1: Hele livet i Sønderris

Illustration fra borgermøde januar 2020

Strategiske mål:

I Sønderris skal der være boliger til alle livets faser, og nye boligområder skal bidrage til en forskellighed i boligtyper i bydelen.

Der skal være boliggader, der inviterer til at man mødes, og hvor voksne og børn kan finde sammen.

 

 

 

Det skal være godt og trygt at bo i Sønderris, uanset om man er barn, ung, voksen eller senior.

Leg og bevægelse skal være muligt lige uden for døren eller lige rundt om hjørnet og skal målrettes alle aldersgrupper.

side 14


 

Legeplads ved Vædderens Kvarter

side 15


 

Parkour og parkering ved hallen

side 16


 

Mulige tiltag

 

 

For i fællesskab at nå de strategiske målsætninger, kan følgende tiltag bidrage:

Planlægning for areal vest for dagligvareindkøb
Når der fremadrettet planlægges for arealet vest for centerområdet hvor Rema, Fakta og pizzeria i dag er placeret, kan der udlægges areal til tæt lave boliger og eventuelt åbnes mulighed for seniorbofællesskab. Arealet er i dag udlagt til offentlige formål og reserveret til plejecenterbyggeri af Sundhed & Omsorg. Et plejecenterbyggeri kan fortsat være aktuelt, ligesom andre boligtyper som eksempelvis seniorboliger eller seniorbofællesskaber kan bygges op til.

Det nye areal skal indrettes så regnvandshåndtering bliver egnet til rekreative formål og der skal være mulighed for ophold langs et evt. bassin. Arealets indretning og stiforbindelse skal tænkes i relation
til arealet med dagligvarebutikkerne. Der udlægges byggefelter i klynger, som giver mindre vænger hvor fællesskaber kan spire, og der udlægges byggefelt til fælleshus.

Legepladser i Sønderris
Legepladserne i Sønderris består af to velfungerende legepladser. En bydelslegeplads ved Marsvænget og en kvarterlegeplads mellem Skorpionens og Løvens kvarter. Dertil er der i Vædderens Kvarter en legeplads i regi af boligforeningen. Legepladserne bliver brugt som udflugtsmål for dagplejere og bedsteforældre med mindre børn og enkelte er samlingspunkter ved begivenheder som Skt. Hans. Legefaciliteterne er enkelte steder udtjente og der er ønske til fornyelse og eventuelt offentlige toiletter. Ved at prioritere udvalgte legepladser i området kan effekten af fornyelse og tilføjelser blive størst.

Ung i Sønderris
Er man ung i Sønderris er nærheden til Esbjerg bymidte et plus. Men hverdagslivet som ung i Sønder- ris har brug for et løft. De unge savner mødesteder lokalt, hvor der er synlighed men ikke ’overvågning’ fra voksne. Særligt mødesteder omkring butikkerne

 

 

 

 

bliver efterspurgt, fordi det ofte er her, man som ung i Sønderris har sit udflugtsmål ved en gåtur med venner eller veninder. Udbuddet af aktiviteter og bevægelses- muligheder målrettet unge ønskes udvidet. Dette skal ske i samråd med de unge.

Boligforeningsområder
– boformer til andre livsfaser
Det er positivt for Sønderris at almene boliger er del af bydelen. Det giver et bredere udbud af boligtyper sådan at man uanset livsfase eller civilstand har mu- lighed for at blive boende i Sønderris hvis noget skulle ændre sig for den enkelte. Dog er boligforeningsområderne omgivet af et lidt trist ry, som måske hænger sammen med den fysiske stand på boligerne. Bygningerne har en udpræget slidt karakter og der er ikke så meget liv mellem husene. For eksempel i form af private forhaver eller personlige effekter, der kan give gaderummende karakter. Der lægges op til en nærmere dialog med boligforeningens afdelinger om mulig renovering og mulige omdannelser i gaderummet.

Udvikling og salg af arealer i bydelen
Der er fortsat en restrummelighed af arealer som er udlagt i kommuneplanen, og som kan byggemodnes eller udbydes til salg til private bygherrer eller investorer. Ved den videre udbygning af Sønderris er det muligt at målrette byggemodningen til boligtyper som efterspørges i området. Det kan være seniorvenlige boliger eller rækkehuse til andre livsfaser end ’mor, far og børn’.

Der er store efterspørgsel på at kunne blive boende i Sønderris, når man ønsker at forlade et parcelhus til fordel for noget mindre. Hvis seniorer som bor alene eller i par rykker ud af parcelhusene, er der også mulighed for at give plads til nye yngre familier med børn, som kan få mere ud af de eksisterende kvadratmeter i bydelen. Der kan ved fremtidige arealer inviteres til forudgående høring i lokalområdet, eller der kan optages markedsdialog med mulige private bygherrer eller investorer.

side 17