Retningslinjer med redegørelser

Generelle forhold

BÆ. 1 Bæredygtighed i planlægningen

Bæredygtighed skal indgå som en overvejelse i al kommunal planlægning.

Planlægningen i Esbjerg Kommune skal være i overensstemmelse med Agenda 21 principperne:

  • Mindskelse af miljøbelastningen.
  • Fremme bæredygtighed og byomdannelse.
  • Fremme biologisk mangfoldighed.
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde.
  • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

I Esbjerg Kommune er disse Agenda 21 principper indarbejdet direkte i kommuneplanen, for herved at opnå den størst mulige sammenhæng mellem de overordnede principper og kommunens konkrete planlægning.

For at mindske miljøbelastningen arbejdes der for at fremme transport af tungt gods med skib eller tog frem for lastbiler ligesom der arbejdes målrettet for byer med flere cykler, gående og mere kollektiv trafik. I det åbne land arbejdes der for at landbruget vælger den rigtige driftsform i forhold til jorderne. Jordbehandling og pløjning af marskjorder frigør store mængder CO2.

Bæredygtigheden i byudvikling og byomdannelse imødekommes i planlægningen for boligområder og bymidter, hvor der er fokus på fortætning i dele af Esbjerg, Bramming og Ribe.

Fremme af den biologiske mangfoldighed understøttes af naturhandleplanerne, der giver ændrede retningslinjer i kommuneplanen. Ved udlæg af boliger skal både natur- og beskyttelsesinteresser prioriteres.

Inddragelsen af befolkningen og erhvervslivet sker dels ved udarbejdelsen af kommuneplanen, ligesom den øvrige fysiske planlægning samt kommunens projekter f.eks. for de grønne rekreative områder i kommunen i meget høj grad inddrager befolkningen og erhvervslivet i arbejdet.

I alle kommuneplanens kapitler er der overvejelser i forhold til miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold, for at kunne lave den bedst mulige kommuneplan.

BÆ. 2 Bæredygtige boligområder

Bæredygtige boligområder skal tænkes ind i planlægningen.

BÆ. 2 Bæredygtige boligområder
BFor at kunne tiltrække flere borgere skal Esbjerg kunne opfylde borgernes boligdrømme. Esbjerg har et stort udvalg af lokalbyer og landsbyer, hvor der gode muligheder for at få den ønskede beliggenhed og det lokale sammenhold samtidig med at borgerne har ret kort afstand til storbykvaliteterne i Esbjerg. Boligområderne i de områder skal udvikles på bæredygtig vis med selvstændig identitet og forskønnes med spændende gaderum og lokale mødesteder.

Esbjerg Kommune vil skabe storbykvalitet i Esbjerg by samtidig med at energiforbruget mindskes. Det gøres ved at bygge bynært, tættere og højere. Det arbejdes der med løbende både i regi af kommuneplanen, Esbjerg Byplan og i de enkelte projekter. Ved at byfortætte storbyen forbedres grundlaget for den kollektive transport samt cykel- og gangtrafik. Tæt byggeri, som rækkehuse og etageboliger, har færre frie overflader, hvilket mindsker varmeforbruget samtidig med ledningsnettet bliver billigere at anlægge og reparere. æredygtige boligområder skal tænkes ind i planlægningen.

BÆ. 3 Viden om energi

Esbjerg som EnergiMetropol skal mere aktivt understøtte Danmarks position og muligheder på energiområdet, så området i højere grad gøres attraktivt for etablering af nye virksomheder med energifokus.

EnergiMetropol Esbjerg indbefatter blandt andet at bidrage til den globale energidagsorden og gøre Esbjergs medlemskab af det globale netværk af energibyer til et nationalt anliggende. Ambitionen for den fortsatte vækst i energisektoren vil blive understøttet ved at satse på offshore og udvikling af intelligente energisystemer og bioenergi.

Esbjerg Kommune ønsker med Vækststrategi 2020 at satse på vækst inden for intelligent energi og bioenergi. Et strategisk og samfundsøkonomisk overblik skal være med til at vise muligheder inden for de to områder og understøtte den mere langsigtede plan for omstilling til en grønnere energiforsyning nationalt.

Esbjerg Kommune indgår allerede i et strategisk energiplansamarbejde med andre Sydjyske kommuner. Den strategiske energiplan beskriver Esbjergs Kommunes rolle i fremtidens energisystem og er en unik mulighed for at samle fremtidige samarbejdspartnere og aktører. En proces der kan være med til at skabe nye muligheder og løsninger til understøttelse af områderne for intelligent energi og bioenergi.

Esbjerg Kommune vil med udarbejdelse af en strategisk energiplanlægning for Esbjerg og i samarbejde med de omkringliggende kommuner tage første skridt mod en omstilling af Esbjerg Værket fra kul til anden og vedvarende energiform.

Grønnere transport

BÆ. 4 Grønnere transportformer

Esbjerg Kommune arbejder aktivt for i at finde løsninger på transportens CO2 udslip.

Når Esbjerg Kommune arbejder aktivt med at finde løsninger på transportens CO2 udslip sker det blandt andet gennem projekter om fremtidens transportformer og tilpasning af infrastrukturen samt en satsning på omstilling af egen transportflåde.

Infrastrukturen skal tilpasses, så den understøtter en tættere bystruktur, hvor der er fokus på forbedring af den kollektive trafik, flere direkte cykelruter, bedre tilgængelighed til stationsområder og bydelscentre. Byen skal også tilpasses den eksisterende infrastruktur. Det giver mulighed for etablering af flere kombinationsrejser og hyppigere afgange, så flere trafikanter kan flyttes fra bil til offentlige transportmidler eller cykel eller gang.

Med den nye nærbane etableres der stationer i Tjæreborg, en ny Jerne station, Esbjerg Banegård, Spangsberg, Gjesing og Guldager Stationsby. Togdriften på banen skal omlægges, så der i fremtiden er direkte togforbindelse fra Ribe over Esbjerg til Varde og Oksbøl.

Som Danmarks Energimetropol arbejdes der aktivt med nye tiltag og alternative bæredygtige energiformer i den offentlige transport. Esbjerg Kommune vil indgå i samarbejde med lokale aktører og busselskaber om omlægning af bustrafikken til bæredygtige energiformer som el eller biogas. I den forbindelse er der også sket en større omlægning af busdriften, der skal sikre et højere serviceniveau i den offentlige transport, så flere borgere og virksomheder vælger den frem for bilen. Der udbygges også boliger i stationsbyerne og langs nærbanen.

Esbjerg Kommune ønsker at blive en cykelby, hvor op mod 25 % vælger cyklen frem for bilen. Andelen af trafikanter, der vælger cykel frem for bil skal derfor øges væsentligt. Der arbejdes med forskellige tiltag til fremme af cyklismen på de kortere ture. Her kan fremhæves:

  • Cykelstier til samkørselpladser,
  • Etablering af cykelparkering,
  • Firmapendlercykler,
  • Bedre tilgængelighed for cyklisterne i midtbyen,
  • Servicestationer til cyklerne og aflåst cykelparkering

Esbjerg Kommune har ansvaret for en større bilflåde, som bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. Esbjerg Kommune satser på grønnere transportformer som f.eks. elbiler, brint m.m. Esbjerg Kommune ønsker at skifte egen bilflåde løbende de næste år til el, brint eller andet, der kan sættes fokus på bæredygtig transport. Elcyklen har allerede vundet indpas og er hurtigt blevet uundværlig for medarbejderne i Esbjerg Kommune.