Ribe Syd

Indhold

På denne side finder du et klikbart, digitalt og dynamisk kort, som viser lokale særegne kvaliteter og de aktuelle planer for lokalområdet. På siden finder du også en brugervejledning til kortet, kulturmiljøplaner, demografisk data, der beskriver lokalbefolkningens størrelse, sammensætning og fordeling, udvalgte afsnit i kommuneplan, der har særlig betydning for udviklingen af lokalområderne i Esbjerg kommune og en beskrivelse af lokalområdet.


Arealanvendelse

Arealanvendelse handler om, hvad et bestemt område skal bruges til. Farverne på kortet viser disse forskellige formål, både nuværende og planlagte. Du kan se, hvad hver farve betyder i signaturforklaringen øverst til højre på kortet. Hvis du vil vide mere om et bestemt område, kan du klikke på det og derefter gå til linket "Retningslinjer med redegørelser", som indeholder detaljer om planerne for området. Du kan også klikke på linket "Kommuneplanens rammedel 2022-2034", som fortæller, hvad og hvor meget der kan bygges. Hvis der er en lokalplan for området, er det vigtigt at kigge i den, da den også bestemmer, hvordan området kan bruges. Du kan finde mere information om lokalplaner i afsnittet "Lokalplan" nedenfor.

Læs mere om arealanvendelse her

Ikoner

På kortet er der ikoner, der viser forskellige kommunale tilbud. Hvis du klikker på et ikon, kan du læse mere om, hvad det tilbud indeholder. Signaturforklaringen på kortet fortæller, hvad hvert ikon betyder. Hvis du vil have mere information om de generelle regler for et bestemt ikon, kan du klikke på linket "Læs mere om ikonerne her" og derefter vælge den sektor, du er interesseret i.

Læs mere om ikonerne her

Lokalplan

En lokalplan er en detaljeret plan for, hvordan et specifikt område i kommunen skal udvikles og forbedres. Disse planer tager hensyn til den overordnede udvikling i by- og landområder, som er fastlagt i kommuneplanen. Hvis du vil se en lokalplan for et bestemt område, kan du klikke på det farvede område på kortet og derefter klikke på "Link til lokalplan" i boksen nedenfor. Hvis ikke der kommer et link til lokalplan frem, er det fordi, der ikke er en lokalplan for det område, du har valgt. Hvis der ikke er en lokalplan, er det kommuneplanen og bygningsreglementet, der er gældende. Hvis du har spørgsmål om byggemulighederne, kan du kontakte kommunen for yderligere oplysninger.

Læs mere om lokalplaner i Esbjerg kommune her

Kontakt kommunen her

Levende lokalsamfund

Levende lokalsamfund skal sikre den lokale udvikling ved et samarbejde mellem lokalsamfundene og Esbjerg kommune. Udgangspunktet for den lokale udvikling er lokalområdebeskrivelser for alle lokalsamfund i kommunen. En lokalområdebeskrivelse omfatter en beskrivelse og et dynamisk kort over lokalområdet, der viser kommunens gældende samt fremtidige planer, lokalsamfundenes særegne kvaliteter, tilbud og faciliteter.

Læs mere om levende lokalsamfund her

Byroller

Byer i kommunen kategoriseres som Hovedby, Kommuneby, Lokalby, Landsby og Sammenhængende bebyggelse. Denne kategorisering er en måde at strukturere planlægningen for landsbyerne i kommunen på. Samtidig sikrer denne opdeling, at byrollerne er tydeligt defineret, og danner grundlag for planlægning og prioritering.

Læs mere om Byroller her

Kulturmiljøplaner

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der beskriver kulturhistoriske sammenhænge i by og land. Det kan være kirker, byrum med høj værdi, fredede bygninger og meget mere. Esbjerg kommune har registreret 72 kulturmiljøer i hele kommunen. Kulturmiljøerne indgår som et redskab for byggesagsbehandling og lokalplanlægning generelt. Ved at følge nedenstående link, kan du få et overblik over alle kulturmiljøer i Esbjerg kommune og se, om dit eget lokalområde indeholder et eller flere kulturmiljøer.

Kulturmiljøer i Esbjerg kommune

Demografisk data

I demografiske data kan du finde information om alle hoved- og underområder i kommunen. Det kan inkludere ting som aldersfordeling og det samlede antal indbyggere i dit lokalområde. Et link er under udarbejdelse.

Udvalgte afsnit i kommuneplan 2022-2034

De udvalgte afsnit i kommuneplan 2022-2034 er udvalgte retningslinjer med redegørelser, der beskriver, hvad og hvordan arealer i Esbjerg kommune skal anvendes. De udvalgte afsnit er blevet identificeret som særlig værdifulde for udviklingen af lokalområderne i Esbjerg kommune.

Landskab - Byggeri i det åbne land

Kultur og fritid - Generelle bestemmelser

Bevaring - Værdifuldt kulturmiljø

Boligområde – Generelle forhold

Hvilket lokalråd hører mit lokalområde til

Klik på linket "Kort over lokalråd i Esbjerg kommune" for at se hvilket lokalråd dit lokalområde hører til. Husk at zoome ind for at se navnene på lokalrådene. Nedenfor er der også et link med kontaktoplysninger til lokalrådene.

Kort over lokalråd i Esbjerg kommune

Kontaktoplysninger på lokalråd i Esbjerg kommune


Lokalområdebeskrivelse

Ribe Syd

Ribe syd omfatter den sydlige del af Ribe, afgrænset mod vest af Søndermarken, mod syd af Roagervej og mod øst landsbyen Damhus. Området udgør i 2024 et areal på 1,184 km2 med omkring 240 boliger og ca. 200 indbyggere.

Historisk baggrund

Ribe syd er en meget ny bydel i Ribe-sammenhæng, idet der før 1930 stort set ingen bebyggelse var.

Stedets ånd

Ribe syd ligger i tæt kontakt til bykernen og har en meget sammensat struktur med stor forskellighed i funktionerne. Her er attraktive overnatningsmuligheder for byens mange turister samtidig med, at området tilbyder rekreative kvaliteter til byens beboere så som kolonihaver.

Ribe syd er sparsomt bebygget og størstedelen af området er udlagt til grønt rekreativt område og kolonihaver. Tættest på bykernen er der udlagt areal til offentlige institutioner samt et mindre areal primært benyttet til erhverv. I den østlige del af Ribe syd ligger Damhus udlagt til boliger og kolonihaver.

Bystruktur

På sydsiden af Stampemølleåen er der opstået et nyt kvarter med villaer og fritliggende bygningsanlæg til industri og handel. Da kvarteret er placeret centralt ved indkørslen fra syd, er det vigtig at byen har en pæn og klar afgrænsning mod det åbne land. Dette er lykkes på en god måde ved Ribe Byferie ved Damvej i 1995. De 94 huse har stor kvalitet i det interne miljø. Samtidig har bydelen på dette sted fået en karakteristisk profil.
Ribe syd består af flere mindre og afgrænsede byfunktioner. Erhvervsområdet, Skolen, Ribe byferie, boligområdet, parkeringspladsen, Storkesøen og de grønne områder samt Damhus. Der mangler sammenhæng de forskellige byfunktioner imellem, hvilket til dels skyldes den dominerende infrastruktur og til dels byfunktionernes indbydes forskellighed i både udformning, skala og målgruppe.

Arkitektur og facader

Arkitekturen i området er præget af de forskellige byfunktioner og springer meget i skala. Således er der eksempelvis i erhvervsområdet, der er præget af værksteder og parkeringsarealer, en stor skala som står i kontrast til bykernen, der ligger på den anden side af åen, mens der ved Ribe byferie er en skala, der er indpasset i forhold til bykernens skala. Det er vigtigt, at der ikke fortsat bygges på byen ud i det åbne land, da det vil forringe Ribes markante fremtoning i det flade landskab.

Bevaringsværdige sammenhænge

Nord for Haderslevvej i Damhus er flere af bygningerne fundet bevaringsværdige og her er en fin sammenhæng husene imellem. Damhus syd for Haderslevvej er udpeget som et særligt værdifuldt kulturmiljø. Der findes en kulturmiljøplan på Esbjerg kommunes hjemmeside.
https://www.esbjergkommune.dk/borger/kommune--og-byplan/kommuneplan/kulturmiljøplan.aspx

Rekreative og grønne områder

Ribe syd er i høj grad præget af grønne områder og rekreative aktiviteter. Ved Storkesøen er der eksempelvis en familiepark med mulighed for fiskeri, grill, og overnatning, og i forbindelse med Haulund bæk ligger Ribe byferie i grønne omgivelser. Derudover er der flere kolonihaver i området.


Store dele af området er desuden ubebygget og fremstår som åbne grønninger mellem den spredte bebyggelse.
Landsbyen Damhus ligger helt ude på kanten af ådalen. Byen/bebyggelsen ligger med nok en af de smukkeste udsigter ind over Ribe by.

Trafik og infrastruktur

Infrastrukturen i området er meget dominerende med store brede veje med en del tungere trafik, hvilket er med til at understøtte opfattelsen af, at området består af flere mindre og afgrænsede byfunktioner. Der er anlagt cykelstier, der gør det forholdsvis let at komme rundt for de bløde trafikanter.