Planlægning et resumé

Erhvervslivet i Esbjerg skal sikres de bedst mulige udfoldelsesmuligheder. Esbjerg Kommune skal markere sig som Danmarks centrum for energierhverv og 3. vækstcenter.

Der er udlagt erhvervsområder, der kan tilfredsstille erhvervets forskellige behov, strækkende sig fra store industrivirksomheder, over områder til transporttunge erhverv eller risikoerhverv, til videnserhverv med domicilbyggerier. Der udlægges arealer, der vil kunne dække efterspørgslen i planperioden. Behovet er beregnet på grundlag af prognoser for salg og forventninger til økonomiske konjunkturer i fremtiden. Planlægningen er i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes Vækststrategi 2020 og er foretaget i samarbejde med mange interessenter, herunder Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Havn.

I Esbjergområdet etableres industrivirksomheder som hovedregel i Kjersingområdet, hvor der også er let adgang til og fra motorvejen. Transporttungt erhverv kan placeres ved motorvejen. Videnserhverv kan lokaliseres i alle erhvervsområder og indenfor centerområderne, hovedsageligt i Esbjerg centrum mellem by og havn.  Butikker med pladskrævende varegrupper placeres bedst i erhvervsområder langs de større indfaldsveje, hvor adgangsforholdene for de mange private kunder er gode.

I områder, der i forvejen er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, reserveres der, i god afstand til boliger, områder til risikoerhverv.

I lokalbyer, hvor der kan foretages en opdeling af funktioner som erhverv, bolig og områder til offentlige formål, kan de forskellige funktioner sikres bedre udfoldelsesmuligheder. Det er f.eks. muligt at adskille miljøbelastende erhverv fra miljøfølsom anvendelse som boliger. I både landsbyer og lokalbyer tillades lettere erhverv langs primærveje, hvis ud- og indkørsel kan ske fra primærvejen.