Retningslinjer med redegørelser


Generelle forhold

ST. 1 Dialog

Kommunens arbejde skal bygge på dialog med brugere, forældre, pårørende og relaterede organisationer.

Tilrettelæggelsen af Esbjerg Kommunes sociale indsats overfor børn, unge og voksne bygger på en løbende dialog om spørgsmål, der relaterer sig til disse grupper. Esbjerg Kommunes overordnede arbejde på området sker i dialog med brugernes organisationer; Handicaprådet, Udsatterådet, Ungerådet og Integrationsrådet.

Esbjerg Kommune har et Handicapråd, som rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet er lovbestemt og skal høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet er sammensat af repræsentanter fra Byrådet, lokale handicaporganisationer og forvaltningen.

Udsatterådet blev nedsat i efteråret 2008. Det har til formål at rådgive Byrådet omkring udsatteområdet og være et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen. Udsatterådets målgruppe er personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Udsatterådet er sammensat efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer i lokalområdet. Udsatterådet er desuden sammensat, så der sikres viden om hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse.

Ungerådene er nedsat i efteråret 2012. Ungerådene er etableret som del af en ungdomspolitisk proces i Esbjerg Kommune. Formålet er at involvere unge mellem 14 og 25 år, bosiddende i Esbjerg Kommune, i ungdomspolitiske spørgsmål og give dem mulighed for at indgå i dialog med det politiske niveau omkring relevante emner. Ungerådene arbejder uafhængigt af organisatoriske, religiøse og partipolitiske interesser.

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet i Esbjerg Kommune består af repræsentanter med flygtninge- og indvandrerbaggrund, LO, DA og uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg Kommune.

ST. 2 Lokalisering i offentlige områder

Større sociale tilbud skal lokaliseres i områder, der er udlagt til offentlige formål.

Sociale tilbud defineres som botilbud, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud til handicappede samt udsatte voksne, børn og unge.

Større sociale tilbud defineres som tilbud, der omfatter flere bygninger eller en større samlet bygningsmasse samt udendørs opholdsarealer.

Placeringen af større sociale tilbud sker i offentlige områder reserveret til offentlige institutioner og anlæg. I disse områder kan der eksempelvis ikke etableres private boliger, erhverv eller butikker. Områdernes anvendelse er alene forbeholdt offentlige institutioner og anlæg. Områdernes fordeling til offentlige institutioner sker i samarbejde med sektorerne.

Sektorplanlægningen er et væsentligt redskab til at sikre, at der til stadighed er offentlige områder nok til at dække det aktuelle og det fremtidige behov. Ved nyetablering søges der sikret et så stort offentligt område, at fremtidige udbygningsbehov er dækket til en vis grad. Omkring eksisterende offentlige institutioner søges de offentlige områder af samme grund fastholdt.

Sociale tilbud har meget forskellige størrelser, og mange mindre tilbud vil kunne passes ind i eksisterende boligområder uden at dette forudsætter en reservation i kommuneplanen. Mindre sociale tilbud markeres følgelig ikke på kommuneplanens temakort.

ST. 3 Placering efter byhierarki

Byhierarki afgør placering af sociale tilbud og funktioner.

Esbjerg Kommunes kommuneplan opererer med følgende byhierarki:

 • Landsdelscenter og hovedby: Esbjerg.
 • Kommuneby: Ribe og Bramming.
 • Lokalby: sammenhængende bebyggelser i det åbne land med byzonestatus.
 • Landsby: sammenhængende bebyggelser i det åbne land med landzonestatus.

Byhierarkiet har en betydning for, hvor der placeres sociale tilbud.

Familie & Forebyggelse arbejder kontinuerligt på at udvikle tilbuddene til handicappede, og udsatte børn og unge. Der arbejdes, jævnfør den gældende politik, for området med etablering af lokale løsninger. Dette kan både være i by- og landdistriktsområder, alt efter det konkrete behov. Nedlæggelse af eksisterende tilbud sker på baggrund af ændrede behov eller vigende efterspørgsel.

Hvis botilbud indenfor Social & Tilbud skal nedlægges, sker udvælgelsen primært ud fra en vurdering af tilstandene i botilbuddenes lokaler og sekundært i forhold til efterspørgsel i de geografiske områder. Dette har sin baggrund i, at man ofte vil prioritere en rimelig boligstandard frem for at sætte fokus på den geografiske placering.

Når behovet for botilbud indenfor en periode er større end den bygningsmæssige kapacitet, undersøges behovet for at etablere nye botilbud. Hvis behovet har en midlertidig karakter, undersøges alternative muligheder.

Boliger

ST. 4 Varieret boligudbud i by- og landmæssige miljøer

Esbjerg Kommune skal, gennem sektorplanlægningen, sikre et varieret udbud af boligtilbud til mennesker med særlige behov.

Det varierede udbud af boliger gælder boligernes tilknytning til by- og landmæssige miljøer og begrundes i et ønske om, at Esbjerg Kommune skal være et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor borgere med særlige behov har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Disse ønsker kræver at boligudbuddet i lokalsamfundene i byen eller på landet kan fungere som en funktionel og meningsfuld base for den enkelte borger.

Det varierede udbud af boliger i både by og på land skal således sikre den overordnede målsætning for sociale tilbud om, at alle mennesker i Esbjerg Kommune skal have mulighed for et godt og aktivt liv.

ST. 5 Botilbud og boliger til borgere med særlige behov

Sikringen af den fortsatte drift og udbygning af Esbjerg Kommunes botilbud samt sikringen af boliger til borgere med særlige behov sker gennem sektorplanlægningen.

Borgere med særlige behov er borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt socialt udsatte borgere f.eks. hjemløse og personer med særlige sociale problemer.

Der skal forefindes forskellige botilbud og boliger til borgere med særlige behov, da de har helt forskelligartede behov og ønsker til deres boliger. Ved behov for og ønske om bolig i byområde er central placering nær indkøbsmuligheder, fællesfaciliteter og kollektiv transport vigtig for muligheden for at deltage i aktiviteter og for at fremme borgerens inklusion i civilsamfundet, beskæftigelsen og eventuelt aktiviteter i Kraftcenteret. Kraftcenter tilbyder rådgivning, vejledning og støtteforløb for målgruppen.

Sektorplan for Social & Tilbud beskriver, hvordan boliger til længerevarende ophold skal opføres ældre- og handicapvenligt med god tilgængelighed til og i boligerne. I sektorplanen er formuleret mål for rum i boliger, fællesarealer og personalets servicearealer. Der arbejdes generelt med to-rums boliger på cirka 50 m2 netto. I de tilfælde hvor et botilbud inkluderer et fællesrum indgår dette areal i borgerens boligareal, der følgelig stiger til cirka 65-75 m2.

Botilbud kan enten være oprettet efter Serviceloven eller efter Lov om almene boliger, hvor borgerne modtager støtte. Forventningen er, at implementeringen af de fem sigtelinjer for Social & Tilbud vil medføre en ændring i behovet for sociale tilbud på sigt.

Døgntilbud

ST. 6 Socialt tilbud

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for større sociale tilbud.

Sociale tilbud defineres som botilbud, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud til handicappede samt udsatte voksne, børn og unge. Større sociale tilbud defineres som tilbud, der omfatter flere bygninger eller en større samlet bygningsmasse samt udendørs opholdsarealer.

Placeringen af større sociale tilbud vil ofte forudsætte en reservation i kommuneplanens områder til offentlige institutioner og anlæg, da sådanne større tilbud ikke umiddelbart kan indpasses i eksisterende bolig- eller centerområder. Forventningen er, at de fem sigtelinjer for Social & Tilbud vil medføre en ændring i behovet for større sociale tilbud på sigt.

ST. 7 Tilbud for børn og unge

Der skal udarbejdes en sektorplan for tilbudsviften under Familie & Forebyggelse.

Sektorplanen skal udstikke mål og retningslinjer for dag- og døgntilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt udsatte børn, unge og deres forældre.

Sagsbehandlingen af udsatte børn og unge tager afsæt i hjemmebaserede indsatser og løsninger med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet. Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnet/den unges skole- og dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde. Der er herudover behov for indgribende foranstaltninger, der så vidt muligt skal tilgodeses i nærmiljøet, for på den måde at sikre børnene og de unges fortsatte tilknytning til daginstitution, skole, klub og foreningstilbud.

Tilbuddene til børn og unge er oprettet efter Serviceloven og er organiseret i to enheder i Esbjerg Kommune:

 • Familiecentret.
 • Specialcentret.

Specialcentret er et tilbud til børn og unge med betydelige og varigt nedsatte funktionsevner. Her findes følgende døgntilbud:

 • Rabu – afdelinger i Ribe.
 • Krohaven Aflastning, Krohaven Kollegie – afdelinger i Esbjerg.

Esbjerg Kommunes Familiecenter organiserer alle tilbud til udsatte børn og unge fra 0-18 år og deres familier, samt efterværnstilbud til unge fra 18 – 23 år.

Under Familiecentret findes en række dagtilbud i Esbjerg og Ribe:

 • Familieværksted, åben rådgivning, familiebehandling, gruppe- og kursustilbud – udgøres af afdeling i Esbjerg.
 • Familiestøtte, Hjemme-hos, Spædbarnsteam, Straks-støtte – udgøres af afdelinger i Ribe og Esbjerg.
 • Familiecenter samvær – udgøres af afdeling i Esbjerg med samværslejlighed i Esbjerg og Ribe.
 • Ungehuset, Kontaktpersonordning, 3D-misbrugsbehandling – udgøres af afdeling i Esbjerg.
 • Hånd om Familien, kompenserende, vejledende og behandlende tilbud til hele familien – afdeling i Esbjerg.
 • Familiens Hus, gruppeforløb og individuel rådgivning og vejledning til gravide og unge forældre – afdeling i Esbjerg.
 • Familiecenter Ekstern, støtte til børn og unge med psykiatriske udfordringer samt deres forældre – afdeling i Esbjerg.
 • Psykologisk Center Esbjerg – afdeling i Esbjerg.
 • Forskellige midlertidige tilbud efter behov.

Familiecentret har ligeledes døgntilbud til udsatte børn og unge:

 • Opvækstmiljøer – afdelinger i Ribe (Ørnevænget, Sydstjernen) og Esbjerg (Topsand, Jupitervænget, Fritjof Nansensvej).
 • Ungehuset (Hyblerne, Flowlejligheder) – i Esbjerg.
 • Ungecenter (Ribegade) – i Esbjerg.
 • Ungdomspensionen – i Esbjerg.
 • Ulvevej Korttidsanbringelser – i Esbjerg.
 • Aflastning Bakkevej og Aflastning Troldhøj – i Esbjerg.

Samlet set har Familie & Forebyggelse et bredt udvalg af tilbud af meget varierende størrelse ligesom der for en del af tilbuddenes vedkommende sker en stadig tilpasning af tilbuddet i forhold til det aktuelle behov. Nogle tilbud kan indeholdes i en lejlighed, en opgang eller et parcelhus. Andre er af en størrelse og en tyngde som kræver opretholdelse og drift af en større institution.

Sektoren ønsker at opstille kriterier for de enkelte tilbud i forhold til deres type, bemanding, placering, størrelse og indretning. Kriterieopstillingen skal understøtte sektorens ønske om at opnå synergieffekter på tværs af de forskellige tilbud, herunder synergieffekter ind i andre sektorers tilbud f.eks. på dagtilbuds- og skoleområdet. Sektoren ønsker med afsæt i denne kriterieopstilling at udarbejde en sektorplan, der kan skabe et budgetmæssigt overblik samt et overblik over behovet for at reservere arealer til sektorens tilbud.

ST. 8 Botilbud til voksne

Gennem sektorplanlægningen skal der sikres botilbud til voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt botilbud til hjemløse og voksne med særlige sociale problemer.

Tilbuddene til voksne er oprettet efter Serviceloven og efter Lov om Almene boliger.

Esbjerg Kommune har forskellige tilbud til voksne alt efter deres behov.

Tilbuddene til handicappede voksne er under Social & Tilbud opdelt i følgende organisatoriske enheder:

 • Udviklingscenter Esbjerg (voksenstøtte, botilbud, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud) – flest aktiviteter i Esbjerg, men også boafdeling i Bramming.
 • Udviklingscenter Ribe (voksenstøtte, botilbud, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud) – fysiske rammer i Ribe.
 • Socialt Rehabiliteringscenter (voksenstøtte, botilbud, aktivitets- og samværstilbud) – flest aktiviteter i Esbjerg, men bosteder fordelt i hele kommunen.
 • Kraftcenter (rådgivning, vejledning og støtteforløb for målgruppen) - fysiske rammer i Esbjerg og Ribe.

Tilbuddene til misbrugere og socialt udsatte voksne er under Social & Tilbud opdelt i følgende organisatoriske enheder:

 • Center for Socialt Udsatte & Misbrug (botilbud hjemløse, støtte til socialt udsatte og aktivitets- og samværstilbud samt behandling og rådgivning) – fysiske rammer i Esbjerg.
 • Krisecenter (Støtte i krisesituation, botilbud) – fysiske rammer i Esbjerg.