Planlægning - et resumé

Esbjerg Kommune skal markere sig som Danmarks centrum for klimarigtige energierhverv og Nordeuropas digitale knudepunkt. Dette skal blandt andet ske gennem et tæt samarbejde med erhvervene hvorved deres fremtidige behov for velbeliggende erhvervsområder i kombination med den væsentlige infrastruktur omkring elnettet, vejnettet samt Esbjerg Havn og lufthavn løbende kortlægges.

Kapitlet gennemgår under fire hovedoverskrifter erhvervsområdet – indledende med generelle forhold som gælder på tværs af erhvervsområder. Hernæst følger de tre hovedkategorier af erhvervsområder: lettere erhvervsområder, erhvervsområder og havneområde.

Erhvervsplanlægning har er et stort fokus, også nationalt, både for at sikre gode udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed for erhvervslivet, men også for at sikre byernes boligområder mod miljøbelastninger. Der tages hånd om dette skisma gennem udpegninger af områder til produktionserhverv, områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt udpegning af risikoerhverv.