Planlægning et resumé

Naturen i Esbjerg Kommune beskyttes af overordnet lovgivning i form af naturbeskyttelsesloven, EU-lovgivning og internationale aftaler. Den overordnede lovgivning er styrende for kommuneplanens retningslinjer på området.

EU-lovgivningen og de internationale aftaler sætter rammerne for de særligt udpegede natura 2000-områder. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser omhandler § 3-områder, fredninger og beskyttelseslinjer. I Esbjerg Kommune er der tale om fredninger i form af natur- og landskabsfredninger, klitfredninger samt Exner-fredninger. Der er fastlagt bygge- eller beskyttelseslinjer omkring søer, vandløb, strande, fortidsminder, kirker og skove.

Der er udpeget områder med særligt værdifuld natur, økologiske forbindelser, potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser i kommuneplanen. Disse områder indgår alle som en del af det grønne danmarkskort. På grundlag af en kortlægning af naturområder i kommunen skal der udarbejdes en sektorplan for den beskyttede natur.

Der er fastlagt retningslinjer til beskyttelse af Vadehavets unikke natur, der er udpeget som både nationalpark og verdensarv.

Esbjerg Kommune har i sit Grønne Råd en mulighed for dialog om de principielle spørgsmål, der knytter sig til de mange bestemmelser på naturbeskyttelsesområdet.