Politiske mål

Jordbrugserhvervene skal sikres gode udviklingsmuligheder. Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til natur, grundvand overfladevand, klimasikring og lokalsamfund.

Landbrugets interesser vægtes højt indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder.

Balan­cen mellem byernes vækst og landbrugets udviklingsmuligheder er et særligt fokusområde i Esbjerg Kommune.

Der gives gode muligheder for skovrejsning i Esbjerg Kommune. Skovrejsning til beskyttelse af grundvandet samt skovrejsning nær byerne prioriteres højt.