Politiske mål

Esbjerg Kommune ønsker at beskytte vandmiljøet. Vand er en livsvigtig ressource, som er nødvendig for vores fælles vandforsyning og som herudover bidrager til naturværdier og rekreation.

Esbjerg Kommune vil arbejde for, at miljøtilstanden for vandløb, søer og kystvande ikke forringes, og at der arbejdes aktivt for, at målsætningerne for vandløb og søer i Vandområdeplan 2015-2021 for Vadehavet nås indenfor planens tidsramme.

Esbjerg Kommune vil sikre, at der under forvaltning af ikke målsatte vandløb tages højde for vandløbets naturpotentiale samt de øvrige interesser, der gælder for det enkelte vandløb.

Esbjerg Kommune vil arbejde for at styrke de rekreative muligheder langs kommunens vandløb og søer. Her tænkes særligt på adgang og fiskeri- samt sejladsinteresser.

Esbjerg kommune vil gennem planlægning og administration af området sikre, at kvaliteten og kvantiteten af grundvandet sikres gennem planlægning og enkeltsagsbehandling.