Politiske mål

Esbjerg Kommune sikrer den biologiske mangfoldighed ved at bevare de beskyttede naturområder og øge kvaliteten af områderne med deres karakteristiske naturindhold.

Mulighederne for både at pleje den eksisterende natur, genoprette tidligere naturområder og skabe økologiske forbindelser skal udnyttes bevidst og konstruktivt. Der skal være særligt fokus på at sikre de eksisterende bestande af vilde dyr og planter ved at skabe plads og egnede levesteder.

Naturplejeindsatsen koncentreres indenfor det grønne danmarkskort.

Natura 2000-planernes retningslinjer skal søges gennemført gennem en aktiv og opsøgende indsats i dialog med de berørte lodsejere.

Vi værner om og understøtter den unikke natur, der en del af Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet.

Det skal sikres, at der fortsat er steder, hvor man kan nyde stilheden i naturen.