltrafik, trafikken mellem kommunen og omverdenen, mellem de enkelte bysamfund og mellem de enkelte kvarterer i den større by.

Lokalvej, land, der betjener lokaltrafikken og tilgodeser god tilgængelighed og sikkerhed for alle – især de lette trafikanter. Det vil sige, veje med mange kryds og tilslutninger og lave hastigheder af hensyn til sikkerheden.

Lokalvej, by, der omfatter mindre byveje i kommunen. Lokalvej, by, betjener de lokale områder og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker.

Gennemfartsveje er således de største veje (motorveje, motortrafikveje), mens lokalveje er de mindste. Gennemfartsvej, fordelingsvej og trafikvej betragtes i kommuneplanen som primærveje, mens lokalvej betragtes som sekundærveje.

Gennemfartsveje er væsentlige for den helt overordnede tilgængelighed og fremkommelighed i kommunen. Strækningen fra den dansk-tyske grænse til Esbjerg dækkes af primærrute 11 og primærrute 24. Begge disse gennemfartsveje er overbelastede og der arbejdes derfor på en opgradering af disse.

Der arbejdes på nationalt niveau med en såkaldt Hærvejsmotorvej, der forventes at skulle aflaste motorvej E45 i Østjylland. Hærvejsmotorvejen skal således være en motorvejskorridor parallelt med E45 gennem Midtjylland. Esbjerg Kommune arbejder for at den nye linjeføring kommer til at ligge så langt vest på som muligt, så den største by i Syd- og Sønderjylland kan blive tilgodeset af en sydgående motorvejsforbindelse, der så samtidig også kan lette presset på primærrute 11.

De af kommuneplanens reservationer som omhandler fremtidige vejanlæg og som følgelig foreligger som tracéer til nye primærveje er:

 • Ny vej fra Esbjerg Nord mod Varde.
 • Vejføring langs E20 ved Esbjerg fra Dry Port til Østhavnen.
 • Omfartsvej øst for Gørding.
 • Omfartsvej syd for Bramming.
 • Ny vejføring af Rute 11 omkring og syd for Ribe.

Vejtracéer er underlagt samme beskyttelsesgrad mod byggeri som gældende veje. Ved at friholde tracéer for andet byggeri sikres muligheden for en fremtidig vejudbygning.

Indenfor enkelte områder eller matrikler kan der være interne veje, f.eks. ved boligforeninger, skoler, institutioner og virksomheder. På havnen er der interne veje, som fordeler trafikken indenfor havnens område. Interne veje administreres af lodsejer, for havnens vedkommende administreres havnens interne veje af Esbjerg Havn. Interne veje betragtes som sekundære veje og vises ikke i kommuneplanen.

TR. 7 Udvidelse af vejnettet

Ved udvidelse af vejnettet skal det sikres, at nye vejanlæg ikke påfører omgivelserne unødige gener.

Når der sker en udbygning af vejnettet, er det vigtigt at sikre, at de nye vejanlæg giver færrest mulige gener for de omgivelser, vejanlægget berører. Dette gælder både i forhold til beboerne, miljøet, naturen, dyrene mv.

TR. 8 Særtransportruter

Der skal sikres gode forhold for særtransporter til Esbjerg havn.

Særtransportruter fremgår af kommuneplankortet.

Særtransporter er kørsel med køretøj og vogntog, der overskrider de grænser for dimensioner, totalvægt og/eller akseltryk, som er fastsat i Færdselsloven eller forskrifter i henhold til denne. Særtransporter i Esbjerg Kommune indeholder ofte dele til vindmøller, herunder dele til de meget store havvindmøller. Dette gods udfordrer Færdselslovens forskrifter i forhold til både bredde, tyngde, højde og længde.

Ved høje transporter kan der opstå problemer med at komme under broerne, mens det ved lange transporter kan være et problem med vejbanens krumning, ligesom mange broer ikke kan klare belastningen fra de meget tunge køretøjer.

Esbjerg Kommune har reserveret to særtransportruter fra motorvej E20 og henholdsvis nord om og øst om Esbjerg by med slutdestination på Esbjerg havn. Særtransportruten øst om Esbjerg by er 10 km kortere end særtransportruten nord om byen og er derfor den prioriterede rute omkring byen. En stor del af særtransportruterne foregår ad eksisterende vej. Bindingen omhandler således ændringer i vejforløb, krydsninger, broer eller lignende som kan hindre vejens anvendelse til særtransporter.

TR. 9 Trafikbetjening af dry port

Der skal sikres en god trafikbetjening af område til dry port ved Esbjerg. Trafikbetjening af området skal ske uden gene for afviklingen af trafikken på statens vejnet.

Som supplement til de begrænsede kajnære arealer på Esbjerg havn er der planlagt for havnerelaterede erhverv på et større indlandsområde placeret vest for Andrup og cirka fem kilometer nordøst for Esbjerg havn. Her forventes etableret en såkaldt dry port. En dry port fungerer som en intermodal terminal for omladning af skibsgods til indenlandske destinationer. Det er derfor uhyre væsentligt, at en dry port ligger rigtigt infrastrukturelt både i forhold til den egentlige havn og i forhold til det overordnede vejnet og den øvrige baglandsinfrastruktur. Den planlagte dry ports vestlige afgrænsning udgøres af motorvejen, lufthavnen ligger lige nord for området, mens jernbanen ligger et par kilometer syd for. Mulighederne for en god opkobling af den intermodale terminalfunktion til baglandsinfrastrukturen er således til stede.

I forbindelse med at området udnyttes til havnerelaterede erhverv etableres en direkte forbindelse via vej eller jernbane til det egentlige havneområde. Denne forbindelse etableres som en af Esbjerg havns interne vejforbindelser og fremgår derfor ikke af kommuneplanens kort eller bestemmelser.

Parkering

TR. 10 Parkeringsarealer som del af byggeprojekt

Parkeringsarealer til cykler og biler skal, hvor det er muligt, indgå som en del af et byggeprojekt.

Der eksisterer i øjeblikket forskellige parkeringsbestemmelser for midtbyerne i Esbjerg, Ribe og Bramming. Der arbejdes derfor for udarbejdelse af en parkeringsstrategi og en sektorplan for parkering for Esbjerg Kommune.

I forbindelse med nybyggeri bør placeringen af parkeringsarealer til cykler og biler indarbejdes i projektet for at få den bedst tænkelige løsning med fokus på trafiksikkerhed – her især i forhold til situationer, der involverer bakning. Ved dagligvarebutikker bør p-pladser og vareindlevering eksempelvis placeres hver for sig.

Esbjerg Kommunes vejledning Smukke byområder indeholder retningslinjer, der har til formål at etablere smukke parkeringspladser såvel med som uden biler.

TR. 11 Etablering af parkeringsarealer

Parkeringsarealer skal etableres udenfor opholdsarealer og områder udlagt som grønt rekreativt område.

Der må ikke etableres parkeringsarealer på opholdsarealer eller på grønt rekreativt område. Disse områder skal friholdes for køretøjer.

Der er etableret et p-hus ved Sydvestjysk Sygehus, som hovedsageligt kan benyttes af ansatte på sygehuset samt beboerne i området. Med etableringen af parkeringsmuligheder på taget af Shoppingcenter Broen samt et nyt parkeringshus i Danmarksgade er det aktuelle behov for parkeringsmuligheder i Esbjerg Indre by opfyldt.

Der findes pladser, der er egnede til parkering af lastbiler og busser, så de ikke henstilles i boligområder.

Der arbejdes på at lede motorkørende trafik til Ribe ind på de store parkeringsarealer omkring midtbyen. Intentionen er at minimere eller helt undgå anden motortrafik end vare- og ærindekørsel til Ribe midtby.

Der skal udarbejdes en parkeringsstrategi og en sektorplan for parkering.

TR. 12 Parkeringssøgende trafik

Uvedkommende parkeringssøgende trafik skal minimeres ved hjælp af bedre skiltning.

Der ønskes en bedre skiltning til centrale parkeringspladser, som sikrer mod uvedkommende parkeringssøgende trafik. Ved at minimere den uvedkommende parkeringssøgende trafik øges sikkerheden og fremkommeligheden på de veje, der påvirkes af trafikken. Desuden øges sundheden ligeledes i området, da parkeringssøgende trafik øger luftforureningen.

Der samarbejdes med Esbjerg Havn om elektronisk parkeringshenvisning for at opnå systemer, der taler sammen. Esbjerg Havn vil etablere henvisningsskilte langs tilkørselsvejene til Fanøfærgen. Det overvejes at inddrage de store parkeringsarealer på Dokken i midtbyens samlede p-pladspulje.

TR. 13 Trafikcenter

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for trafikcenter.

Et trafikcenter er en stor rasteplads med særligt fokus på servicering af lastbiler. Det vil sige, med tank- og øvrige serviceanlæg til lastbiler. Området kan indeholde en lukket del til sikker parkering af lastbilerne, herunder med gode faciliteter for overnattende chauffører.

Et trafikcenter skal ligge centralt i forhold til det overordnede vejnet. Der er reserveret areal til trafikcenter ved Korskroen.

Stier

TR. 14 Hovedstiforbindelser

Planlægningen for hovedstiforbindelser skal understøtte og fremme et veludbygget stisystem i Esbjerg Kommune.

Hovedstiforbindelser fremgår af kommuneplankortet.

Stisystemet er opdelt i hovedstier og lokale stier. Etablerede hovedstier vises i kommuneplanens kort, det gør lokale stier ikke.

Hovedstier betjener den overordnede gang- og cykeltrafik og er dermed hovedfærdselsårer for de bløde trafikanter. Hovedstier skal være fremkommelige og forbundet med det overordnede stinet. Hovedstier forbinder byer og bydele.

Lokale stier omfatter alle lokale stiforbindelser i boligområder og mindre byer, der betjener den gang- og cykelstitrafik, som har ærinde i det pågældende område. Ønsker om lokalstier behandles løbende, bl.a. sammen med ønsker om byggemodninger samt ønsker fra møder afholdt i lokalrådene.

Der skabes et sammenhængende hovedstinet bestående af:

 • Separate stier, hvor trafikken som hovedregel er skilt fra biltrafikken, ligesom stierne normalt ikke krydses af biltrafik. Rekreative naturstier til cyklister og til vandrere er separate stier, der ikke indgår i hovedstinettet.
 • Stier langs trafikveje indgår i hovedstinettet, hvor der er etableret, eller planlagt etableret, cykelstier eller cykelbaner langs vejen. Trafikvejene udgør ofte de mest direkte ruter til de vigtigste trafikmål og er derfor benyttet af mange cyklister og fodgængere.
 • Hovedruter ad lokalveje indgår i mindre omfang i hovedstinettet, men kun i form af udpegede lokalveje med begrænset trafik. Disse veje fredeliggøres, hvor det er nødvendigt, for at sikre de bløde trafikanter.
 • Gågader er fodgængerområder, hvor eventuel færdsel skal ske på de gåendes præmisser. Visse steder er der tilladt krydsende trafik. I Ribe, Bramming og Esbjerg er der etableret gågader med færdsel tilladt, hvor færdsel ligeledes skal ske på de gåendes præmisser.

Der er udarbejdet en stiplan, der angiver de overordnede mål for stier til cyklende og gående i Esbjerg Kommune. Langs en stor del af Vadehavet findes der sammenhængende stisystemer til cyklende og gående.

I Esbjerg Kommune findes et net af vandrestier primært på naturstier og lokalstier. Den største koncentration af rekreative vandrestier findes i Marbæk-området, her findes bl.a. Marbækstien som udgår fra strandpromenaden i Hjerting og ender 10 kilometer senere med at støde til Kyst til Kyst-ruten i Varde Kommune. Der arbejdes for at skabe overblik over og udvikle stiforbindelser og friluftsfaciliteter i Marbækområdet via sektorplanlægning.

Der er fire større vandreruter i Esbjerg Kommune, nemlig North Sea Trail, Drivvejen, Kongeåstien og Ansgarruten.

Vandreruter i Esbjerg Kommune

Der er involveret 26 regioner i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, England og Skotland i vandreruten North Sea Trail. Drivvejen er den danske del af North Sea Trail. Drivvejen kombinerer et net af historiske veje med nye stiforløb gennem Vest- og Sønderjylland startende ved landegrænsen til Tyskland / Rudbøl og sluttende ved Limfjorden. I Esbjerg Kommune deler Drivvejen sig i to stiforløb omkring Bramming. Stiforløbene samles igen ved Forum, hvorfra ruten fortsætter videre nordpå mod Varde. Drivvejen er over 200 km lang.

Kongeåstien følger Kongeåen fra Kongeåslusen og ind i landet via Vilslev, Gredstedbro, Jernvedlund og fortsætter ind i Vejen Kommune ved Villebøl. Stien følger Danmarks grænse i 1864-1920 over 67 km til Skodborghus syd for Vejen. Etableringen af stien er sket som et samarbejde mellem Esbjerg og Vejen Kommune med støtte fra en lang række fonde.

Ansgarruten går fra Immervad Bro i Haderslev Kommune tværs henover Sønderjylland til Ribe som en levendegørelse af den rute som Ansgar gik i 826 fra Slesvig til Ribe. I dag forbinder ruten Hærvejen, som krydser Immervad Bro i nord-sydgående retning, og Ribe. Ansgarruten kommer ind i Esbjerg Kommune via Stavnsager Plantage og går over Varming langs Ribe Å til Ribe.

TR. 15 Cykelstier

Der skal ske en udbygning af cykelstinettet – visse steder i form af supercykelstier.

Cykelstinettet har overordnet set til formål at skabe fremkommelighed med trygge og sikre forbindelser for cyklister. Gode cykelstier er en forudsætning for at øge cyklismen i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune har derfor prioriteret etableringen af cykelstier mellem kommunens tre større byer. Disse cykelstier er på relevante steder udstyret med cykelrastepladser (med bord, bænke, vand, infoskilt og luftpumpe) og opsamlingspladser for pendlercyklister (med bænke og infoskilt). I Esbjerg by er der flere steder opsat cykelpumpestationer og cykeltællere. Af tryghedshensyn arbejdes der for at pendlercyklisten også altid kan vælge en sti langs en trafikvej frem for en separat sti, for dermed at kunne cykle i et rum med andre trafikanter.

I Esbjerg by er der etableret en nord-sydgående supercykelsti. Der arbejdes for etablering af en tilsvarende øst-vestgående supercykelsti. Supercykelstier er cykelruter med høj fremkommelighed og synlighed – her får cyklisterne prioritet frem for bilerne.

Supercykelstier giver direkte forbindelser for pendlere til Esbjergs midtby, og nedbringer derved antallet af bilture både i relation til nye cykelture alene samt med flere kombinationsrejser med den kollektive trafik. Supercykelstier understøtter således Esbjerg Kommunes overordnede strategi for transportområdet.

Supercykelstier kombineres med gode cykelparkeringer, som kan sikre en god overgang mellem at være cyklist og fodgænger i Esbjerg midtby, ligesom både cykelparkering og andre cykeltiltag brander supercykelstien. Udover at skabe god sammenhæng mellem Esbjerg Indre by og forstadskvartererne, så skaber flere cykler i midtbyen og så en god dynamik og meget byliv.

Tryggere og mere fremkommelige ruter er med til at flere børn får bedre mulighed for at cykle til skole, ligesom der generelt set motiveres til mere aktiv transport med de sundhedseffekter, der kan opnås hermed.

Et udbygget cykelstinet langs skolevejene skaber sikre skoleveje for børn. Når både børn og forældre, via sikre skoleveje, oplever en større tryghed ved at børnene færdes på cykel i trafikken, øges andelen af børn, der cykler til skole. På længere sigt vil dette øge sundheden for de børn, der i dag bliver kørt til skole af forældrene, eller som har kørt med bus. Når der er flere børn, der cykler til skole, vil biltrafikken på skolevejene ligeledes mindskes. Dette giver igen en øget sikkerhed og tryghed, hvilket vil generere endnu mere cykeltrafik.

To nationale cykelruter løber igennem Esbjerg Kommune:

 • Rute 1. Vestkystruten fra Skagen til Rudbøl. Ruten er 560 km lang og løber langs hele vestkysten. Ruten indgår i North Sea Cycle Route. North Sea Cycle Route omkranser hele Nordsøen med et 5.932 km langt forløb der strækker sig fra Bergen over Sverige, Danmarks vestkyst, Tyskland, Holland, Belgien, England, Skotland til Shetlandsøerne. North Sea Cycle Route er en af de i alt 13 langdistanceruter som det europæiske cykelforbund, i forbindelse med et såkaldte EuroVelo-projekt, har etableret på det europæiske kontinent.
 • Rute 6. Esbjerg – København. Ruten er 330 km lang. Dele af strækningens forløb udenfor Esbjerg Kommune indgår i to EuroVelo-ruter, nemlig Baltic Sea Route og Middle Europe Route.

De nationale cykelruter udpeges, planlægges og ændres af de kommuner, i hvis område, de forløber. Hvis ruten forløber langs en statsvej sker udpegning, planlægning og ændring i samarbejde med Vejdirektoratet. Etablering af nye nationale ruter samt ændring og nedlæggelse af eksisterende nationale ruter skal indberettes til Vejdirektoratet med henblik på ajourføring af kort over ruterne.

Cykelruter i Esbjerg Kommune

Der findes fem regionale cykelruter i Esbjerg Kommune. Regionale cykelruter supplerer og forbinder de nationale stier, hvilket giver gode muligheder for mindre rundture. Regionale cykelruter udpeges, planlægges, koordineres og ændres i samarbejde mellem de kommuner, i hvis område, de forløber. Etablering af nye regionale ruter samt ændring og nedlæggelse af eksisterende regionale ruter skal indberettes til Vejdirektoratet med henblik på ajourføring af kort over ruterne. Ruterne i Esbjerg Kommune rækker ind i Tønder, Haderslev, Vejen og Varde kommuner og fordrer følgelig et samarbejde med disse kommuner om de enkelte stiforløb.

Der er i forbindelse med EU-projektet Cykler Uden Grænser blevet afmærket en cykelrute, Cykler ved vandet, ved Hjerting. Turistcykelstikortet på Esbjerg Kommunes hjemmeside har forslag til fire cykelruter langs Vadehavet; Luft under vingerne (der ligger på Fanø), Stormflodsruten, Vikinger og Vadehav og Ho Bugt Ruten.

De nationale og regionale cykelruter henvender sig til cykelturister, men de finder også stor anvendelse som rekreative cykelstier for Esbjerg Kommunes borgere. Derfor lægges der vægt på at forbinde disse overordnede stiforløb med stiforløb af mere lokalt tilsnit. Dele af de nationale og regionale cykelruter ligger på Esbjerg Kommunes hovedstinet. Ruterne fremgår af Esbjerg Kommunes cykelstikort. Det kan overvejes, om de regionale og nationale cykelruter skal fremhæves i en senere stiplan. Det ville gøre det muligt at se, hvilke dele af Esbjerg Kommunes hovedstinet, der benyttes af ruterne. En sådan synliggørelse kan også medvirke i en vurdering af, hvorvidt der skal ske ændringer af ruternes forløb i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune arbejder på at øge borgernes sundhed ved at gøre det lettere at komme ud i det fri og bevæge sig i kommunens grønne områder. Befolkningens adgang til naturområderne forbedres ved, at der etableres naturstier, oftest som lokalstier, rundt omkring i kommunen.

TR. 16 Udbygning med nye rekreative stier

Det rekreative stinet skal udbygges, når der er anledning til det. Udbygningen skal ske i et samarbejde mellem de parter, der ønsker stierne og de lodsejere, der skal lægge jord til.

Alle bysamfund, der har fået udarbejdet landsbyplaner, har peget på et stort behov for rekreative stiadgange ud i det tilstødende opland.

Udbygningen af natur- og vandrestier skal og bør ske i samarbejde med de lodsejere, der bliver berørt. Omkring landsbyerne vil det typisk være lokalrådene, der tager initiativet til en dialog med lodsejerne, så stierne bliver lokalt forankrede. Det er hensigten, at stier anlægges og opretholdes dels på eksisterende stier og mindre befæstede veje og dels som trampestier. Trampestier i det åbne land bør, så vidt det er muligt, placeres langs hegn eller andre naturlige skel, så de er til mindst mulig gene for den almindelige landbrugsdrift. Hvor der er behov for at skabe forbindelser mellem lokale rekreative stier omkring landsbyerne og hovedstinettet, kan Esbjerg Kommune gå ind i dialogen og hjælpe til med realiseringen.

Der er et stort behov for at forbedre forholdene for cyklister, der ønsker at cykle fra Esbjerg gennem Marbæk Plantage til Myrthuegård. Marbæk Plantage er Esbjerg Kommunes største grønne rekreative anlæg – Esbjergs grønne lunge. Der planlægges for en cykelsti til området fra Esbjerg.

Ved nedlæggelse af banestrækninger bør det undersøges, om der er mulighed for at anvende strækningerne til natur- og vandresti, cykelsti, ridesti eller trolleybane, både for herved at øge antallet af rekreative stiforløb i kommunen, men også for at bevare traceet. Nedlæggelsen af banen fra Bramming til Grindsted medfører, at der arbejdes for en stiforbindelse, for herved at fastholde tracéet.

Bane og bus

TR. 17 Reserveret jernbanetracé

Jernbanetracéer skal sikre mulighed for udbygning og drift af jernbanestrækninger.

Reserveret jernbanetracé fremgår af kommuneplankortet.

Jernbanetracéerne skal fastholdes, fordi jernbanestrækningerne i kommunen sikrer, at togdriften kan fungere. Bindingen med jernbanetracé sikrer eksisterende jernbanespor, fremtidige jernbanetracéer samt tracéer i arealer til erhvervsområder med erhverv, der har behov for sporbetjening.

I Esbjerg Kommune er der jernbanestrækninger både i øst-vestgående og i nord-sydgående retning.

Varde – Ribe-banen løber igennem hele kommunen og betjener eksisterende og nye boligområder i en række bysamfund langs banen. En etablering af nærbane på strækningen Varde – Ribe er afgørende for attraktiviteten ved den fremtidige togdrift i kommunen. Der arbejdes for at nærbanen får en hyppig frekvens og dermed kan understøtte pendling med tog fremfor bil. For Esbjerg Kommune er en indpendlingskommune, hvor den største indpendling sker fra Varde Kommune. Når der sker indpendling til en kommune betyder det, at der her findes flere arbejdspladser end bosatte borgere i beskæftigelse. Nærbanen er et væsentligt tværkommunalt initiativ, der kan understøtte og fremme Storbyregion Esbjerg.

Der er udlagt jernbanetracé, som sikrer mulighed for at føre en godsbane øst om Esbjerg og direkte til den reserverede godsbaneterminal på Esbjerg havn. Bindingen skal ses i sammenhæng med det overordnede ønske om at fremme en effektiv og klima- og miljøvenlig vare- og godstransport.

Togdriften på strækningen fra Bramming og nordpå mod Grindsted nedlægges. Muligheden for at etablere en jernbaneforbindelse fastholdes ved at tracéet fra Bramming til Grindsted sikres.

I enkeltområderne 01-110-020, 01-110-030 og 11-020-010 er der mulighed for at etablere sporbetjente erhverv. Tracéet sikrer en mulighed for sporbetjening for virksomheder i de tre områder. Med sporbetjening sikres en bæredygtig transportform, hvor varer kan læsses eller losses direkte på eller af godstog uden at skulle over en lastbil først.

TR. 18 Jernbanestation

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for jernbanestationer og beslægtede aktiviteter.

Retningslinjen har til hensigt at sikre, at der ved planlægning af jernbanestationer sikres areal til eventuelle beslægtede aktiviteter som f.eks. busterminaler og busstationer.

Under jernbanestationer hører banegård, station og standsningssted:

 • I Esbjerg Kommune er der en enkelt banegård, beliggende i Esbjerg. Esbjerg Banegård er indrettet til både passager- og godstrafik og indeholder en række driftsanlæg. Der er et større baneareal på en banegård end på en station. Til banegården hører banegårdsbyggeri, busterminal, parkering og forplads.
 • Der findes flere stationer i Esbjerg Kommune. Stationerne betjener tog, der standser for udveksling af passagerer og gods. På stationer findes en stationsbygning, busstation, parkering og forplads.
 • Standsningssteder er oftest kun udstyret med en læskærm. Der kan være parkering tilknyttet standsningssteder.

Busterminaler og andre trafikknudepunkter for den kollektive trafik ønskes placeret i bymidter og ved jernbanestationer for at sikre borgerne en god tilgængelighed til den kollektive trafik, for at give liv i bymidterne og for at udnytte den allerede eksisterende trafikale infrastruktur.

Jernbanestationer og banenet indrettes med henblik på nærbanedrift. I Esbjerg Kommune berører nærbaneetableringen følgende jernbanestationer:

 • Guldager.
 • Gjesing.
 • Spangsbjerg.
 • Esbjerg.
 • Jerne.
 • Tjæreborg.
 • Bramming.
 • Gørding.
 • Sejstrup.
 • Gredstedbro.
 • Ribe Nørremark.
 • Ribe.

Ved at prioritere boligudbygningen i nærbanens stationsbyer understøttes nærbanedriften og brugen af toget til pendling.

TR. 19 Godsbaneterminal

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for etablering af en godsbaneterminal.

I kommuneplanens rammedel er der reserveret areal til godsbaneterminal og hertil knyttede spor- og vejanlæg på Esbjerg havn.

En multimodal godsterminal indgår i Esbjerg Havns Masterplan. En multimodal terminal vil ikke kun være forbeholdt gods, der håndteres over kaj, men vil kunne danne et multimodalt transport- og logistikcenter, hvor gods fra skib, bane og vej kan håndteres. Et transport- og logistikcenter defineres som et center beliggende i et afgrænset område, hvorunder alle aktiviteter vedrørende transport, logistik og distribution af varer – både for national og international transit, kan udføres. Et transport- og logistikcenter skal være åbent for alle interessenter, hvilket vil sige, at der skal sikres lige adgang for aktører indenfor lager, distribution, vognmænd og lignende. Et transport- og logistikcenter skal desuden være udstyret med de fornødne logistikfaciliteter til fælles brug for transport- og logistikcentrets brugere. For at fremme intermodal transport i forbindelse med håndtering af gods, skal et transport- og logistikcenter helst være betjent af flere forskellige transportformer (vej, jernbane, søfart, indre vandveje, luft).

Alle virksomheder på Esbjerg havn lejer areal og/eller bygninger af Esbjerg Havn for en kortere eller en længere periode. For at bevare friheden til at disponere udlejede arealer til bl.a. overordnede infrastrukturelle formål, er der i de lejekontrakter, som Esbjerg Havn benytter, en mulighed for at opsige en lejer før aftaleperiodens udløb mod at havnen tilbyder en alternativ placering og kompensation.

Udlejningsreglerne giver Esbjerg Havn en stor fleksibilitet i forhold til planlægning og de vil f.eks. kunne benyttes til disponering af arealer til et fuldt udbygget multimodalt transport- og logistikcenter. I kommuneplanens rammedel er arealreservationen til en fremtidig multimodal godsterminal i Østhavnen placeret som en reservation til godsbaneterminal netop på grænsen mellem enkeltområde 01-100-160 og 01-100-170 for derved at give Esbjerg Havn de friest mulige rammer for den endelige placering af terminalen. Der arbejdes fra Esbjerg Kommune for at få fastlagt en placering og et overordnet koncept for etableringen.

TR. 20 El-jernbanedrift

Drift og udbygning af de elektrificerede dele af banenettet i Esbjerg Kommune sikres.

El-jernbanedrift fremgår af kommuneplankortet.

Elektrificering af banen mellem Esbjerg og Lunderskov er afsluttet og muliggør dermed at eltog kan køres på hele strækningen mellem Esbjerg og København og på strækningen Esbjerg og Padborg/Flensborg.

Elektrificeringsprogrammet af det danske banenet er sat i værk for at understøtte og fremme en klima- og miljøvenlig vare- og godstransport, for at løfte togbetjeningen i Danmark samt for at give bedre mulighed for at tilrettelægge materielanvendelsen. Der er i kommuneplanen reserveret mulighed for en elektrificeret jernbaneforbindelse øst om byen og direkte til de i kommuneplanen reserverede godsbaneterminaler på Esbjerg havn. Investeringer i direkte jernbaneforbindelser med el-drift til Esbjerg havn er med til at styrke den intermodale transport, hvor gods transporteres med flere forskellige transportmidler.

Elektrificering er en væsentlig forudsætning for at timemodellen kan udvides til at dække Esbjerg. Når timemodellen også kommer til at omfatte Esbjerg styrker det togtrafikken på tværs af Danmark.

Timemodellen

Timemodellen er en vision for det fremtidige danske jernbanenet, der oprindelig blev foreslået af 6-by-samarbejdet, men i dag nyder bred politisk opbakning. Modellen indebærer, at rejsetiden mellem Danmarks største byer reduceres, så der vil være en times rejsetid mellem København – Odense, Odense – Århus og Århus – Ålborg. Senere forestilles modellen udvidet til andre større danske byer som eksempelvis Esbjerg. En rejsetid på præcis én time vil gøre det muligt, at togenes afgangstider ligger på faste minuttal i Danmarks største byer.

TR. 21 Reservation til busveje

Sektorplanlægningen kan reservere arealer til etablering af busveje.

Hvor det kan medvirke til forbedringer på det miljø- og energimæssige område, eller hvor det kan medvirke til forbedring af den kollektive trafiks service og økonomi, foretages der i sektoren en afvejning af interesser og muligheder i forhold til etablering af busveje.

TR. 22 Kollektiv trafikbetjening

Der søges sikret kollektiv trafikbetjening i alle dele af Esbjerg Kommune.

Med den kollektive trafik søges boligområder og bycentre betjent således, at alle får de bedst mulige forhold, set i forhold til de afsatte midler. I Esbjerg Kommune administreres den kollektive bustrafik af Sydtrafik. Køreplanlægningen, herunder også placeringen af busterminaler og lignende, sker i samarbejde med Sydtrafik efter anvisninger fra Vej & Park, Esbjerg Kommune.

Der indføres i forbindelse med en revision af Esbjerg Kommunes busbetjening et nyt rutenet, der bl.a. bygger på:

 • Indførelse af et stambusnet med få, direkte og højfrekvente linjer.
 • Synergieffekt ved samtænkning af transportformer, f.eks. videreførelse af regionalrute i Esbjerg by.
 • Et enklere system med større regelmæssighed – kørsel på faste minuttal.
 • Lige så god lokalrutebetjening som i dag, men med mindre ressourceforbrug.
 • Færre stoppesteder (afstand på 400 m i luftlinje) giver mulighed for effektive ruteforløb.

I lokalbyer med stationer knyttet til jernbanenettet sker der en kollektiv trafikbetjening både med bus og tog. De øvrige lokalbyer og i et vist omfang også landsbyer betjenes med lokale busruter. For at forbedre den kollektive trafikbetjening i de områder af kommunen, hvor der ikke er buskørsel, tilbydes flextursordningen. I Esbjerg by er der bybuskørsel, så her kan flextursordningen ikke benyttes internt i byen.

Esbjerg havn

TR. 23 Trafik- og Færgehavn

I Esbjerg Havn skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for trafik- og færgehavn.

Havnen skal til stadighed kunne fungere og udvikles som havn – det vil sige, at havnen kan besejles, at skibene kan betjenes, og at havneværker, som kajanlæg med videre, fungerer.

Internationale transportkorridorer i Danmark

Esbjerg havn er en del af det nationale transportnetværk og udgør en port i Danmarks internationale transportkorridorer. Med sin unikke placering og som Danmarks største vestvendte havn, indtager Esbjerg havn en særstatus som trafikalt knudepunkt for skibstrafikken.

Esbjerg har i over 40 år været basehavn på olie- og gasområdet og har på den måde en yderst veletableret offshore-sektor, hvor bl.a. lufthavnen og byens uddannelses- og forskningsinstitutioner har vigtige roller. Esbjerg Havn har gennem de seneste 10 år gennemgået en markant omstilling. Dette gælder især for godssammensætningen, hvor fiskeriet er næsten forsvundet, mens havnen i dag ligger øverst på listen over håndtering af eksempelvis vindmøller. Havnen indtager ligeledes en førsteplads på omsætningen af ro-ro enheder. Ro-ro er en forkortelse af fagudtrykket roll-on-roll-of, der er lastning og lodsning af skibe, hvor godset køres til og fra borde i modsætning til lift-on-lift-of (lo-lo), hvor der anvendes kraner. Ro-ro-systemet kræver ramper som ved bilfærger, men ikke så meget kranarbejde.

I Esbjerg består en stor del af ro-ro-aktiviteterne af løstrailere. Løstrailerer er lastbiltrailerer, der fragtes uden trækkende lastbil og dermed uden en omkostningskrævende chauffør. Løstrailere leveres per lastbil eller tog på havnen og losses herefter på skib til videre søtransport. Pointen er her at udnytte fordelen ved den intermodale transportform. Intermodal transport er forenklet sagt transport af gods via forskellige transportformer som lastbil, tog og skib uden at varerne i sig selv skal håndteres eller pakkes om. Det bedste eksempel er containerfragt, hvor indholdet af containeren forbliver uforstyrret selvom transportformen ændres.

Havnens styrkepositioner på import og eksport ligger indenfor projektgods og uniteret gods. Projektgods er særligt krævende gods som stålskorstene, energianlæg, vindmøller og boreudstyr. Uniteret gods dækker over havnens arbejde med intermodal godstransport, herunder ro-ro og lo-lo. Både projektgods og uniteret gods sætter krav til kajer og en effektiv og velfungerende baglandsinfrastruktur. Indenfor uniteret gods har havnen trafik til bl.a. England, Belgien, Tyskland, Norge og Middelhavsområdet. Herudover har havnen en betydelig godsomsætning indenfor de mere traditionelle bulksegmenter (flydende og fast) såsom olie, kul samt sten og grus.

Havneafsnit i Esbjerg Havn

Som det ses på kortet består Esbjerg havn af i alt ni havneafsnit.

 • Esbjerg Strand er under udbygning til lystbådehavn og domicilbyggeri.
 • Nordhavn indeholder reparation, oplægning, flydedok, servicefartøjer og museumsskibe.
 • Trafikhavn her findes kajanlæg til containergods, stykgods, offshore, ro-ro, lo-lo og flydende bulk.
 • Dokhavn med kajanlæg til korn, offshore og oplægning.
 • Sydhavn med kajanlæg til bulk, stykgods, offshore, ro-ro, kul, oplægning, passagertrafik, færgetrafik, krydstogt og multipurpose.
 • Østhavn er udnyttes til mulitpurpose.
 • Måde er et interesseområde for en kommende havneudbygning.

Nordhavn, Trafikhavn, Sydhavn og Østhavn er udpeget som trafik- og færgehavn.

Havnens kerneaktiviteter indenfor offshore og import og eksport skal sikres udviklingsmuligheder.

TR. 24 Infrastruktur til Esbjerg havn

Esbjerg havn skal sikres infrastrukturelle muligheder for til stadighed at kunne fungere og udvikles som havn og international transportkorridor.

Den danske stat står for vedligeholdelsen af de søværts adgangsforhold til havnen og oprensningen af havnens bassiner.

Havnens funktioner og faciliteter skal på bedst mulig vis integreres med den overordnede landinfrastruktur for at sikre en effektiv og smidig håndtering af store mængder gods.

Etableringen af den udvidede og direkte vejforbindelse helt til havnen har været en væsentlig infrastrukturel forbedring for havnen og har effektiviseret brugen af den intermodale søkorridor mellem Danmark og Europa. Vejbyggeriet har desuden reduceret de gener som borgerne i Esbjerg ville have haft på grund af et forøget antal tunge transporter tæt på bymæssig bebyggelse. En yderligere effektivisering, der ligeledes vil tælle positivt på kommunens CO2-regnskab og skåne miljøet, vil kunne opnås ved etablering af en jernbaneforbindelse til gods sydøst om byen.

De nuværende shortsea-forbindelser mellem Esbjerg havn og Benelux-landene, her især repræsenteret ved den belgiske havn Zeebrügge, fremmes og styrkes ved en effektiv landinfrastruktur. Shortsea er et fagbegreb, der bl.a. dækker den skibstrafik fra Esbjerg, der sejler med gods til nordeuropæiske destinationer. Beregninger viser, at der kan spares en væsentlig del af CO2-udledningen og udgifterne til en transport fra Billund i Danmark til området omkring Zeebrügge i Belgien ved at sejle godset fra Esbjerg i stedet for at køre det på lastbil hele vejen.

Der håndteres mange løstrailere på Esbjerg havn som del af havnens arbejde med uniteret gods. Løstrailere suppleret med containeriseret gods forventes også at kunne udgøre hovedparten af banegodset. En effektiv togbetjening af havnen vil give mulighed for at genoptage det shuttlebaserede koncept med trailere mellem Esbjerg og Høje Taastrup, som kørte frem til 2006, med ca. 25 enheder per tog. Kørslen blev primært indstillet af økonomiske årsager, idet operatøren ikke kunne få økonomien til at hænge sammen med den daværende prisstruktur. For at blive en succes skal et fremtidigt jernbanekoncept kunne matche dagens vejtilbud på pris og kvalitet, herunder transporttid og til dels frekvens. Trængsel og miljø er ligeledes argumenter, der taler for en jernbaneløsning.

TR. 25 Fyrlinje

Fyrlinjer sikrer, at der ikke opføres byggeri eller anlæg, der kan være til hindring for skibes udsyn til navigationsfyr.

Fyrlinje fremgår af kommuneplankortet.

For at bevare muligheden for anvendelse af eksisterende fyr, til gavn for skibstrafikken ved Esbjerg, sikres det gennem kommuneplanen, at der ikke kan opføres byggeri eller anlæg, der hindrer skibes udsyn til fyr.

Lufthavn

TR. 26 Lufthavn

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for Esbjerg Lufthavn.

Det sydvestjyske område har behov indenfor passager- og fragtflyvning, indenrigs såvel som udenrigs. I Vækststrategi for Esbjerg Kommune fremhæves Esbjerg Lufthavn som havende en nøglerolle for udvikling af erhvervslivet i Esbjerg. De offshore orienterede erhverv ville således ikke kunne fungere uden en velfungerende og nærtbeliggende lufthavn. Et nyt og vigtigt indsatsområde for lufthavnen er fragtflyvning med gods til offshoresektoren. Offshoreaktiviteterne har ligeledes stor betydning for Esbjerg Lufthavns faste passagerruter til Aberdeen og Stavanger. Selv om det er ruter, som er knyttet tæt til disse byers offshoreaktiviteter, er der tale om flyruter, som er tilgængelige for almindelige rejsende. Esbjerg Lufthavn arbejder herudover løbende på udvikling af nye ruter. Lufthavnen benyttes i gennemsnit af cirka 110.000 passagerer årligt.

Esbjerg Lufthavn har 2.600 m start- og landingsbane med tilhørende lys- og instrumentlandingsanlæg. Lufthavnens brugere betaler for at benytte lufthavnen. Større infrastrukturelle tiltag på eller ved Esbjerg Lufthavn udføres af Esbjerg Kommune efter gældende regler.

Udmøntes ønsket om øget beflyvning, kan der opstå behov for bygningsudvidelser samt udvidelse af parkeringsplads til biler. Baneanlægget på selve lufthavnen skønnes tilstrækkeligt til den udvikling, der realistisk kan forventes.

TR. 27 Offshore lufthavn

Det tilstræbes, at Esbjerg Lufthavns status som offshore lufthavn opretholdes.

Esbjerg Lufthavn er landets eneste offshore lufthavn. En position som ønskes opretholdt. Den dominerende trafik i Esbjerg Lufthavn er relateret til offshoreaktiviteter. Lufthavnen har derfor væsentlig betydning for Esbjergs vision om at være Danmarks energimetropol. Offshoreflyvning udføres af helikoptere. I lufthavnen ligger Danmarks eneste heliport, der er basis-station for de danske offshoreaktiviteter på Nordsøen.

Lufthavnen udfører en række tjenesteydelser relateret til offshoreflyvningen; f.eks. vedligeholdelse og lagring af overlevelsesdragter, sikkerhedsfunktioner og andet.

TR. 28 Lufthavnens hindringsplan

Hindringsplanen skal sikre beflyvningen til lufthavnen.

Lufthavnens hindringsplan fremgår af kommuneplankortet.

Beflyvningen til lufthavnen, herunder højdebegrænsninger og indflyvningszoner, sikres ved hjælp af lufthavnens hindringsplan. Det vil sige, at bygninger og anlæg indenfor lufthavnens hindringsplan ikke må have en højde, der overskrider lufthavnens hindringsplan. I så fald vil det påtænkte byggeri være i konflikt med flys muligheder for at lette og lande.