Retningslinjer med redegørelser


Naturbeskyttelse og forvaltning

NA. 1 § 3-beskyttet natur og vandløb

Administrationen af arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal ske i overensstemmelse med hensigten i naturbeskyttelsesloven og i henhold til målsætninger fastsat i naturkvalitetsplanen.

De § 3-beskyttede arealer fremgår af kommuneplankortet.

Naturen i Esbjerg Kommune indeholder en rig variation af naturtyper og plantesamfund. En stor del af kommunens naturområder findes koncentreret som eng- og moseområder omkring en række store og små vandløb og som vidtstrakte strandenge ved Vadehavet.

Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992, og ifølge lovens § 3 er følgende naturtyper beskyttet mod tilstandsændringer: heder, moser, enge, overdrev og strandenge, der enkeltvis eller til sammen er større end 2500 m2. Beskyttelsen omfatter endvidere søer større end 100 m2, en række udpegede vandløb samt mindre moseområder i tilknytning til disse. De beskyttede naturområder kaldes også for § 3-natur.

Cirka 8 % af arealet i Esbjerg Kommune er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. I forhold til mange andre dele af landet, er kommunen især rig på ferske enge, moser og strandenge.

I Esbjerg Kommune findes der 764 km § 3-beskyttede vandløb. Både private og offentlige vandløb er repræsenteret, spændende fra smalle grøfter til udløbet af de større åer i Vadehavet.

Hvis man ønsker at foretage aktiviteter i et naturområde, som ikke har været en del af den hidtidige drift, skal man søge om tilladelse eller dispensation fra kommunen. Der kan ofte gives dispensationer til aktiviteter såsom genoptagelse af græsning, oprensning af søer, rydning af tilgroede områder m.m., mens man normalt ikke kan forvente at få dispensation til eksempelvis at gøde, dræne eller pløje et område.

På kommunens hjemmeside kan man læse nærmere beskrivelser af de enkelte naturtyper, og om hvad man som lodsejer selv kan gøre for at pleje naturen.

NA. 2 Naturkvalitetsplanen

På baggrund af en gennemført kortlægning og registrering af naturindhold på arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal der udarbejdes en sektorplan for naturforvaltningen. Forvaltningen af de naturbeskyttede områder skal tage udgangspunkt i de målsætninger, som fremgår af planen.

Naturkvalitetsplanen er primært tænkt som et redskab for kommunens egen indsats på naturforvaltningsområdet og som en tydeliggørelse af administrationsgrundlaget for borgere og andre myndigheder. Derudover er det tanken, at borgere og interesseorganisationer her generelt kan finde viden om de enkelte naturområder, og hente inspiration til selv at arbejde videre med tiltag, som er til gavn for naturen i det enkelte område, og for biodiversiteten som helhed i kommunen.

Ribe Amt udarbejdede en naturkvalitetsplan, som blev vedtaget i 2005. Amtets naturkvalitetsplan indeholdt bl.a. målsætningerne for de enkelte naturarealer, baseret på en 3-trinsskala. Med Esbjerg Kommunes nye naturkvalitetsplan indføres et system baseret på en 5-trinsskala, som er udviklet af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet. Metoden skal sikre en ensartet indsamling af data på landsplan. Med metoden fastsættes værdien af et naturareal ud fra en objektiv beregning baseret på forekomsten af plantearter, den registrerede drift samt forekomsten af typiske strukturer for naturtypen på arealet. Ud fra den beregnede værdisætning og det fremtidige udviklingspotentiale kan kommunen fastsætte en målsætning for det enkelte naturareal.

NA. 3 Natura 2000-område

Indenfor natura 2000-områderne må der kun meddeles tilladelse eller dispensation til projekter, der ikke vil være til skade for området.

Udlægning af nye områder til råstofindvinding, planlægning af nye arealer til byzone eller sommerhusområde, nye større vejanlæg samt nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg eller lignende må kun ske udenfor de udpegede natura 2000-områder.

Natura 2000-områderne fremgår af kommuneplankortet.

Natura 2000-områder er et europæisk netværk af naturbeskyttelsesområder. Netværket omfatter habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder, og kaldes også for internationale naturbeskyttelsesområder.

Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på baggrund af EU's naturdirektiver – habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Habitatområder er områder, som indeholder naturtyper samt levesteder for dyr og planter, som er sjældne, truede eller særligt karakteristiske indenfor EU. Det er naturtyper som strandenge, vadeflader, vandløb, klitter samt særlige typer af enge og moser. Områderne er endvidere levesteder for dyr såsom odder, laks, snæbel og flere arter af lampretter. I Esbjerg Kommune er Vadehavet med Mandø samt dele af åerne og ådalene omkring Varde Å, Alslev Å, Sneum Å, Holsted Å, Kongeåen, Ribe Å og Tved Å udpeget til habitatområde.

Fuglebeskyttelsesområder er vigtige levesteder for en lang række truede fuglearter. Dette gælder fuglearter, som yngler i områderne, såsom klyde, sorthovedet måge og hedehøg. Det gælder også arter, som blot tager ophold i en periode i forbindelse med, at de er på træk, såsom bramgås, edderfugl og hjejle. I Esbjerg Kommune er Vadehavet med Mandø, dele af marsken samt området omkring Ribe Østerå udpeget til fuglebeskyttelsesområde.

Vadehavet er endvidere udpeget som Ramsarområde, da det er et vådområde af international betydning for især vandfugle. Området er udpeget på baggrund af Ramsar-konventionen, som Danmark ratificerede i 1977.

Lovgivningen udstikker faste rammer for den del af kommunens administration og planlægning, der kan berøre eller påvirke et natura 2000-område eller kan påvirke de strengt beskyttede arter, der er listet på habitatdirektivets bilag IV. Det gælder f.eks. planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer, kan påvirke et natura 2000-område væsentligt. Sådanne planforslag skal redegøre for forslagets virkninger på de naturtyper og arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det vurderes, at planen vil forringe forholdene i natura 2000-området, kan planen kun gennemføres, hvis der ligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser og der ikke findes nogen alternativ løsning. Lovgivningen omfatter på samme måde tilladelser, dispensationer og godkendelser til ændringer, der kan forringe forholdende for de naturtyper og arter, som natura 2000-områderne er udpeget for at bevare.

NA. 4 Arter på habitatdirektivets bilag IV

Der kan kun meddeles tilladelse eller dispensation til projekter eller gennemføres planlægning, hvor det ikke kan skade yngle- eller rasteområder for de arter, der er listet på habitatdirektivets bilag IV.

Ud over de arter og naturtyper, som findes indenfor natura 2000-områderne, beskytter habitatdirektivet også en række plante- og dyrearter mod forstyrrelse og ødelæggelse af yngle- og rastesteder, uanset hvor arterne måtte forekomme.

I Esbjerg Kommune drejer det sig især om paddearterne strandtudse, løgfrø og spidssnudet frø, men også odder samt en række guldsmede og flagermus er listet på direktivets bilag IV. Ifølge lovgivningen er det ikke tilladt for myndighederne at træffe beslutninger, som kan medføre en forringelse af steder, hvor arterne yngler eller opfostrer deres unger. Det samme gælder steder, hvor arterne hviler, skjuler sig eller på anden måde opholder sig med jævne mellemrum.

NA. 5 Natura 2000-planer og natura 2000-handleplaner

Kommuner og andre myndigheder skal planlægge, administrere og driftsplanlægge i overensstemmelse med de statslige natura 2000-planer og de kommunale natura 2000-handleplaner.

Målsætningen for natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringstilstand for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. Danmark har forpligtet sig til at opfylde denne målsætning, og staten har som følge heraf udarbejdet natura 2000-planer for de enkelte områder med baggrund i miljømålsloven.

På baggrund af de statslige planer har Esbjerg Kommune udarbejdet handleplaner, hvori den indsats og naturpleje, som kommunen vil arbejde for at gennemføre, er beskrevet. Indenfor Esbjerg Kommune er der syv natura 2000-planer og et tilsvarende antal handleplaner. Planlægningen for natura 2000-indsatsen foregår i seksårige perioder, hvor den nuværende planperiode ligger fra 2016-2021. Indsatsprogrammet fra de statslige planer er bindende for kommunen og skal være gennemført inden planperiodens udløb.

De statslige natura 2000-planer sætter de overordnede mål og rammer for den generelle administration og planlægning indenfor natura 2000-områderne. Der må således ikke planlægges tiltag, udlægges områder eller gives tilladelse til projekter, som strider mod natura 2000-planens mål for arter og naturtyper. Statens natura 2000-planer og de tilknyttede kommunale handleplaner er overordnede planer i forhold til kommuneplanen, og kommuneplanen må derfor ikke være i uoverensstemmelse med hverken planer eller handleplaner.

De kommunale handleplaner skal være så konkrete, at deres gennemførelse kan vurderes, men må samtidig ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen. Kommunen er forpligtiget til at arbejde aktivt for handleplanens gennemførelse.

Grønt danmarkskort – planlægning for eksisterende og ny natur

NA. 6 Særligt værdifuld natur

Indenfor den særligt værdifulde natur prioriteres naturbeskyttelse over øvrige interesser. Det skal gennem planlægning og forvaltning sikres, at områderne udvikles som attraktive levesteder for dyr og planter.

Særligt værdifulde naturområder fremgår af kommuneplankortet.

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser består af alle natura 2000-områderne samt de dele af de generelt beskyttede naturområder, det vil sige, § 3-natur og fredninger, der ligger indenfor grønt danmarkskort. Områderne udgør kernen i det grønne danmarkskort, og det er derfor særligt vigtigt, at naturbeskyttelsen her prioriteres højt. Det er fra områderne med særligt værdifuld natur, at planter og dyr skal kunne sprede sig til nye levesteder i takt med, at netværket af naturområder udvikles.

For en række naturtyper indenfor den særligt værdifulde natur er der, i forbindelse med administration af husdyrgodkendelser, endvidere mulighed for, efter en konkret vurdering, at stille vilkår til den maksimale merdeposition af ammoniak.

Særligt værdifuld natur er en del af grønt danmarkskort.

NA. 7 Økologisk forbindelse

Indenfor de økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige spredningsveje sikres og styrkes.

Ved etablering af anlæg eller byggeri, skal hensynet til dyre- og plantelivets spredningsmuligheder sikres gennem projekttilpasning eller kompenserende foranstaltninger.

De økologiske forbindelser fremgår af kommuneplankortet.

De økologiske forbindelser skal sikre, at bestande af planter og dyr kan spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer og gener til at fastholde en sund udvikling. Samtidig skal forbindelserne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til de nye levesteder, der skabes i landskabet. Det gælder eksempelvis nye vandhuller, vådområder, skovrejsning og læhegn.

De økologiske forbindelser udgør et overordnet og sammenhængende netværk med et meget stort indhold af beskyttede naturtyper og ekstensivt udnyttede arealer. De udpegede forbindelser rummer dog også arealer, hvor den nuværende anvendelse er for intensiv til at understøtte spredningsmuligheder for de planter og dyr, som forbindelsen er planlagt for. Kommunens planlægning og administration sigter på at styrke de økologiske forbindelsers funktionsdygtighed. Det kan ske ved ekstensivering af landbrugsdrift, naturgenopretning og etablering af trædesten for planter og dyr. Trædesten er øer af natur i landskabet, som muliggør spredning af planter og dyr.

Hvis der ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje sker forringelse eller afskæring af en økologisk forbindelse, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhængende natur eller der etableres faunapassager, hvor der er behov for dette.

De økologiske forbindelser er en del af grønt danmarkskort.

NA. 8 Potentiel natur

Potentiel natur skal friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder.

Potentiel natur fremgår af kommuneplankortet.

Udpegningen af potentielle naturområder består af områder, som har et potentiale for at kunne udvikle sig til natur. Der er ved udpegningen af den potentielle natur lagt særligt vægt på at sikre og forbedre netværket mellem beskyttede naturområder med særligt højt naturindhold. Der er typisk tale om lavbundsarealer, tidligere naturarealer eller arealer, som ligger tæt på eksisterende natur. En ekstensivering af arealerne kan skabe større naturområder eller fungere som spredningskorridor eller bufferzone mellem natur og anden arealudnyttelse.

Udpegningen af potentiel natur i et område medfører, at området f.eks. ikke må udlægges som nye arealer til byzoner eller sommerhusområder, større vejanlæg eller udlægges areal til deponeringsanlæg. Såfremt der etableres nye råstofgrave, skal efterbehandlingen ske med sigte på at forbedre levestederne for arter i området, ved eksempelvis at skabe lavvandede områder for vandfugle eller skabe mulighed for etablering af plantesamfund tilpasset næringsfattige naturtyper på skrænter og afgravede arealer.

Udpegningen skal primært sikre, at områderne friholdes for byggeri, anlæg eller andre ændringer, der er uforenelige med de naturmæssige og landskabelige interesser. Udpegningen er ikke til hinder for, at ejendomme indenfor de pågældende områder fortsat kan drives landbrugsmæssigt, og at der kan opføres byggeri, der er nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Hvis nye landbrugsbygninger ønskes placeret uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, skal det vurderes om placeringen vil være i strid med naturinteresserne.

Såfremt væsentlige indgreb i områder udlagt til potentiel natur ikke kan undgås, skal den påtænkte potentielle natur på anden vis søges realiseret gennem udlæg af nærliggende områder.

Potentiel natur er en del af grønt danmarkskort.

NA. 9 Potentiel økologisk forbindelse

Indenfor potentielle økologiske forbindelser skal der sikres mulighed for, at de omkringliggende naturområder eller potentielle naturområder på sigt kan bindes sammen af økologiske forbindelser.

Potentielle økologiske forbindelse fremgår af kommuneplankortet.

Hvor de økologiske forbindelser udgør nuværende, værdifulde spredningsveje mellem naturområder, omfatter de potentielle økologiske forbindelser netværkets øvrige områder, som overvejende udgøres af landbrugsarealer. Indenfor de potentielle økologiske forbindelser bør der ikke ske forringelser af forbindelserne mellem de eksisterende naturområder, og her kan der med fordel udvikles ny natur, der kan fremme bevægelsen af arter.


Udpegningen er ikke et udtryk for, at områderne over tid skal overgå til naturarealer, men det skal sikres naturarealer i området har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde et naturligt dyre- og planteliv.

De potentielle økologiske forbindelser er en del af grønt danmarkskort.

Beskyttelse af Vadehavet

NA. 10 Vadehavsfredning og vildtreservat

Indenfor og langs Vadehavsfredningen må der ikke etableres forhold, som er i strid med områdernes udpegning.

Vadehavsfredningen fremgår af kommuneplankortet.

Vadehavsfredningen udmøntes i Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet (Vadehavsbekendtgørelsen), der administreres af Miljøstyrelsen.

Vadehavsbekendtgørelsen har til formål at fremme en bæredygtig forvaltning af Vadehavet og at sikre opfyldelse af Danmarks internationale forpligtigelser til bevarelse af Vadehavet som vådområde, naturområde og beskyttelsesområde for fugle og vilde dyr. Det er i den forbindelse vigtigt, at den naturlige dynamik i landskabsudviklingen ikke påvirkes unødigt. Der må derfor ikke foretages noget, der varigt ødelægger eller forandrer det naturlige miljø.

Som følge heraf skal beskyttelsen af områdets natur, økologi og miljø samt kulturhistoriske værdier til stadighed afvejes i forhold til områdets benyttelse til erhvervsmæssige og rekreative formål. Beskyttelsen skal herudover afvejes i forhold til infrastruktur og den lokale befolknings sikkerhed.

NA. 11 Nationalpark Vadehavet

Indenfor Nationalpark Vadehavet kan der kun planlægges for og meddeles tilladelse til anvendelser og aktiviteter, der understøtter nationalparkens formål.

Nationalpark Vadehavet fremgår af kommuneplankortet.

Nationalpark Vadehavet er udpeget af miljøministeren jævnfør lov om nationalparker, og formålet med nationalparken er fastlagt i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Nationalparkens formål er følgende:

 • at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, sammenhæng og dynamik, især for de internationalt betydningsfulde lavvandede havområder, vadeflader, marskenge og øvrige kystnære naturarealer.
 • at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke vadehavslandskab.
 • at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske værdier.
 • at styrke mulighederne for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i vadehavslandskabet.
 • at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af vadehavslandskabets værdier.
 • at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og således at der fortsat kan drives og udvikles landbrug og fiskeri.
 • at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-tysk-nederlandske vadehavsområde.

Bekendtgørelsen for Nationalpark Vadehavet indeholder 12 målsætninger som i Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18 er opdelt i en lang række indsatsområder for den første planperiode. Efter at store dele af nationalparken er blevet udpeget som UNESCO verdensarv, er Nationalpark-planen blevet fulgt op af en strategi; Nationalpark Vadehavet Strategi 2016-22.

NA. 12 Verdensarv Vadehavet

Indenfor Verdensarvsudpegningen kan der kun planlægges for og meddeles tilladelse til anvendelser og aktiviteter, der understøtter udpegningsgrundlaget.

Tilsvarende kan der kun planlægges for og meddeles tilladelse til anvendelser og aktiviteter udenfor udpegningen, der ikke vil påvirke negativt ind i området.

Verdensarv Vadehavet fremgår af kommuneplankortet.

Verdensarv er en liste over de ypperste naturområder og bygningsværker i verden. Listen er udarbejdet på baggrund af UNESCO’s Verdensarvskonvention. For at blive optaget på listen skal et område eller et bygningsværk have enestående universel værdi.

Vadehavet, der strækker sig fra Skallingen og Ho Bugt i Danmark og videre til Tyskland og Holland, er verdens største sammenhængene tidevandsområde. Det langstrakte, udbrudte og dynamiske landskab danner grundlag for et meget mangfoldigt dyre- og planteliv. Derfor blev den tyske og hollandske del af Vadehavet udpeget af UNESCO som verdensarv i 2009. Den danske del af Vadehavet fulgte efter med en udpegning som verdensarv i 2014.

Verdensarven er, mod land, afgrænset af digerne, og hvor der ikke er diger af højeste daglige vandstand.

Miljøministeriet er ansvarlig for at beskyttelsen af Vadehavet bliver opretholdt, mens Kulturministeriet har kontakten til Verdensarvscenteret i Paris. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Business Region Esbjerg og de fire vadehavskommuner; Varde, Fanø, Tønder og Esbjerg.

Styregruppen har taget initiativ til udarbejdelse af Strategi for Vadehavet som Verdensarv. Strategien indeholder seks fokusområder for arbejdet med verdensarven og dertil hørende indsatser. De seks fokusområder er:

 • Ejerskab.
 • Synliggørelse.
 • Bæredygtig udvikling og turisme.
 • Infrastruktur.
 • Organisering.
 • Dokumentation af værdiskabelse.

Strategien følges op af et indsatskatalog med konkrete indsatser, der skal omsætte strategien til egentlige projekter.

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.m.

NA. 13 Søbeskyttelseslinje

Indenfor søbeskyttelseslinjerne skal det sikres, at søer bevares som værdifulde landskabselementer og som spredningskorridorer for dyr og planter.

Søbeskyttelseslinjerne fremgår af kommuneplankortet.

Beskyttelseslinjens formål er at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Den gælder for offentlige og private søer med en vandflade på mindst 3 ha .

Indenfor områder, omfattet af en søbeskyttelseslinje, er der generelt forbud mod at:

placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master med videre).
foretage ændringer i terrænet.
foretage beplantning og lignende.
Beskyttelseslinjen regnes fra søbredden ved normal vandstand, med udgangspunkt i grænsen mellem landvegetation og limnisk rørsump. Limnisk rørsump vil sige; vandplanter, der fordrer i hvert fald en del af året at have rødderne i vand.

NA. 14 Åbeskyttelseslinje

Indenfor åbeskyttelseslinjen skal det sikres, at vandløb som værdifulde landskabselementer og som spredningskorridorer for dyr og planter.

Åbeskyttelseslinjerne fremgår af kommuneplankortet.

Beskyttelseslinjens formål er at sikre vandløb som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Den gælder for vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til tidligere lovgivning.

Indenfor områder, omfattet af en åbeskyttelseslinje, er der generelt forbud mod at:

 • placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master med videre).
 • foretage ændringer i terrænet.
 • foretage beplantning og lignende.

Beskyttelseslinjen regnes fra vandløbets øverste kant.

NA. 15 Strandbeskyttelseslinje

Indenfor strandbeskyttelseslinjen skal det sikres, at der ikke sker ændringer i tilstanden.

Strandbeskyttelseslinjen fremgår af kommuneplankortet.

Formålet med strandbeskyttelsen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne for indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. Der må således ikke ændres i tilstanden, etableres hegn, placeres campingvogne og lignende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Endvidere må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Strandbeskyttelsen ved kyststrækninger uden klitfredning har siden naturfredningsloven af 1937 omfattet strandbredden og en 100 m bred zone, regnet fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation – den såkaldte basislinje. På nogle kyststrækninger, især ved byer, har der dog ikke været en strandbeskyttelseszone. I kystloven er bredden af strandbeskyttelseszonen bag strandbredden udvidet til 300 m med samme basislinje som hidtil. For områder, der er fastlagt som sommerhusområder, er strandbeskyttelsen dog fortsat begrænset til en afstand af 100 m fra basislinjen.

Forløbet af basislinjen for strandbeskyttelseslinjen bestemmes af vegetationens art. På inddigede kyststrækninger vil basislinjen være digefoden, medmindre der søværts diget findes strandeng eller sammenhængende ikke-salttålende vegetation. Strandbeskyttelseslinjen ligger fast uanset eventuelle ændringer af basislinjens forløb. Miljøministeren kan revidere strandbeskyttelseslinjens forløb, når der er sket en væsentlig tilbagerykning eller tilvækst af kysten.

NA. 16 Kirkebyggelinje

Indenfor kirkebyggelinjer kan der kun gives tilladelse til byggeri lavere end 8,5 m.

Kirkebyggelinjer fremgår af kommuneplankortet.

Kirkebyggelinjen har til formål at beskytte åbent beliggende kirker mod at der opføres bebyggelse på over 8,5 m, når denne bebyggelse vil virke skæmmende på kirken.

Beskyttelseszonen omfatter som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningens mur. Naturbeskyttelseslovens § 19 skelner mellem kirker i det åbne land og kirker med bymæssig bebyggelse omkring sig. Kirker, som har bymæssig bebyggelse hele vejen rundt om sig indenfor beskyttelseszonen, har ingen kirkebyggelinje. Begrebet bymæssig bebyggelse afgøres ud fra en konkret vurdering af arealernes bebyggelsesmæssige karakter og er således ikke knyttet til arealets zonestatus.

I områder udenfor bymæssig bebyggelse har bestemmelsen betydning for regulering af landbrugsbyggeri samt placering af vindmøller og elmaster.

Bestemmelsen supplerer de ældre og ret snævre Exner-fredninger, og den registrering og planlægning, som en række af de tidligere amter udarbejdede med henblik på at sikre kirkernes omgivelser. Retningslinjen for kirkeomgivelser findes i kommuneplanens kapitel om Bevaring.

NA. 17 Skovbyggelinje

Indenfor skovbyggelinjen skal det sikres, at skovenes værdi som landskabselement samt skovbrynets værdi som levested for dyr og planter bevares.

Skovbyggelinjerne fremgår af kommuneplankortet.

Skovbyggelinjen har til formål at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet.

Ved skove forstås arealer, der er bevoksede med træer, der på sigt kan danne en højstammet skov, med mindre der er tale om deciderede landbrugsafgrøder, såsom juletræer og pyntegrønt. Skovbegrebet i § 17 omfatter således også de skove, der ikke er pålagt fredsskovpligt.

Skovbyggelinjen er på 300 m. Den gælder for alle offentlige skove, det vil sige, skove, der tilhører staten, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser, samt for private skove, hvis sammenhængende areal udgør 20 ha eller derover uanset om skoven har forskellige ejere. Skovbyggelinjen omfatter såvel eksisterende skove, som nye skove over 20 ha, der plantes f.eks. som skovrejsningsprojekter. Såfremt en privat skov på under 20 ha ved erhvervelse overgår til offentlig skov, opstår der en skovbyggelinje. Det samme gælder, hvis skoven ved nytilplantning får et areal på over 20 ha.

NA. 18 Tilbagetrækning af skovbyggelinje

Ved udarbejdelse af lokalplaner skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes om der skal ansøges om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet.

Alt afhængig af formålet med lokalplanen, beliggenheden af lokalplanområdet og skovens karakter skal det ud fra de foreliggende forhold vurderes om den bedste løsning opnås ved at søge skovbyggelinjen helt eller delvis tilbagetrukket eller ved at lade den eksistere som før udarbejdelsen af lokalplanen.

NA. 19 Fredning

Indenfor de kendelsesfredede områder skal fredningsbestemmelserne sikres.

De fredede områder fremgår af kommuneplankortet.

Kendelsesfredede arealer kan være fredede ud fra landskabelige, biologiske eller kulturhistoriske hensyn. Der kan være tale om større sammenhængende landskabsområder, f.eks. Kongeådalen, eller mindre lokaliteter som f.eks. Exner-fredningerne omkring en del af kommunens kirker.

Naturarealer, som eksempelvis Marbæk Hede, Horslund Krat, Lustrup Fællesjord og Ribe Holme, er omfattet af en fredning. Bindingerne på de fredede arealer fremgår af fredningskendelserne, der er tinglyst på de pågældende matrikler og kan findes på fredningsnaevn.dk. Indenfor nogle fredninger er det eksempelvis ikke tilladt at foretage terrænændringer, opstille skure og master eller plantning af træer og buske. I visse tilfælde skal der udføres løbende naturpleje enten af lodsejer eller af kommunen. Fredningsnævnet er den overordnede myndighed for de fredede områder, og kan i særlige tilfælde give dispensation til indgreb, som ellers ikke er tilladt ifølge bestemmelserne for det pågældende område.

Exner-fredninger er frivilligt tinglyste fredninger, som kun dækker kirkens nærmeste omgivelser. Fredningsdeklarationernes hovedindhold er bestemmelser om, at der ikke må foretages ændringer i den bestående tilstand, som kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.

NA. 20 Klitfredning

Indenfor klitfredede arealer skal det sikres, at der ikke sker ændringer i tilstanden.

Klitfredninger fremgår af kommuneplankortet.

Klitfredningen blev som udgangspunkt udformet for at undgå eller bekæmpe sandflugt. I 1992 blev klitfredningsreglerne en del af naturbeskyttelsesloven. Herved fik klitfredningen tillige til formål at bevare de åbne kyster som en væsentlig natur- og landskabsressource. Derfor må der ikke etableres hegn, arealerne må ikke afgræsses, og der må ikke bygges eller opstilles campingvogne og lignende.

Klitfredede arealer findes næsten udelukkende ved Jyllands kyster mod Skagerrak og Vesterhavet. Her danner de et næsten sammenhængende bælte, der strækker sig fra Skagen til Blåvandshuk og Skallingen og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og Rømø.

Grænserne for klitfredning bliver revideret løbende. Det skyldes især de hyppige tilbagerykninger af kysten ved Skagerrak og Vesterhavet. Revisionen foretages af Miljøstyrelsen, når det skønnes påkrævet også af hensyn til bl.a. ændringer i klitternes karakter eller udstrækning og risikoen for sandflugt som følge af arealernes benyttelse.

NA. 21 Fortidsmindebeskyttelseslinje

Indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen skal fortidsmindernes landskabelige fremtræden og betydning som monumenter sikres.

Indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal bevares og eventuelle arkæologiske anlæg under jordoverfladen bevares.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen fremgår af kommuneplankortet.

Esbjerg Museum har i 2005 registreret 445 synlige fredede fortidsminder i Esbjerg Kommune. Fortidsminderne fortæller om vores kulturhistorie og skal derfor bevares. Forudsætningen for at der etableres en beskyttelseslinje er, at et fortidsminde er synligt i landskabet. Principielt er ethvert synligt fortidsminde dermed fredet. Der er dog enkelte undtagelser som f.eks. kors, milepæle, vildtbanesten og lignende.

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med beskyttelseslinjen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særligt mange kulturhistoriske levn i områder tæt ved de fredede fortidsminder. Museumsloven fastlægger således, at der på fortidsminder, og indenfor en afstand af 2 m fra dem, ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.

Fortidsminde gravhøje Skelhøj

Fortidsminde Slotsbanken i Ribe

Fortidsminde Dyrefolde ved Seem

Beskyttelseslinjen på 100 meter regnes fra fortidsmindernes yderste grænse. For gravhøje regnes beskyttelseslinjen fra højfoden. For voldsteder og andre fortidsminder med betydelig udstrækning er fredningens grænse normalt angivet i den tinglyste meddelelse om fortidsmindets tilstedeværelse. Fortidsmindebeskyttelseslinjen er et forbud mod forandring af tilstanden. Beskyttelsen omfatter også anlæg, der har sine grundlæggende bestanddele udenfor beskyttelseslinjen, men som påvirker landskabsbilledet indenfor linjen, f.eks. højspændingsledninger der går igennem beskyttelseszonen, men hvor masterne står udenfor denne.

Fortidsminder, f.eks. gravhøje, må ikke ødelægges eller fjernes. Der må ikke ske udstykning eller lignende gennem et fortidsminde. Gravhøje bør plejes for ikke at gro til eller lide skade på anden måde. Træer, buske og græssende dyr kan ødelægge dem. Skjulte fortidsminder kan forsvinde fuldstændig ved en dybdepløjning. Kommunen har pligt til at pleje alle kommunalt ejede fortidsminder samt ret til at pleje private fortidsminder jævnfør museumsloven § 29i. For hvert enkelt fortidsminde, der plejes, udarbejdes en plejeplan. Plejen iværksættes ud fra en prioriteret liste, der udarbejdes af Esbjerg Kommune i samarbejde med Sydvestjyske Museer. Markante gravhøjsgrupper og fortidsminder af national og regional betydning vil i denne sammenhæng være højt prioriterede.

Der kræves dispensation til tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende indenfor beskyttelseslinjen, uanset om de indgår i omdrift efter landbrugsloven. Tilplantning nærmere end 100 m fra gravhøje og andre fortidsminder forudsætter ligeledes dispensation fra kommunen, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 18.

NA. 22 Beskyttet sten- og jorddige

De beskyttede sten- og jorddiger skal bevares for eftertiden. Ved lokalplanlægning skal sten- og jorddigernes fremtidige bevaringsstatus sikres.

De beskyttede sten- og jorddiger fremgår af kommuneplankortet.

Hegn, diger, grøfter og veje er væsentlige for opfattelsen af kulturlandskabet, og de mest karakteristiske bør derfor så vidt muligt bevares. Sten- og jorddiger er generelt beskyttede gennem museumsloven og må derfor ikke fjernes, medmindre kommunen meddeler dispensation. Dette skyldes ikke kun, at deres fortælleværdi i nutidens kulturlandskab er væsentlig, og at de bidrager til et afvekslende landskab, men også, at de fungerer som levested og økologiske forbindelser for dyr og planter.

Jorddige ved Grimstrup

Enkelte steder er der bevaret diger, som kan stamme helt tilbage fra middelalderen. Det gælder blandt andet ejerlavsskel, der tidligere udgjorde en både administrativ, arbejdsmæssig og social grænse, idet et ejerlav er betegnelsen for de samlede driftsarealer til en landsby, en hovedgård eller en enestegård. Ejerlavsgrænserne fortæller således om en mere end tusindårig tradition for udnyttelse af et områdes naturressourcer.

En del af disse diger er derfor beskyttede mod tilstandsændringer.

Følgende sten- og jorddiger er beskyttet efter museumsloven § 29a:

 • Stendiger,
 • Diger, der ejes af offentlige myndigheder,
 • Diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven (heder, søer, moser, strandenge/-sumpe, enge og overdrev), og
 • Diger, der er angivet på Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk i den senest reviderede udgave forud for den 1. juli 1992.

Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må sløjfes, ændres eller beskadiges. Det tidligere Ribe Amt har foretaget en vejledende registrering på baggrund af luftfoto, kort og besigtigelser. I Esbjerg Kommune er der registreret 320 km beskyttede sten- og jorddiger.

NA. 23 Flyvepladsers forhold til vådområder

Etablering af søer, vådområder eller lignende, der tiltrækker fugle, skal ske efter Statens Luftfartsvæsens retningslinjer samt i samarbejde med Esbjerg Lufthavn.

Etablering af naturarealer vil ofte medføre et øget antal fugle, særligt hvis naturarealerne er søer, vådområder eller lignende. Hvis arealerne etableres i nærheden af flyvepladser kan der derfor opstå en øget risiko for kollision mellem luftfartøjer og fugle. Der må derfor som udgangspunkt ikke etableres sådanne naturarealer nærmere end 13 km fra en godkendt flyveplads. Søer, vådområder eller lignende må heller ikke placeres således, at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på deres vej mellem anlægget og eventuelle raste- og ynglepladser, hvis Statens Luftfartsvæsen kan godtgøre, at dette vil indebære en kollisionsrisiko mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladsen.

Etablering af søer, vådområder eller lignende, der tiltrækker fugle nærmere end 13 km fra Esbjerg Lufthavn kan kun ske som følge af en tilladelse, der udarbejdes i samarbejde med Esbjerg Lufthavn.

Stilleområder

NA. 24 Stilleområde

Indenfor de udpegede stilleområder skal det være muligt at opleve stilhed. Ved etablering af nye faciliteter og udvidelse af eksisterende skal det sikres, at støjbelastningen ikke øges.

Indenfor en konsekvenszone på 1.000 meter omkring områderne kan nye aktiviteter og anlæg etableres, når det er dokumenteret, at støjbelastningen fra aktiviteten i grænsen til stilleområdet er mindre end 35 db(A) i det åbne land og 50 db(A) i byen. Undtaget er temporær støj, der er knyttet til landbrugsmæssig drift i det åbne land.

Stilleområder fremgår af kommuneplankortet.

Stilleområder er udpegede og afgrænsede områder, hvor støjbelastningen er lav, og hvor der er et ønske om fortsat at bevare områderne som stille.

Der bliver stadig færre og mindre landskabsområder, der ikke er berørt af byudvikling og tekniske anlæg og hvor der følgelig stadig kan opleves stilhed. Det skyldes både, at antallet af støjkilder i det åbne land er øget, og at støjen fra de enkelte støjkilder i nogle tilfælde er vokset. Det gælder f.eks. for større veje, hvor stigende trafikmængder har betydet øget støj. Det er derfor vigtigt at beskytte de stille områder, der er tilbage.

I det åbne land betegner et stilleområde et offentligt tilgængeligt område, hvor det i den helt overvejende del af tiden, er naturens egne lyde som dominerer. Det vil således være muligt for den besøgende uforstyrret at høre vandets rislen, vindens susen i løvet, fuglesang med videre. Derved får den besøgende oplevelsen af at befinde sig i naturen uden at blive forstyrret af lyde fra menneskelige aktiviteter. For stilleområder i det åbne land benyttes en lavere støjgrænse end for stilleområder i byer.

I byen betegner stilleområder f.eks. offentligt tilgængelige haver, parkanlæg udlagt til rolige beskæftigelser, kirkegårde, historiske områder, haver til hospitaler og andre institutioner, som er lettilgængelige og hvor der er relativt stille.

Der er forskel på graden af stilhed i de to typer af områder, og også på de forventninger, som de besøgende har til, hvor stille og uforstyrret der er.

Det er vanskeligt at give et objektivt mål for en kvalitet som stilhed eller fravær af forstyrrende støj. De almindelige vejledende grænseværdier for f.eks. vejstøj eller virksomheder er fastlagt med henblik på at sikre, at befolkningen ikke bliver udsat for en uacceptabel støjpåvirkning, og at der er rimelige forhold i boliger med hensyn til hvile og søvn. Disse vejledende grænseværdier er imidlertid ikke egnede til at beskrive, i hvilken udstrækning et bestemt område opleves som fredfyldt og roligt, eller om det er muligt at opleve den naturlige stilhed i området. Oplevelsen af ro og naturens stilhed afhænger derfor af en konkret vurdering for det enkelte område.

NA. 25 Fremtidige stilleområder

Der skal gennem støjkortlægning udlægges stilleområder i det åbne land og i byen.

Ved at udlægge og bevare områder, hvor det er muligt at opleve den naturlige stilhed, sikres en rekreativ kvalitet, som er efterspurgt af befolkningen. Derudover kan sådanne områder være til gavn for turismen og for tiltrækning af nye mennesker til området, og dermed også have positiv økonomisk betydning.

Når et stilleområde er kortlagt, skal der efterfølgende udarbejdes en handlingsplan for området, som beskriver hvilke tiltag, kommunen vil foretage for at beskytte og eventuelt forbedre miljøkvaliteten af stilleområdet. Udpegning af et stilleområde medfører ikke øgede krav til virksomheder, hvis støjforhold er reguleret af f.eks. en miljøgodkendelse, men udpegningen har betydning for nye anlæg eller senere udvidelser.

Udpegningen af stilleområder hindrer dermed ikke kortvarige støjende aktiviteter, såsom motoriseret kørsel i området, gruppeudflugter, normal jordbrugsaktivitet med videre. Dog indskrænkes muligheden for støjende adfærd om aftenen og især om natten.

Udpegning af stilleområder i kommuneplanen er muliggjort med Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Samarbejder

NA. 26 Grønt Råd

Der skal være et Grønt Råd i Esbjerg Kommune.

Grønt Råd sikrer gennem flere årlige møder inddragelse og dialog mellem kommunen og relevante interessenter.

Grønt Råd i Esbjerg Kommune har til formål at skabe et dialogforum mellem foreninger, erhvervslivet og Esbjerg Kommune indenfor administration af natur- og miljøområdet.

Grønt Råd deltager ikke i konkret sagsbehandling, men er et rådgivende forum for Plan- & Miljøudvalget samt Teknik- & Byggeudvalget i principielle spørgsmål indenfor de områder, hvor kommunen har kompetencen i det åbne land, f.eks. naturgenopretning, naturpleje, naturfredning, vandløb og planloven.

Esbjerg Kommune deltager med både politikere og embedsmænd i Grønt Råd, herudover er følgende interesser repræsenterede:

 • Jysk Landbrugsrådgivning.
 • Familielandbruget.
 • Naturstyrelsen, Vadehavet.
 • Danmarks Naturfredningsforening.
 • Dansk Ornitologisk Forening.
 • Friluftsrådet.
 • Esbjerg Erhvervsudvikling.
 • Sydvestjyske Museer.
 • Danmarks Jægerforbund.
 • Sydvestjysk Sportsfiskerforening.
 • Fanø Kommune.

Grønt Råd har cirka tre møder årligt.