Retningslinjer med redegørelser


Generelle forhold

ER. 1 EnergiMetropol

Der skal skabes de nødvendige planlægningsmæssige rammer for, at stærke virksomhedsklynger indenfor energiområdet kan etableres, således at Esbjerg Kommune kan forstærke sin rolle som Danmarks centrum for energierhverv og 3. vækstcenter.

Esbjergs rolle som energimetropol i Danmark skal styrkes yderligere ved at udlægge de forskelligartede erhvervsområder som energierhvervene efterspørger. Det stigende antal beskæftigede indenfor energi understreger specialiseringen af erhvervet i Esbjerg Kommune.

ER. 2 Arealbehov

Der udlægges erhvervsområder svarende til behovet i planperioden.

Den forventede efterspørgsel efter erhvervsområder er vurderet på grundlag af salget af erhvervsarealer i de seneste år, forventningerne til det fremtidige salg samt byrådets overordnede strategi for erhvervsudviklingen i kommunen som den er udtrykt i Vækststrategi 2020.

I erhvervsområderne i Kjersing og Kjersing Øst i Esbjerg, Bramming og Ribe kan der etableres almindelige erhvervsvirksomheder indenfor fremstilling, håndværk, engroshandel, lager, transport og service. I Kjersing Øst og Ribe Nørremark er der også arealer til butikker med pladskrævende varegrupper. I Kjersing erhvervsområde er der tillige mulighed for at etablere virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal f.eks. overholde særlige afstandskrav blandt andet på grund af støj og lugtgener.

I erhvervsområderne i de mindre byer kan der etableres mindre virksomheder indenfor fremstilling, håndværk, lager, transport og service.

ER. 3 Erhvervsområde

Erhvervsområder udlægges som:

 • Erhvervsområde.
 • Lettere erhvervsområde.
 • Havneområde.

De udlagte områder skal være i byzone og fremgår af kommuneplankortet.

Med henblik på at sikre etableringsmuligheder for alle typer af erhvervsvirksomheder i Esbjerg Kommune er der udlagt arealer til tre kategorier af erhvervsområder.

Indenfor hver kategori er der fastlagt flere sæt bestemmelser, der angiver de nærmere rammer for et områdes udnyttelse. Valget af rammebestemmelserne afspejler den udvikling, der ønskes i et givent område.

Ved udlæg af arealer i alle kategorier foretages der en afgrænsning af de omkringliggende arealer, hvor der ikke må etableres ny forureningsfølsom arealanvendelse, det vil sige en afstandszonering efter virksomhedsklassifikation og støj. Virksomhedsklassifikation sker efter bestemmelserne i Håndbog om Miljø og Planlægning (2004):

Virksomhedsklassifikation

Industri- og håndværksvirksomheder skal placeres med hensyntagen til konsekvenserne for natur og miljøfølsom anvendelse. Der skal især tages hensyn til boligområder, rekreative områder, sårbare naturområder og grundvandsinteresser.

Ud over de egentlige erhvervsområder er der forskellige muligheder for erhverv i centerområder.

ER. 4 Zonering af erhverv

Gennem zonering skal det sikres, at de mest miljøbelastende og genegivende aktiviteter placeres i god afstand fra boligområder.

Virksomheder, der kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet, skal henvises til erhvervsområder, hvor der ikke er drikkevandsinteresser.

En målrettet zonering af erhvervsområderne, med adskillelse af forurenende og mindre forurenende aktiviteter, kan bidrage til at fremtidssikre erhvervenes udfoldelsesmuligheder i områderne samtidig med at nabokonflikter i forhold til boliger undgås.

ER. 5 Udlæg til forureningsfølsom anvendelse

Udlæg til forureningsfølsom anvendelse kan kun ske, hvor den fremtidige anvendelse kan sikres mod forureningsbelastning.

I forbindelse med udlæg af arealer til forureningsfølsom anvendelse skal der tages stilling til, hvorvidt den fremtidige anvendelse kan sikres mod forureningsbelastning. Er dette ikke tilfældet, kan arealet ikke udlægges til forureningsfølsom anvendelse.

Retningslinjen skal sikre eksisterende eller planlagte forureningsbelastende virksomheders eksistens og udfoldelsesmuligheder. Dette gælder f.eks. ved udlæg af nye bolig- eller centerområder.

Derfor vil der, inden udgangen af 2018, ske en udpegning af områder i kommuneplanen forbeholdt produktionserhverv. Omkring de udpegede områder vil der blive etableret konsekvensområder. Indenfor konsekvensområderne skal der tages hensyn til produktionsvirksomhederne, hvis der sker ændring af arealanvendelsen.

Udpegningen vil ske på baggrund af en forudgående kortlægning, dialog med erhvervslivet og efterfølgende plananalyse.

ER. 6 Nye erhvervsområder

Nye erhvervsområder skal som hovedregel placeres i tilknytning til landsdelscentret Esbjerg og kommunebyerne Bramming og Ribe.

Nye erhvervsområder søges placeret, hvor der er efterspørgsel, og hvor miljøpåvirkningerne giver færrest gener f. eks. i form af lange transportveje.

ER. 7 Bæredygtig udvikling

Iværksættelsen af en bæredygtig udvikling kan medføre, at kravene til virksomhedernes miljøforhold kan række ud over miljølovens mindstekrav.

Der kan stilles krav om skærpede foranstaltninger udover miljølovens mindstekrav f.eks. i tilfælde, hvor der ønskes udlagt erhvervsområder til klima- og bæredygtige erhverv. Det kan f.eks. være skærpede krav til, at større dele af energiforbruget leveres fra vedvarende energi, at virksomhederne skal anvende intelligente energisystemer eller lignende.

ER. 8 Nybyggeri og renovering

Ved nybyggeri og renovering skal energibesparende foranstaltninger, miljørigtige materialer og bæredygtige tiltag søges fremmet.

Ved at træffe mere bæredygtige valg, når der skal bygges nyt eller renoveres, skabes en by og en verden, der bliver sundere og bedre at opholde sig i. Ved at lave energibesparende foranstaltninger kan energiforbruget nedsættes, hvilket mindsker forureningen ved el- og varmeproduktionen. Ved at vælge miljørigtige materialer, f.eks. materialer, der har en lang levetid og er af uudtømmelige art, sikres det, at der også er ressourcer til fremtidige generationer.

Udbygning af erhverv koordineres med byggelovens krav og med Esbjerg Kommunes klimamålsætninger. Hensigten er at nedbringe energiforbruget og CO2-udviklingen i Esbjerg Kommune.

ER. 9 Erhverv og trafik

Transporttunge erhvervsområder udlægges primært, hvor der er god adgang til det overordnede vejnet.

Transporttunge erhvervsområder kan i henhold til planloven placeres langs blandt andet motorveje, hvor trafikadgangen er god. Andre erhverv, hvor motorvejsnærhed ikke er nødvendig, må ikke tage plads og skæmme arealerne langs motorvejene.

Erhvervsområde

ER. 10 Særlige beliggenhedskrav

I erhvervsområder gives der mulighed for erhverv svarende til klasse 4 -7 i Håndbog om Miljø og Planlægning (2004). I disse områder må der ikke ligge boliger.

Der kan i rammedelen gives mulighed for kontorer, hvor det kan indpasses i forhold til den øvrige anvendelse i området.

For erhvervsområder er der fastlagt bestemmelser, der sikrer, at områder i Kjersing, Bryndum, Gammelby, Måde og Veldbæk, kan anvendes til erhverv med særlige beliggenhedskrav, som f.eks. større maskin- og betonfabrikker, medicinal- og pesticidproduktion, farve-, lak- og anden kemisk industri, det vil sige erhverv, der skal placeres mere end 500 m fra f.eks. boligområder. De særlige beliggenhedskrav skyldes, at der her er tale om virksomheder med støj-, luft- eller lugtgener.

For at sikre, at der fortsat vil være plads til disse typer virksomheder er der fastsat bestemmelser, som sikrer, at arealer udlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav ikke bebygges med virksomheder, der kan placeres i andre erhvervsområder. Det sker ved, at der i de fleste områder er fastlagt bestemmelser om, at der i disse områder ikke kan placeres virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning (2004) klassificeres lavere end klasse 4.

For øvrige erhvervsområder, udlagt i kommunen er der fastlagt bestemmelser, som sikrer, at der ikke kan etableres virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning (2004) klassificeres højere end klasse 5, eller virksomheder, der skærper miljøkravene til omgivelserne.

Boliger og portnerboliger må ikke placeres i erhvervsområder. Der er ikke længere begrundede behov for portnerboliger i tilknytning til erhverv. Ej heller af sikkerhedsgrunde. Sikkerhedsforanstaltninger foretages i dag uden behov for personer på stedet.

Erhvervsområder ligger spredt over det meste af kommunen, men langt størstedelen findes i Esbjerg, Bramming og Ribe.

ER. 11 Støv- og lugtgener i forhold til særligt pladskrævende varegrupper

Gennem rammedelens bestemmelser udpeges særlige erhvervsområder til erhverv svarende til kl. 3-5 i Håndbog om Miljø og Planlægning (2004), hvor butikker med særligt pladskrævende varegrupper kan placeres.

I disse områder kan der ikke, uanset miljøklasse, etableres virksomheder med udendørs støv- eller lugtfrembringende produktion eller oplag.

Erhverv, der udelukkende forhandler pladskrævende varer, som f.eks. biler, sikres mod placering sammen med f. eks. støvende betonvarer eller lugtende pølse- og lakfabrikker. Bestemmelsen giver således mulighed for gennem planlægning at forebygge umiddelbare og fremtidige konflikter i forhold til naboarealernes eksisterende og fremtidige anvendelse.

Lettere erhvervsområder

ER. 12 Lettere erhverv

Lettere erhvervsområder kan, udover ved de større centerbyer, også udlægges i lokalbyer.

Lettere erhvervsområder kan udlægges ved de større centerbyer og ved kommunens lokalbyer. Lokalbyer er mindre bysamfund i det åbne land, hvor der kan ske en funktionsopdeling. Det vil sige, at der i lokalbyen er områder, der kan udpeges til center-, bolig-, erhvervs-, eller offentligt område. Dette gør det muligt at adskille miljøfølsomme og miljøtunge funktioner som f.eks. en børnehave og et maskinværksted.

Funktionsopdelingen er hensigtsmæssig af administrative årsager, da den gør det muligt at lokalplanlægge byudviklingen og herigennem give områderne byzonestatus. Denne byzonestatus giver virksomhederne langt bedre muligheder for udvidelser end hvis virksomhederne var placeret i landzone.

ER. 13 Erhvervstyper i lettere erhverv

I lettere erhvervsområder skal der gives mulighed for at lokalisere og drive erhverv med begrænsede miljømæssige gener svarende til klasse 1 -3 i Håndbog om Miljø og Planlægning (2004).

Der bør i de lettere erhvervsområder, gives mulighed for kontorer samt forretninger og andre servicefunktioner i tilknytning til virksomhederne.

Lettere erhverv er erhverv, der ikke er mere miljøbelastende end at det kan lade sig gøre at placere tilknyttede kontorer i områderne uden gensidige gener. Der bør derfor gives mulighed for kontorer samt forretninger og andre servicefunktioner i tilknytning til virksomheder i lettere erhvervsområder.

For lettere erhvervsområder er der fastlagt bestemmelser, der skal sikre, at de forskellige typer lettere erhverv placeres rigtigt. Der arbejdes med to hovedtyper af lettere erhverv, nemlig de erhverv som primært betjener lokalsamfundene og så de produktionsorienterede erhverv.

Områder for erhverv, der primært betjener lokalsamfundene, er typisk udlagt som:

 • Erhverv med bolig.
 • Erhverv med bolig m.m.

Det gælder erhvervsområder i Jerne, Stengårdsvej, Østerbyen, Gammelby, Sædding, Gjesing, Guldager, Bryndum, Vester Nebel, Veldbæk, Tjæreborg, Bramming, Vejrup, Gørding, St. Darum, Jernvedlund, Gredstedbro, Ribe og Egebæk-Hviding.

Indenfor disse områder kan der etableres erhverv som håndværk og byggefag, engroshandel, distribution og kontorer, og i dele af Sædding, Østerbyen og Gammelby også fritids- og forlystelsesanlæg.

Områder for produktionsorienteret erhverv er typisk udlagt som:

 • Erhverv uden boliger.

Det gælder erhvervsområder i Strandby, dele af Østerbyen, Gammelby, Kvaglund, Tarp, Måde, Kjersing, Veldbæk, Tjæreborg, ved Lufthavnen, ved Korskroen, Grimstrup, Bramming, Vejrup, Gørding, Jernvedlund, Farup Kirkeby, Ribe og Ø. Vedsted.

Indenfor disse områder kan der placeres forskellige mindre miljøbelastende produktionsvirksomheder samt håndværks-, distributions- og kontorvirksomhed i området.

ER. 14 Boliger i lettere erhvervsområder

Der kan udpeges særlige områder indenfor de lettere erhvervsområder, hvor det ved hver virksomhed er tilladt at opføre en bolig, under forudsætning af, at boligen ikke skærper miljøkravene til omgivelserne.

I de lettere erhvervsområder, hvor der tillades boliger er det vigtigt, at boligen ikke skærper miljøkravene til omgivelserne og dermed reducerer erhvervets udfoldelsesmuligheder. Bestemmelsen vil typisk blive anvendt i områder for erhverv, der primært betjener lokalsamfundene.

ER. 15 Serviceerhverv

Serviceerhverv, som naturligt understøtter funktioner af offentlige institutioner, kan tillades i offentlige områder.

I offentlige institutioner som plejecentre, sundhedshuse og lignende, kan der tillades serviceerhverv under forudsætning af, at disse varetager funktioner, der naturligt støtter op om driften af den offentlige institution.

De tilladte serviceerhverv defineres i denne sammenhæng dels som liberale erhverv som privatpraktiserende læger, tandlæger og fysioterapeuter og dels egentlige private serviceerhverv som massører, fitnesscentre og frisører.

ER. 16 Lettere erhverv langs primærveje i lokalbyer og landsbyer

I lokalbyer og landsbyer kan der langs primærveje tillades lettere erhverv.

Langs primærveje i lokalbyer og landsbyer skal det være muligt at etablere erhverv op til klasse 3, i henhold til bestemmelserne i Håndbog om Miljø og Planlægning (2004).

Erhvervsvirksomheden skal ligge helt op til vejen, så ud- og indkørsel foregår til vejen. Det er således en forudsætning for placeringen, at der kan tillades ud- og indkørsel til primærvejen.

Hensigten med bestemmelsen er at understøtte fortsat erhvervsudvikling i lokalbyer og landsbyer. Når erhverv op til klasse 3, som håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder, placeres langs de, i disse byer mest støjbelastede veje, sikres de synlighed i bysamfundet samtidig med, at gener fra primærvejen samt fra trafik til og fra virksomheden ikke belaster mere følsomme områder i disse byer.

Havneområde

ER. 17 Havneområde

Arealer ved Esbjerg Havn er udlagt til havneområde. I havneområde sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for havnerelateret erhverv.

Havneområdet omfatter havnebassiner og værker. Det vil sige, sejlbare vandarealer, kajanlæg, ramper, losningsgrej og lignende. For havneområdet er der fastlagt bestemmelser, der sikrer, at området anvendes til havneerhverv, herunder havnerelateret erhverv med særlige beliggenhedskrav. Hensigten er at sikre, at havneområder ikke optages af aktiviteter uden relation til havnen og havet.

Esbjerg Havn er, med de seneste udbygninger af Østhavnen, ved at have udnyttet hele det udlagte havneområde indenfor havnens søterritorium. Der er grundet de mange beskyttelsesforanstaltninger, der er knyttet til vadehavsområdet, ikke mulighed for at udvide havnen ind i de omkringliggende natura 2000-områder. Der er af den grund udlagt en såkaldt dry port i baglandet på cirka 200 ha. En dry port kan blandt andet fungere som en intermodal terminal for omladning af skibsgods til indenlandske destinationer. Området er udlagt med henblik på at kunne tilbyde motorvejs- og havnenære arealer til energierhverv og vindmølleproduktion samt til relaterede produktions-, service- og udviklingsvirksomheder.

ER. 18 Hensyn til natur og miljø

På grund af Esbjerg Havns placering i vadehavsområdet skal al udbygning af havneområdet ske med størst mulig hensyntagen til natur og miljø.

Udbygninger af havnen skal overholde gældende regler i forhold til beskyttelse af Vadehavet og det internationale naturbeskyttelsesområde, der findes rundt om hele havnens søterritorium.

Risikoerhverv

ER. 19 Risikoerhverv

Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for risikoerhverv.

Områder til risikoerhverv fremgår af kommuneplankortet.

Virksomheder, der arbejder med eller opbevarer farlige stoffer på grund af sundhedsfare, fysiske farer eller miljøfare og af en vis mængde, er som risikovirksomhed omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Nye risikovirksomheder kan placeres i områder udlagt til risikoerhverv, og i de erhvervsområder, der er udlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav svarende til klasse 6-7 i Håndbog og Miljø og Planlægning (2004).

Eksisterende risikovirksomheder sikres udfoldelsesmuligheder ved udlægning af zoner omkring virksomheden.

Lokalisering af nye risikovirksomheder skal foretages på baggrund af en konkret vurdering af virksomhedens sikkerhedsniveau.

ER. 20 Isolinje for risikoerhverv

Der må ikke udlægges nye områder til miljøfølsom anvendelse inden for risiko-isolinjen.

Isolinjer for risikoerhverv fremgår af kommuneplankortet.

Der fastlægges en risiko-isolinje på 500 m omkring områder til risikoerhverv. Dette sikrer, at der ikke udlægges nye områder til miljøfølsom anvendelse indenfor risiko-isolinjen.

Hvor der indenfor risiko-isolinjen i forvejen er miljøfølsom anvendelse, vil afstanden til området til risikoerhverv være kortere og fremtidige virksomheder vil her derfor skulle opfylde strengere krav.

ER. 21 Risikoerhverv i det åbne land

Risikoerhverv kan kun placeres i det åbne land såfremt risikoerhvervet af sikkerhedsmæssige eller logistiske hensyn ikke kan placeres i et erhvervsområde.

Fyrværkerilagre og andre lignende risikoerhverv etableres i det åbne land og i den krævede afstand fra boligområder og anden følsom arealanvendelse.

Biogasanlæg, raffinaderier og lignende risikoerhverv kan af logistiske hensyn placeres i det åbne land og i den krævede afstand fra boligområder og anden følsom arealanvendelse.

Placering foretages på baggrund af en konkret vurdering af virksomhedens sikkerhedsniveau.

ER. 22 Administrationszone for risikovirksomhed

Der er fastlagt bindinger i form af en administrationszone for risikovirksomhed.

Administrationszone for risikovirksomhed fremgår af kommuneplankortet

risikovirksomheden ikke hindres af følsom anvendelse i området.

Indenfor 500 meter fra en risikovirksomhed kan der, på baggrund af en konkret vurdering af virksomhedens sikkerhedsniveau, planlægges for:

 • Områder hvor der samles mange mennesker, herunder f.eks. offentlige arealer, rekreative områder, særlig interessante eller følsomme områder, erhverv, større veje og andre transportanlæg, boligområder, kontorer, samt områder der er svære at evakuere.
 • Bygninger hvor der samles mange mennesker, herunder f.eks. offentlige bygninger, hoteller, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker, samt bygninger som er svære at evakuere.

Hvis der sker ændringer indenfor administrationszonen, skal planmyndigheden foretage en forudgående høring af risikomyndighederne.

ER. 23 Planlægningszone for risikovirksomhed

Der er fastlagt bindinger i form af planlægningszone for risikovirksomhed.

Planlægningszone for risikovirksomhed fremgår af kommuneplankortet.

Der fastlægges en planlægningszone omkring eksisterende risikovirksomhed for at sikre, at risikovirksomheden ikke hindres af følsom anvendelse i området.

Indenfor planlægningszonen må der ikke planlægges for:

 • institutioner med svært evakuerbare personer (f.eks. hospitaler) og
 • institutioner, der indgår i det offentlige beredskab (brand- og politistationer).

Indenfor planlægningszonen kan der på baggrund af en konkret vurdering af virksomhedens sikkerhedsniveau, planlægges for:

 • Områder hvor der samles mange mennesker, herunder f.eks. offentlige arealer, rekreative områder, særlig interessante eller følsomme områder, erhverv, større veje og andre transportanlæg, boligområder, kontorer samt områder der er svære at evakuere.
 • Bygninger hvor der samles mange mennesker, herunder f.eks. offentlige bygninger, hoteller, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler og butikker, samt bygninger som er svære at evakuere.

Hvis der sker ændringer indenfor planlægningszonen, så skal planmyndigheden foretage en forudgående høring af risikomyndighederne.

ER. 24 Sikkerhedszone for risikovirksomhed

Der er fastlagt bindinger i form af sikkerhedszone for risikovirksomhed.

Sikkerhedszone for risikovirksomhed fremgår af kommuneplankortet.

Der fastlægges sikkerhedszone omkring eksisterende risikovirksomhed for at sikre, at risikovirksomheden ikke hindres af følsom anvendelse i området.

Der er fastlagt sikkerhedszoner omkring eksisterende risikovirksomheder, hvis der er lavet en konkret beregning, som viser, at sikkerhedszonen strækker sig ud over egen grundgrænse. Sikkerhedszonen er en indikator på, at der kan være en konkret fare i forbindelse med et eventuelt uheld på risikovirksomheden.

Indenfor sikkerhedszonen må der ikke etableres:

 • ny følsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, kontorer, forretninger, institutioner, hoteller eller steder, hvor der jævnligt opholder sig mange mennesker (f.eks. banegårde, større parkeringsanlæg og idrætsanlæg).
 • nye anlæg/virksomheder, der medfører øget risiko for dominoeffekt over for andre risikovirksomheder.

Hvis der sker ændringer indenfor sikkerhedszonen, skal planmyndigheden foretage en forudgående høring af risikomyndighederne.