Planlægning et resumé

Kapitlet omhandler grundvand, overfladevand i form af lavbundsarealer, vandløb og søer, samt kystvande. De statslige vandområdeplaner fastsætter retningslinjer for beskyttelsen af vandmiljøet. Vandområdeplanerne er rammesættende for kommuneplanen.

Hele vandområdet er omgærdet af en lang række lovkrav til OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser), BNBO (boringsnære beskyttelsesområder), vådområder, målsatte vandløb, søer og kystvande samt undergrupper i forhold til f.eks. dambrug og badevand. Disse lovkrav bestemmer udpegningerne på kommuneplankortet og lægger ordlyd til kommuneplanens retningslinjer.

Esbjerg Kommune er forpligtet til at varetage og sikre overholdelse af vandområdets mange udpegninger, målsætninger og krav.