Retningslinjer med redegørelser


Landskabets karakter

LA. 1 Landskabskarakterområde

Indenfor landskabskarakterområderne skal landskabets karakter understøttes og udvikles. Særlige natur- og kulturhistoriske værdier skal søges bevaret.

Landskabskarakterområderne fremgår af kommuneplankortet.

Det åbne land i Esbjerg Kommune er inddelt i landskabskarakterområder. Et karakterområde er et afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler bestemte natur- og kulturgeografiske træk og som adskiller sig fra de omkringliggende områder.

Inddelingen i karakterområder er sket med udgangspunkt i den statsligt udarbejdede landskabskaraktermetode.

Karakterområdernes afgrænsning er søgt afpasset med nabokommunernes afgrænsning.

Det naturgeografiske udgangspunkt
Landskabet i Esbjerg Kommune er geologisk set karakteriseret ved bakkeøer og flade hedesletter, der er opdelt af vidtforgrenede åsystemer. Enkelte steder opleves egentlige ådale, men mange steder opleves åerne som nedskårne vandløb i hedesletterne. Mod vest danner vadehavsøer, marsk og klitter et ganske særligt landskab; barrierekysten.

Landskabskarakterområder inddelt efter geologi

Den kulturgeografiske påvirkning

Den kulturgeografiske påvirkning er et udtryk for, hvordan mennesket gennem årtusinder har udnyttet og modelleret landskabet. De kulturgeografiske forhold omfatter blandt andet arealanvendelsen (landbrug, skovbrug, natur m.m.), men også bebyggelses- og matrikelstrukturer. De fleste steder er der en meget tydelig sammenhæng mellem det geologiske udgangspunkt og den måde landskabet er blevet udnyttet. Et eksempel på dette er områder med næringsfattig jordbund, der er blevet tilplantet med skov, fordi landbrugsmæssig dyrkning ikke kunne svare sig. Et andet eksempel er bebyggelsens karakteristiske placering på geestranden, der gav sikkerhed for tidevandet, men samtidig gav let adgang til de frodige marskenge.

Sektorplanen

Landskabskarakterområderne er beskrevet i sektorplanen Landskabskarakteranalyse for Esbjerg Kommune. I sektorplanen redegøres der for de enkelte områders særlige karakter og det beskrives, hvordan karakteren skal understøttes og udvikles gennem planlægning og administration. Sektorplanen beskriver endvidere eventuelle sårbarheder, som der skal tages højde for i sagsbehandlingen.

LA. 2 Overgange mellem karakterområder

Ved placering af byggeri og anlæg samt terrænreguleringer nær kanten af et karakterområde skal det sikres, at projektet ikke skader det tilstødende områdes karakter og integritet.

Tydelige overgange mellem landskabskarakterområderne skal bevares.

Hele det åbne land i Esbjerg Kommune er inddelt i landskabskarakterområder og områderne støder derfor op til hinanden. Områderne er inddelt på baggrund af natur- og kulturgeografiske træk. Grænsen mellem to karakterområder er derfor ofte flydende. Grænsen på kortet er i de fleste tilfælde trukket i et synligt skel – eksempelvis et læhegn, en vej eller et dyrkningsskel mellem to marker. Den flydende grænse betyder, at byggerier og anlæg i et karakterområde kan påvirke ind i et eller flere naboområder. Ved planlægning og forvaltning skal det sikres, at byggeri og anlæg, der placeres nær grænsen til et andet karakterområde, ikke påvirker negativt ind i det tilgrænsende område. Problemstillingen er særligt aktuel nær ådalene, marsken og Vadehavet.

Tydelige overgange mellem to karakterområder i form af eksempelvis terrænspring eller ændret arealanvendelse skal søges bevaret og forstærket, hvor det er muligt.

Beskyttede landskaber

LA.3 Værdifuldt landskab

Indenfor de værdifulde landskaber skal landskabet friholdes for bebyggelse og anlæg.

I værdifulde landskaber kan der normalt kun udlægges areal til formål, som er forenelige med regionale og nationale landskabsinteresser. Undtaget er bebyggelse, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en landbrugs- eller skovbrugsejendom. Et eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i landskabet.

Værdifulde landlandskaber fremgår af kommuneplankortet.

Værdifulde landskaber er i særlig grad landskaber, der skal beskyttes og bevares. Udpegningen af de værdifulde landskaber er revideret i forbindelse med udarbejdelsen af Landskabskarakteranalyse for Esbjerg Kommune.

Den tidligere udpegning var foretaget af Ribe Amt. I den amtslige udpegning var arealer med beskyttet natur og fredskov ikke medtaget. Med den nye reviderede udpegning er der i højere grad lagt vægt på at udpege sammenhængende landskaber på tværs af andre bindinger.

De umiddelbart smukkeste landskaber er ofte knyttet til ådalene, kysterne og andre vidtstrakte landskaber. Der findes imidlertid også andre områder med landskabelig værdi. Det kan være områder, der tydeligt afspejler de geologiske processer, der har givet landskabet form eller landskaber, som vidner om områdets kulturhistorie.

Større byggerier og tekniske anlæg skal begrænses mest muligt indenfor de værdifulde landskaber. Nødvendigt byggeri og anlæg skal tilpasses landskabet ved placering, arkitektur, materiale- og farvevalg, beplantning samt belysning. Tekniske anlæg skal indpasses bedst muligt i terrænet og vigtige ind- og udsigtskiler skal friholdes.

De værdifulde landskaber må kun i ganske særlige tilfælde inddrages til byvækst.

LA. 4 Større sammenhængende landskab

Indenfor større sammenhængende landskaber, skal den visuelle sammenhæng mellem forskellige landskabselementer sikres. Projekter skal tilpasses til det større sammenhængende landskab.

Større sammenhængende landskaber fremgår af kommuneplankortet.

Større sammenhængende landskaber er landskaber, der grundet geologiske dannelser, arealanvendelsesmæssige forhold og/eller oplevelsesmæssige forhold indgår i værdifulde sammenhænge. Større sammenhængende landskaber udpeges på baggrund af karaktergivende elementer og strukturer bestående af terræn, beplantning, byggeri, veje med videre, der tilsammen skaber en sammenhængende helhed i en større skala.

De større sammenhængende landskaber strækker sig på tværs af kommunens grænser. For at sikre en gensidig forståelse og respekt for afgrænsningerne af landskabstypen, fordrer bevaringen af de større sammenhængende landskaber derfor et tværkommunalt samarbejde.

Ved at sikre de større sammenhængende landskaber er det muligt at opleve, hvorledes landskaberne i Sydvestjylland blev dannet.

LA. 5 Større uforstyrret landskab

Indenfor større uforstyrrede landskaber skal landskabet søges friholdt for større bygninger og anlæg. Større bygninger og anlæg, der ikke kan placeres andre steder skal søges placeret og udformet, så de i mindst mulig grad skæmmer landskabet.

Større uforstyrrede landskaber fremgår af kommuneplankortet.

De større uforstyrrede landskaber udgør de visuelt mest uberørte dele af det åbne land.

Det åbne land præges mange steder af store trafikanlæg, master, vindmøller eller store produktionsanlæg. Der er få steder tilbage, hvor det er muligt at opleve et uforstyrret landskab uden dominerende anlæg og aktiviteter. Det er vigtigt at sikre, at der ikke sker unødige indgreb i de tilbageværende større uforstyrrede landskaber.

Et område, der er uden påvirkning af store byggerier og tekniske anlæg, har i sig selv værdi. Jo større et sådant uforstyrret område er, desto større er dets oplevelsesværdi. Udpegningen af større uforstyrrede landskaber er derfor baseret på den visuelle oplevelse af landskabet.

Udpegningen af de større uforstyrrede landskaber er revideret i forbindelse med landskabskarakterkortlægningen til sektorplanen Landskabskarakteranalyse for Esbjerg Kommune.

Ved større bygninger og anlæg forstås

 • lineære anlæg som større veje, jernbaner og større el-ledningsnet.
 • enkeltanlæg som vindmølleparker, masteanlæg og teletårne, store landbrugsbyggerier, større virksomheder, flyvepladser/lufthavne med daglig ruteflyvning, større campingpladser og feriebyer.
 • større byområder og sommerhusområder.

De større uforstyrrede landskaber kan udgøre en væsentlig rekreativ ressource, fordi det her er muligt at opleve større landområder uden fysiske eller visuelle barrierer, der afgørende ændrer landskabets karakter.

LA. 6 Geologisk værdi

Indenfor værdifulde geologiske områder skal der lægges særlig vægt på at sikre særlige geologiske fænomener og landskabsformer, samt deres indbyrdes overgange og sammenhænge.

Værdifulde geologiske områder fremgår af kommuneplankortet.

Landskabsformerne i Esbjerg Kommune er karakteriseret ved morænelandskaber fra næstsidste istid i form af bakkeøer og hedesletter dannet af smeltevandssand i den seneste istid. Marsken og Vadehavet er et dynamisk og geologisk set meget ungt landskab.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har i Geologisk Set – Det sydlige Jylland udpeget fire rammeområder med tre mindre hovedudpegninger:

 • Vadehavet
  • Skallingen (ligger udenfor Esbjerg Kommune).
  • Varde Å.
  • Juvre Dyb og Tøndermarsken (Tøndermarsken ligger udenfor Esbjerg Kommune).
 • Mandø.
 • Kongeådalen.
 • Marbæk Klint.

Områderne er udpeget som geologisk værdifulde områder sammen med mindre områder med forekomster af polygonjord ved henholdsvis Guldager og Grimstrup.

Vadehavet

Vadehavet er et eksempel på et tidevandslandskab med en række barriereøer (Skallingen, Fanø, Mandø og Rømø) foran vaden og marsken. Landskabet er unikt på grund af sin højdynamiske karakter, hvor formændringerne har været meget hurtige set i geologisk tidsskala. Indenfor barrieren findes Vadehavet med vader, dyb, højsander og forlandsmarsk.

Længst mod nord i vadehavsudpegningen ligger Varde Ås udmunding. Varde Å starter i en smeltevandsdal og ender med at løbe gennem marsken og ud i Ho bugt. Den nedre del af åen er tidevandspåvirket. De tilstødende marskområder er friholdt for inddæmning, og mundingen er ikke reguleret. Varde Å er den eneste å, der løber ureguleret ud i Vadehavet.

Den sydligste udpegning i Esbjerg Kommune er Juvre Dyb, der ligger mellem Mandø og Rømø. Juvre Dyb er en, op mod 17 m dyb, tidevandsrende, der ligger mellem Koresand og Rømø. Området, der tømmes og fyldes gennem Juvre Dyb, er på cirka 131 km2 hvilket betyder, at der strømmer op til 155 millioner m3 vand igennem dybet to gange i døgnet. Området omkring Juvre Dyb indeholder alle Vadehavets elementer og har på den måde en helt særlig betydning, også undervisningsmæssigt.

Ved Råhede er der gennem de seneste 50 år dannet den helt særlige landskabstype; klintmarsk. Klintmarsk opstår, når langsomt opbygget marskjord nedbrydes af havet, så der opstår en lav, men markant erosionsklint ud mod vaden.

Koresand er et højsande, det vil sige, en vegetationsløs sandflade og begyndende barriereø, beliggende SV for Mandø. Den ældste del af Koresand er cirka 120 cm over middelvandstanden, mens den yngre del er cirka 100 cm over middelvandstanden.

Mandø

Mandø er den mindste af de danske vadehavsøer og befinder sig øst for den barrierekystlinje, som udgøres af Skallingen, Fanø og Rømø.

Kongeådalen

Den vestligste del af Kongeådalen er beliggende i Esbjerg Kommune. Kongeådalen er en smeltevandsdal fra den seneste istid og adskiller Holsted og Rødding Bakkeøer. Smeltevandsdalen viser flere markante landskabselementer herunder erosionsskrænter og forskellige israndsstadier.

Marbæk Klint

I Marbæk Klint ses to kystprofiler, hvor der kan studeres fedt ler afsat i kystnært, marint miljø forud for istiderne, og glaciale materialer afsat under istiderne. Aflejringerne er senere foldet og forkastet af de efterfølgende istider. Klinten har et stort potentiale for forskning og undervisning.

Polygonjord

Polygonjord er arealer, hvor jordoverfladen har et geometrisk mønster. Polygonjorde dannes ved, at der sker en opsprækning af de øverste jordlag i forbindelse med udtørring, afkøling eller uensartet ophvælving af jordoverfladen. Polygonjorderne, der er at finde flere steder i Vestjylland, er dannet i det arktiske klima, der var fremherskende under sidste istid.

Flere steder i Esbjerg Kommune findes der eksempler på polygonjord. De der formentlig er tydeligst findes omkring Guldager og Guldager Stationsby samt nordvest for Grimstrup. Polygonjorde fremstår tydeligere i nogle perioder end andre afhængigt af jordbundens vandindhold. Endvidere skal jordoverfladen være blotlagt for at polygonerne fremgår tydeligt. De udpegede polygonjorde ses særligt tydeligt på ortofotos fra foråret 2011.