Ribe Øst

Ribe Øst omfatter hele Tangekvarteret, seminarieområdet samt nybyggerkvarteret ved Klostermarken. Området udgør i 2019 et areal på ca. 251 HA og med omkring 2.793 indbyggere og ca. 1.599 husstande.

Historisk baggrund

Tangekvarteret er den første egentlige bymæssige dannelse uden for bykernen bygget i starten af 1900tallet. Den er beliggende på en let bølget landtange, der både mod nord og syd er afgrænset af vådområder. Tange var tidligere en del af Ribes bymark.

Stedets ånd

Ribe øst ligger centralt i Ribe og er samtidig i tæt kontakt med landskabet. Der er åbne og grønne områder ved eng og vandløb. Stedet har mange historiske byhuse, men her er også parcelhuskvarterer og flere parker. Disse karakterer gør det særdeles attraktivt som bosætningsområde for mange forskellige målgrupper.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen i Ribe øst er primært boliger og institutioner.

Bystruktur

Tangekvarteret er en klart defineret selvstændig bydel som følge af den naturlige landskabelige afgrænsning, hvor bebyggelsen er anlagt på en bakkeø umiddelbart øst for bykernen. I Tangekvarteret opførtes fra omkring 1905 og frem en lang række villaer, der i en periode gav området navnet Villabyen. Mod syd afgrænses bydelen af Ribe Å, der løber gennem et rekreativt område. Mod nord ligger landbrugsarealer og fritidscentrets store baneanlæg.
Kvarteret har en grøn og mere åben karakter end Ribe bykerne, men de ældste dele af kvarteret er dog stadig forholdsvis tætte. Jo længere øst man kommer, jo mere åben bliver bebyggelsen. Særligt åbent er der i nybyggerkvarteret Klostermarken nord for Obbekærvej, hvor der udstykkes store grunde til nye parcelhuse. Her er intensionen, at videreføre mange af de kvaliteter der findes i Tangekvarteret men i en nutidig og mere åben udformning.

Arkitektur og facader

Tættest op mod bykernen bygger bebyggelsen på tidstypiske principper med en åben villaby der består af tidstypiske villaer, præget af jugendstil og bedre byggeskik. Herefter udvikler området sig med mere almindelige villaer og rækkehuse, herunder mange boligforeningsbyggerier.

Pejlemærker

Størstedelen af bebyggelsen i Ribe øst er halvanden etages villaer og rækkehuse. Dog danner enkelte større bebyggelser pejlemærker i kvarteret, så som Seminarieområdet, bebyggelsen omkring Ribelund og det tidligere Ribe Sygehus der skiller sig ud både i størrelse og arkitektur. Også kirkegården markerer sig med sit store areal som et pejlemærke i kvarteret. Pejlemærkerne giver en vis dynamik til området og fremmer orienteringen.

Bevaringsværdige sammenhænge

Hele Tangekvarteret er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø, med Ribelund og tilhørende boligområde som bærende værdier, udover sin egen åbne, grønne karakter. Der er desuden flere isolerede bevaringsværdige sammenhænge, hvor mange er udpeget i kommuneatlas, så som Ribelund, det tidligere Ribe Sygehus, seminariet og diverse sammenhængende boligbebyggelser. Der findes en kulturmiljøplan på Esbjerg kommunes hjemmeside.
https://www.esbjergkommune.dk/borger/kommune--og-byplan/kommuneplan/kulturmiljøplan.aspx

Rekreative og grønne områder

Ribe øst har en grøn karakter og flere af byens større offentlige grønne områder ligger her bl.a. Ribelunds grønne friarealer, Ribes svømmebad og fritidscentrets store baneanlæg. Tangekvarteret ligger desuden i tæt forbindelse med Ribe Å og hele det rekreative miljø i forbindelse hermed.

Trafik og infrastruktur

Tangekvarterets placering tæt på bykernen og denne handelsmuligheder gør det attraktivt at bevæge sig til fod eller på cykel i forbindelse med dagligdagens gøremål. Dog er kvarteret indrettet på bilens præmisser med brede veje uden cykelstier. Særligt på Tangevej, som er hovedfordelingsvejen i området, er biltrafikken intensiv og giver problemer for den bløde trafik.


Den kollektive trafik i Tangekvarteret består af busrute 19, der forbinder området til stationen samt det meste af Ribe by.


Nybyggerkvarteret Klostermarken ligger et stykke væk fra byens handelsmuligheder, men er forbundet med cykelsti til centrum. Der er ingen offentlig transport til og fra området.