Ribe Syd

Ribe syd omfatter den sydlige del af Ribe, afgrænset mod vest af Søndermarken, mod syd af Roagervej og mod øst landsbyen Damhus. Området udgør i 2019 et areal på ca. 82 HA med omkring 102 husstande og ca. 182 indbyggere.

Historisk baggrund

Ribe syd er en meget ny bydel i Ribe-sammenhæng, idet der før 1930 stort set ingen bebyggelse var.

Stedets ånd

Ribe syd ligger i tæt kontakt til bykernen og har en meget sammensat struktur med stor forskellighed i funktionerne. Her er attraktive overnatningsmuligheder for byens mange turister samtidig med, at området tilbyder rekreative kvaliteter til byens beboere så som kolonihaver.

Arealanvendelse

Ribe syd er sparsomt bebygget og størstedelen af området er udlagt til grønt rekreativt område og kolonihaver. Tættest på bykernen er der udlagt areal til offentlige institutioner samt et mindre areal primært benyttet til erhverv. I den østlige del af Ribe syd ligger Damhus udlagt til boliger og kolonihaver.

Bystruktur

På sydsiden af Stampemølleåen er der opstået et nyt kvarter med villaer og fritliggende bygningsanlæg til industri og handel. Da kvarteret er placeret centralt ved indkørslen fra syd, er det vigtig at byen har en pæn og klar afgrænsning mod det åbne land. Dette er lykkes på en god måde ved Ribe Byferie ved Damvej i 1995. De 94 huse har stor kvalitet i det interne miljø. Samtidig har bydelen på dette sted fået en karakteristisk profil.
Ribe syd består af flere mindre og afgrænsede byfunktioner. Erhvervsområdet, Skolen, Ribe byferie, boligområdet, parkeringspladsen, Storkesøen og de grønne områder samt Damhus. Der mangler sammenhæng de forskellige byfunktioner imellem, hvilket til dels skyldes den dominerende infrastruktur og til dels byfunktionernes indbydes forskellighed i både udformning, skala og målgruppe.

Arkitektur og facader

Arkitekturen i området er præget af de forskellige byfunktioner og springer meget i skala. Således er der eksempelvis i erhvervsområdet, der er præget af værksteder og parkeringsarealer, en stor skala som står i kontrast til bykernen, der ligger på den anden side af åen, mens der ved Ribe byferie er en skala, der er indpasset i forhold til bykernens skala. Det er vigtigt, at der ikke fortsat bygges på byen ud i det åbne land, da det vil forringe Ribes markante fremtoning i det flade landskab.

Bevaringsværdige sammenhænge

Nord for Haderslevvej i Damhus er flere af bygningerne fundet bevaringsværdige og her er en fin sammenhæng husene imellem. Damhus syd for Haderslevvej er udpeget som et særligt værdifuldt kulturmiljø. Der findes en kulturmiljøplan på Esbjerg kommunes hjemmeside.
https://www.esbjergkommune.dk/borger/kommune--og-byplan/kommuneplan/kulturmiljøplan.aspx

Rekreative og grønne områder

Ribe syd er i høj grad præget af grønne områder og rekreative aktiviteter. Ved Storkesøen er der eksempelvis en familiepark med mulighed for fiskeri, grill, og overnatning, og i forbindelse med Haulund bæk ligger Ribe byferie i grønne omgivelser. Derudover er der flere kolonihaver i området.


Store dele af området er desuden ubebygget og fremstår som åbne grønninger mellem den spredte bebyggelse.
Landsbyen Damhus ligger helt ude på kanten af ådalen. Byen/bebyggelsen ligger med nok en af de smukkeste udsigter ind over Ribe by.

Trafik og infrastruktur

Infrastrukturen i området er meget dominerende med store brede veje med en del tungere trafik, hvilket er med til at understøtte opfattelsen af, at området består af flere mindre og afgrænsede byfunktioner. Der er anlagt cykelstier, der gør det forholdsvis let at komme rundt for de bløde trafikanter.