Facts om Bramming

Behovet for arealer til byudvikling hænger sammen med befolkningsudviklingen. Det følgende indeholder en beskrivelse af, hvordan udviklingen har været ind til nu, hvordan udviklingen forventes at blive, og hvad det vil betyde for behovet for nye boliger.

Stabilt befolkningstal gennem mange år

Bramming voksede meget frem til midten af 1980-erne og nåede op på 6.211 indbyggere i 1986. Herefter var der fortsat vækst frem til 2010 men på et lavere niveau. I 2010 nåede Bramming et foreløbigt toppunkt på 7.133 indbyggere. Siden har Brammings indbyggertal været stort set konstant. I 2019 var der 7.033 indbyggere.

Boligbehovene afhænger af alder

Ser vi på udviklingen i aldersgrupper, så er der siden 2010 blevet færre børn og unge, lidt flere unge familier, væsentligt færre etablerede familier, flere seniorer og ældre. Udviklingen i aldersgrupperne påvirker behovet for boliger og for børneinstitutioner, skoler, fritidstilbud og service til de ældre.

Unge under uddannelse fra omkring 18-25 år flytter meget og ofte til en anden og større by for at få en uddannelse. Det gør de unge også i Bramming, og det er helt naturligt.

De unge familier fra omkring 25-35 år er en vigtig gruppe for befolkningsudviklingen i en by som Bramming. Mange 25-35-årige stifter familie og flytter for at slå sig ned i byen, hvor børnene skal vokse op. De unge familier foretrækker ofte en mindre, tryg og overskuelig by, som Bramming, hvor børnene kan vokse op.

Når de unge familier har fundet stedet, hvor de gerne vil bo, falder lysten til at flytte. Fra omkring 35 år og ind til børnene flytter hjemme fra er lysten til at flytte på sit laveste niveau. De fleste har fundet byen, hvor de gerne vil bo i mange år.

Når børnene er flyttet hjemme fra, starter senioralderen. Her er der ny frihed til at vælge et nyt sted at bo. Man kan klare sig med en mindre bolig. Lysten til at flytte stiger men ikke til et højt niveau. Mange foretrækker at blive i byen, som de kender, og vælger også typisk at blive boende i samme bolig. Seniortilværelsen starter med store individuelle forskelle fra omkring 55 år og strækker sig op til omkring de 75 år.

Blandt de ældre over omkring 75 år stiger lysten til at flytte i mindre bolig, men antallet af flytninger er fortsat lavere end blandt de unge. Lysten til at skifte parcelhuset ud med en mindre bolig kan blive begrænses af, at der mangler et godt udbud af mindre boliger. Når de ældre beslutter at forlade familieboligen foretrækker mange at bo centralt. Der er lang venteliste på lejligheder i Bramming og det skyldes bl.a., at antallet af ældre er vokset.

Flyttemønstret betyder, at det for en by som Bramming er nødvendigt at kunne tiltrække unge familier for at kunne opnå vækst i befolkningstallet.

Udsigt til flere Bramming-borgere

Esbjerg Kommunes befolkningsprognose fortæller, hvordan indbyggertallet forventes at udvikle sig. Befolkningsprognosen er ikke bare en mekanisk fremskrivning men afhængig af, hvor meget boligbyggeri, der lægges ind i den. En befolkningsprognose er derfor ikke en sikker forudsigelse om udviklingen men er f.eks. afhængig af, om det lykkes at bygge det antal boliger, som prognosen indeholder.

Prognosen dækker Bakkevejens skoledistrikt og Nordre skoles distrikt, som også dækker et område uden for byen. Tallene kan derfor ikke helt sammenlignes med tallene for udviklingen frem til i dag.

Frem til 2029 forventes det, at der vil blive 250 flere indbyggere i skoledistrikterne. Prognosen viser, at antallet af førskolebørn vil stige noget, at antallet af skolebørn og unge vil stige lidt, at antallet af erhvervsaktive vil falde en del, og at der vil blive væsentligt flere seniorer.

Væksten i indbyggertal med omkring 250 personer vil øge behovet for boliger, og forskydningerne mellem aldersgrupperne fra færre erhvervsaktive til flere seniorer vil øge behovet yderligere. Behovet vil ændre sig mod flere mindre og gerne centralt beliggende boliger – ikke kun for at dække behovet hos det stigende antal ældre men også til f.eks. unge, der ønsker at blive i Bramming, unge der får job i Bramming og ønsker at flytte til byen og i forbindelse med skilsmisse mv.

Tallene fortæller også, at der vil blive behov for flere pasningsmuligheder til de mindste børn, at antallet af skolebørn er stabilt, og at der vil blive et stort behov for tilbud til de ældre. Tilbagegangen i erhvervsaktive vil blive påvirket i positiv retning, hvis flere unge familier vælger at flytte til Bramming. Det forudsætter, at der er et godt udbud af forskellige boligtyper og byggegrunde og er en forudsætning for, at Bramming kan have en positiv befolkningsudvikling på længere sigt.

Hvor mange boliger bliver der behov for?

Region Syddanmark har i 2018 lavet en analyse af boligbehovene i de 30 største byer i regionen. Analysen viser, at Bramming frem til 2027 vil få behov for godt 300 ekstra boliger. Analysen viser også, at der hovedsageligt vil være behov for parcelhuse og lejligheder og i mindre udstrækning rækkehuse. Analysen er ikke fintfølende og tager eksempelvis ikke højde for, at der et efterslæb på lejligheder i Bramming.

En anden måde at vurdere boligbehovet er, at der er omkring 600 på ventelister til lejligheder i Bramming, og at de 50 lejligheder, der bliver bygget på rådhusgrunden, var hurtigt udlejet. Ifølge ejendomsmæglerne er der et godt boligmarked i Bramming. Husene sælges ret hurtigt til fornuftige priser, men der mangler attraktive grunde. Hvis det rette udbud kommer, så er grundene lette at sælge.

Selv om der findes viden om boligbehovet fra forskellige kilder, kan behovet for boliger ikke beregnes præcist. Hvor attraktiv vil Bramming f.eks. være for unge familier 12 år frem? Det er svært at svare på og afhænger bl.a. af, hvor godt det lykkes at udvikle og markedsføre Bramming.

Udviklingsplanen indeholder nye boligområder på bar mark, hvor der vil kunne bygges i størrelsesordenen 360-425 boliger. I bymidteområdet lægger udviklingsplanen op til, at der kan bygges tættere og højere. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange boliger der vil blive bygget i bymidten, da det afhænger af om grundejerne vil udnytte mulighederne. Et skøn er, at der vil være mulighed for at realisere projekter med omkring 200 boliger i bymidteområdet. Samlet giver udviklingsplanen mulighed for omkring 560-625 boliger i Bramming, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække behovene mange år frem.