Retningslinjer med redegørelser


Generelle forhold

SJ. 1 Støj-isolinjer generelt

Der må ikke udlægges nye områder til støjfølsom anvendelse indenfor støj-isolinjen.

Der er fastlagt støj-isolinjer omkring en række forskellige områder til støjgenerende kilder. Anvendelsen og udnyttelsen af områderne indenfor støj-isolinjer er fastlagt gennem bindinger i kommuneplanens rammedel. Disse bindinger sikrer, at de til enhver tid gældende love, vejledninger med videre overholdes. Bindingerne sikrer ligeledes, at den støjende aktivitet, som isolinjen giver mulighed for, ikke hindres af støjfølsomme anvendelser indenfor isolinjen. Det er vigtigt, fordi miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for, at støjfølsomme anvendelser kan begrænse eller helt lukke støjende aktiviteter i et område.

Støj-isolinjerne er beregnet ud fra, hvor lang afstand der skal være fra området med den støjende aktivitet til lavt boligområde i byzone. Den tilladte støj er forskellig i forhold til, hvilken aktivitet der er tale om. Dette er vist i den nedenstående tabel.

Fastlagte støjisolinier og niveauer

Veje

Lden 58dB

Støj ved vejkant

Lden 58 dB

Jernbaner

Lden 64 dB

Virksomhedsområder

45/40/35 dB(A) (dag/aften/nat)

Lufthavn

Lden 55 dB/LAmax 80dB

Skydebaner

70/65 dB(A) (dag og aften/nat)

Motorbaner

45/50 dB(A) (boligområder/åbne land)

Vindmølleområder

39/37 dB(A) (8 m/s / 6 m/s)

Vindmølleområder i forhold til boliger i det åbne land

44/42 dB(A) (8 m/s / 6 m/s)

Fastlagte støjniveauer

Støj-isolinjen udgør en bufferzone. Lavt boligbyggeri er en af de mest støjfølsomme anvendelser. Afstandene vil således kunne være mindre, hvis anvendelsen er mindre støjfølsom. En mindre støjfølsom anvendelse er eksempelvis lettere erhverv.

SJ. 2 Støj i centerområder

Der er fastlagt bestemmelser i form af støjkrav til støj i centerområder på max. 55, 45 og 40 dB(A) (henholdsvis dag, aften, nat).

I alle typer centerområder tillades der mere støj end i boligområder. Dette sker for at sikre mulighed for et levende bymiljø med forskellige byfunktioner.

SJ. 3 Støjbelastede arealer i landzone

Støjbelastede arealer, der skal forblive i landzone, må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.

I kommuneplanen angives der støj-isolinjer omkring støjende aktiviteter i det åbne land. Isolinjen har til formål at sikre, at aktiviteterne ikke skaber støjproblemer i de omkringliggende områder. Indenfor støj-isolinjen, må der ikke opføres støjfølsom bebyggelse eller udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

Isolinjer

SJ. 4 Vejstøj-isolinje

Inden tilladelse til nye støjfølsomme anlæg eller bebyggelser eller til ændret anvendelse til mere støjfølsomt formål indenfor vejstøj-isolinjen, skal det eftervises, at der er, eller kan tilvejebringes, acceptable støjforhold.

Trafikmiljøplan 1999 for Esbjerg Kommune omhandler bl.a. vejstøj. Der fastlægges støj-isolinjer, når grænseværdien på Lden 58 dB for vejtrafikstøj overskrides. Iso-linjeafstandene omkring nuværende og fremtidige gennemfartsveje, fordelingsveje og trafikveje er vist på hovedstrukturkortet.

Før nye støjfølsomme anlæg eller bebyggelser tillades indenfor støj-isolinjen, skal det eftervises om der er, eller kan tilvejebringes acceptable støjforhold. Dette gælder også, hvis en anvendelse indenfor støj-isolinjen ændres til et mere støjfølsomt formål.

Langs støjbelastede veje i boligområder kan der gives tilladelse til dagligvarebutikker op til 1.200 m2 med tilknyttet tankanlæg, såfremt adgangen kan ske fra den støjbelastede vej.

SJ. 5 Støj-isolinje ved vejkant

I tæt bebyggede områder skal der ved større byomdannelser tages højde for støjreducerende tiltag.

Støj-isolinjen ved vejkant fremgår af kommuneplankortet.

Alle veje med en trafikmængde på mere end 500 køretøjer vil kunne give anledning til støjniveauer over Lden 58 ved vejkanten i tæt bebyggede områder.

Der er på hovedstrukturkortet markeret alle veje med en årsdøgnstrafik (ÅDT) på mere end 500 køretøjer i tæt bebyggede områder.

I tæt bebyggede områder er det typisk ikke muligt at foretage støjreducerende tiltag mellem vej og bygninger. Bindingen for vejstøj ved vejkant iværksættes, når støjen overskrider Lden 58 dB ved vejkant.

På de markerede vejstrækninger bør der ved større byomdannelser foretages en detailberegning på den nødvendige facadeisolering af støjfølsom bebyggelse. Endvidere bør der så vidt muligt etableres sluttet bebyggelse med henblik på at afskærme de bagvedliggende arealer.

Der skal arbejdes for at mindske støjforureningen fra trafikken. Især skal antallet af stærkt støjbelastede boliger, som er belastet med over Lden 68 dB, nedbringes i overensstemmelse med målene i regeringens transporthandlingsplan for miljø og udvikling.

SJ. 6 Jernbanestøj-isolinje

Inden tilladelse til nye støjfølsomme anlæg eller bebyggelser eller til ændret anvendelse til mere støjfølsomt formål indenfor jernbanestøj-isolinjen, skal det eftervises, at der er eller kan tilvejebringes acceptable støj- og vibrationsforhold.

Støj-isolinjer for jernbanestøj fremgår af kommuneplankortet.

Indenfor støj-isolinjen skal det i det enkelte tilfælde eftervises, om der er, eller kan tilvejebringes, acceptable støj- og vibrationsforhold, før nye støjfølsomme anlæg eller ny bebyggelse tillades, eller inden det tillades at ændre en anvendelse til et mere støjfølsomt formål.

SJ. 7 Virksomhedsstøj-isolinje

Støj-isolinjer for virksomheder fremgår af kommuneplankortet.

Et erhvervsområde påfører naboområderne bindinger med hensyn til fremtidig støjfølsom anvendelse. Modsat lægger et eksisterende støjfølsomt område, der grænser op til et erhvervsområde, bindinger på erhvervsvirksomhedernes tilladte støjudfoldelse.

Til de forskellige erhvervskategorier er der knyttet tre forskellige støjniveauer: 55, 60 og 70 dB(A). Afstanden fra disse kategorier til isolinjen er, jævnfør bestemmelserne i Håndbog om Miljø og Planlægning (2004) for klasse 1-7 henholdsvis 0, 20, 50, 100, 150, 300 og 500 meter.

SJ. 8 Lufthavnstøj-isolinje

Indenfor lufthavnsstøj-isolinjen må der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

Lufthavnsstøj-isolinjer for fremgår af kommuneplankortet.

Omkring Esbjerg Lufthavn skal der både tages hensyn til støj fra flyoperationer og støj fra den øvrige virksomhed. Lufthavnsstøj-isolinjen omfatter støj fra flyoperationer.

Støjbelastningen fra den øvrige lufthavnsvirksomhed er fastsat som en virksomhedsstøj-isolinje svarende til en klasse 7-virksomhed, jævnfør retningslinje SJ.5. Indenfor isolinjen må der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

SJ. 9 Skydebanestøj-isolinje

Indenfor skydebanestøj-isolinjen må der ikke opføres støjfølsom bebyggelse eller udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

Støj-isolinjer for skydebaner fremgår af kommuneplankortet.

I kommuneplanen angives der støj-isolinjer omkring skydebaner. Isolinjen har til formål at sikre, at aktiviteterne på skydebanen ikke skaber støjproblemer i de omkringliggende områder. Indenfor støj-isolinjen, må der ikke opføres støjfølsom bebyggelse eller udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

SJ. 10 Motorbanestøj-isolinje

Indenfor motorbanestøj-isolinjen må der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

Støj-isolinjer for motorbaner fremgår af kommuneplankortet.

Motorbanestøj-isolinjen er beregnet i forhold til henholdsvis større samlede boligområder og spredt bebyggelse i det åbne land. Indenfor isolinjen må der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

SJ. 11 Vindmøllestøj-isolinje

Indenfor vindmøllestøj-isolinjen må der ikke opføres støjfølsom bebyggelse eller udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

Støj-isolinjer for vindmøller fremgår af kommuneplankortet.

Til alle vindmølleområder knyttes der en vindmøllestøj-isolinje. Indenfor støj-isolinjen, må der ikke opføres støjfølsom bebyggelse eller udlægges områder til støjfølsom anvendelse.

SJ. 12 Støj-isolinje Forsvaret

Indenfor støj-isolinjen omkring Forsvarets øvelsesområde må der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse. Støj-isolinjer omkring Forsvarets øvelsesområde fremgår af kommuneplankortet.

I kommuneplanen angives der støj-isolinjer omkring Forsvarets øvelsesområde. Isolinjen har til formål at sikre, at aktiviteterne i øvelsesområdet ikke skaber støjproblemer i de omkringliggende områder. Indenfor støj-isolinjen må der ikke opføres støjfølsom bebyggelse eller udlægges områder til støjfølsom anvendelse.