Retningslinjer med redegørelser


Generelle forhold

KY. 1 Kystnærhedszonen

Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Kystnærhedszonen fremgår af kommuneplankortet.

Kystnærhedszonen har en generel udbredelse på tre km fra kysten ind i land. Men kan, ved udpegning, være større. Således har zonen syd for Esbjerg en varierende bredde på op til 6,5 km og strækker sig helt ind til Ribe.

Hensigten med kystnærhedszonen er at beskytte natur og landskabsværdier af national interesse.

Byggeri ved kysten

KY. 2 Planlægning og bebyggelse i kystnærhedszonen

Udviklingsområder, områder inden for kystnærhedszonen og den kystnære del af byen skal friholdes for byggeri, anlægsarbejder eller større beplantninger, der forringer kystens landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdi.

Der kan etableres kystbeskyttelse og klimasikring.

Det fremgår af planloven, at brugen af kystlandskaberne skal begrænses til det nødvendige. Øvrigt byggeri og anlæg og beplantning skal søges placeret udenfor de kystnære arealer. Udviklingsområder er områder udpeget gennem et landsplandirektiv, hvori der kan ske byudvikling, der normalt ikke kan ske indenfor kystnærhedszonen. Idet udviklingsområderne er kystnære, er det ønskeligt at der tages videst muligt hensyn til de kystens landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Den kystnære del af byen er de dele af den bymæssige bebyggelse indenfor kystnærhedszonen der påvirker eller påvirkes af kysten. I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages stilling til planens påvirkning af kysten.

KY. 3 Typer af byggeri og anlæg med kystnær placering

Planmæssigt og funktionelt begrundet byggeri og anlæg skal så vidt muligt etableres i tilknytning til byerne og til eksisterende byggeri.

Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres som følge af de sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

Byggeri og anlæg med behov for kystnær placering eller erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri skal tilpasses landskabet og eventuelt afskærmes med slørende beplantning, så det påvirker kystlandskabet mindst muligt.

Byggeri og anlæg med særlig planmæssig eller funktionel begrundelse kan være:

  • Udvidelse af byområder.
  • Etablering af havnearealer.
  • Etablering af kystbeskyttelse og klimasikring.
  • Planlægning for vindmøller, der er betinget af en kystnær placering.

Etablering skal så vidt muligt ske i tilknytning til byerne og til eksisterende byggeri for at sikre en kobling til byernes infrastruktur og servicefunktioner samt for at sikre så lange åbne kyststrækninger som muligt.

De sammenhængende turistpolitiske overvejelser er vedlagt kommuneplanen som et særskilt bilag Planlægning for turisme. Esbjerg Kommunes turismemæssige profil og den deraf følgende planlægning for ferie- og fritidsanlæg fremgår af dette bilag.

Esbjerg Kommune har et fladt kystlandskab med kun få læbælter og skove. Det flade landskab betyder, at al bebyggelse er meget synligt i kystlandskabet. Den flade og åbne karakter gør landskabet særligt sårbart overfor spredt og dominerende bebyggelse. Tilpasning af nyt byggeri og anlæg kan ske gennem hensigtsmæssig placering, valg af bygningens/anlæggets omfang, arkitektur og hensigtsmæssig brug af materiale og farvevalg.

KY.4 Landskabsformer

Geestranden og kystskrænterne friholdes for byggeri, anlæg og terrænreguleringer der kan udviske oplevelsen af kystlandskabet.

I Esbjerg Kommune er særligt geestranden og kystskrænterne vigtige elementer i kystlandskabet. Elementerne og deres sårbarhed er beskrevet i sektorplanen Landskabskarakteranalyse for Esbjerg Kommune. Byggeri, anlæg og terrænregulering der bryder oplevelsen af geestranden og kystskrænterne vil virke dominerende og udslette opfattelsen af det flade uforstyrrede marsklandskab med dets få, men væsentlige terrænspring.

KY. 5 Adgang til kysten

Ved placering og udformning af byggeri og anlæg, skal adgangen til kysten sikres og udbygges.

Adgang til kysten er væsentlig i forhold til de rekreative interesser og turismen. Der sker en formidling af kysten og kystlandskabet gennem Vadehavscenteret, Nationalpark Vadehavet, Fiskeri og Søfartsmuseet og Myrthuegårds aktiviteter.

Esbjerg Kommune ønsker, at adgangen til kysten indgår som en del af planlægningen og etableringen af enkeltanlæg. Særligt kan kystbeskyttelse og klimasikring hindre adgangen til kysten og spærre for udsynet. Det samme gør sig gældende for bebyggelsesfronter, der således bør indeholde brud, som giver offentligheden mulighed for udsyn og adgang til kysten.