Planlægning et resumé

Planlægning i kystnærhedszonen er reguleret efter planlovens bestemmelser.

Kystnærhedszonen er gældende i landzone samt sommerhusområder, mens den kystnære del af byzonen udgøres af de områder i byen, der indgår i en visuel sammenhæng med kysten.

Indenfor den kystnære del af byzonen samt udviklingsområderne er der planlægningsmæssigt videre rammer for byggeri og anlæg end der er i landzone og sommerhusområder.

Planlægningen skal sikre Esbjerg Kommunes kyster, så de landskabelige værdier og sammenhænge bevares. Samtidig skal offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.