Retningslinjer med redegørelser


SO. 1 Sommerhusområde

Indenfor kystnærhedszonen må der ikke ske nyudlæg af sommerhusområder.

Eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål, medmindre der foreligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse for andet.

Ledige arealer i allerede udlagte sommerhusområder kan anvendes til offentlige rekreative formål.

Sommerhusområderne er afgrænset til Sjelborg, Marbæk, i Ådalen og på Mandø. Der er herudover ingen sommerhusområder i Esbjerg Kommune.

I Ådalen, Marbæk og på Mandø er der stadig ledige sommerhusgrunde. Disse grunde kan anvendes til offentlige rekreative formål som f.eks. legepladser, grønne rekreative områder m.m.

Der forventes ikke at ske nyudlæg af sommerhusområder, da der er en – i forhold til efterspørgslen – god rummelighed i de allerede udlagte sommerhusområder.

I forhold til de omliggende kommuner har Esbjerg Kommune meget få sommerhuse og arealer udpeget til sommerhuse. Det er Esbjerg Kommunes ønske at fastholde sommerhusområderne som et aktiv for kommunens borgere. Områderne skal dermed fastholdes til ferieformål, og må ikke overgå til anden anvendelse medmindre der foreligger en særlig planmæssig begrundelse for andet.

SO. 2 Nyudlæg udenfor kystnærhedszonen

Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges sommerhusområder i tilknytning til mindre centerbyer, når områderne tilpasses disse i størrelse, og der tages hensyn til de bindinger, der eventuelt måtte være i det pågældende område.

Der må ikke udlægges sommerhusområder i internationalt naturbeskyttelsesområde og naturområde.

Ved udlæg af sommerhusområder i tilknytning til mindre centerbyer skal områderne tilpasses byens størrelse, og der skal tages hensyn til naturen, de landskabelige og kulturhistoriske værdier samt de jordbrugsmæssige interesser.