Stier og grønne områder

Bramming er en grøn by med et veludbygget net af stier og grønne områder. Udviklingsplanen indeholder forslag til nye stier og grønne områder, som vil fastholde og udvikle Brammings grønne kvaliteter.

Udviklingsplanen indeholder flere nye stier, som både er stier, der indgår i trafikplanen fra 2015, og nye stier der er kommet til som del af udviklingsplanen, ligesom der er planer for nye grønne og rekreative områder.

Rekreativ sti langs Ilsted Å

Udviklingsplanen indeholder en sammenhængende sti langs Ilsted Å, som vil skabe en rekreativ forbindelse hele vejen rundt om byen nord for jernbanen. Mod vest fører stien frem til golfbanen, hvor fra der er mulighed for at færdes videre ad mindre veje og komme tilbage til byen, hvor der anlægges sti gennem et nyt grønt område syd for Stejlgårdsparken. Mod øst sluttes stien langs Ilsted Å til en planlagt sti, der anlægges på den gamle Grindsted-bane. Mod øst er der også mulighed for at komme tilbage til byen via stier gennem de nye boligområder og f.eks. færdes videre ind mod byen ad stien gennem Kildeparken og Engparken. Den rekreative sti langs Ilsted Å kan derfor bruges på mange måder og bruges i sammenhæng med stier i byområdet. Ruterne kan have forskellig længde og f.eks. føre forbi hallen og idrætspladsen og byde på mange forskellige oplevelser og aktiviteter, som brugerne måtte ønske. Stien langs Ilsted Å kan realiseres på flere måder. En mulighed er, at der skabes ret til at færdes ad stierne via aftaler med landmændene. En anden er, at stierne bliver offentlige stier.

Stien langs Ilsted Å findes allerede på flere strækninger, som suppleres af nyt. Som rekreativ sti er det tanken, at stien skal være en trampesti uden fast belægning, lys mv. Langs stien kan der lægges forskellige muligheder for oplevelser og aktivitet ind, men det vil være op til den efterfølgende planlægning at afklare.

Til inspiration: Atraktive rekreative stier i grønne omgivelser. Foto: Esbjerg Kommune

 

Til inspiration: Muligheder for leg undervejs på turen. Foto: Rashid Sadykov

Grønne områder og stier i de nye boligområder i Østbyen

Når de nye boligområder i Østbyen planlægges, skal der tænkes stier og grønne områder ind fra starten, så de nye boligområder får samme høje standard med stier og grønne områder, som kendetegner de eksisterende boligområder i Bramming. Der skal tænkes i både rekreative stier og trafikstier, som skaber en god og sikker skolevej.

Der er flotte landskaber, naturområder og beplantninger, som kan friholdes til byudvikling og give de nye boligområder grønne og rekreative kvaliteter fra starten. Markstrukturen har retning mod Ilsted Å, hvilket giver mulighed for at anlægge grønne områder med stier langs skel, så de nye boligområder bliver delt op af grønne områder med rekreative stier, der giver adgang til området langs Ilsted Å.

Ind mod byen vil stierne i de nye boligområder også få betydning som trafik-stier. Ved at forbinde stierne i de nye boligområder med stien gennem Kildeparken og Engparken kan der skabes en god og sikker stiforbindelse til skole- og fritidsområdet. Undervejs skal børnene kun krydse en enkelt større vej, Tværsigvej, hvor der er etableret en sikret krydsning.

Det grønne og rekreative og den sikre skolevej er kvaliteter, som også kan understøttes af måden som de nye boligområder udformes på, og som området kan profileres på over for de fremtidige beboere.

Til inspiration: Pladser til hygge og samvær. Foto: Mike Erskine

Grønt område mellem Stejlgårdsparken og erhvervsområdet

Syd for Stejlgårdsparken anlægges et større grønt område, som tjener flere formål. Det grønne område er tænkt som et skovbælte, der kan ses som en udvidelse af Vestskoven. Skovområdet vil være en god adskillelse mellem boligområderne i Stejlgårdsparken og erhvervsområderne langs Vardevej, og skovområdet vil samtidigt blive en rekreativ mulighed for beboerne i Stejlgårdsparken. Skovbæltet vil også indgå i det overordnede stinet i Bramming og skabe forbindelse fra byen til stierne til golfbanen og videre her fra til den rekreative sti langs Ilsted Å.

Det grønne område i udviklingsplanen skal ikke opfattes som en endelig afgrænsning. Skovbæltet skal være bred nok til at kunne adskille erhverv og boliger og til at kunne fungere som et rekreativt område, der er rart at færdes i. Skovbæltet kan også tænkes større og blive til en større Vestskov, der går fra at være et skovbælte til at være en egentlig skov, eller måske kunne der tænkes andre former for natur og rekreative muligheder ind i områder. Arealerne syd for skovbæltet kan også fortsat være et åbent landskab, der anvendes til landbrug.

Opgradering af Skulpturparken ved Egnsmuseet

Egnsmuseet har planer om at blive et center for naturfag, som også inkluderer en nytænkning af Skulpturparken. Opgraderingen af Skulpturparken hænger sammen med et forslag til at bygge nyt langs Thues Vej, så byen kommer til at danne en flot facade mod Skulpturparken. Det vil også betyde, at Skulpturparken vil få en mere central placering i byen, så den i højere grad kan fungere som en grøn oase i bymidten, som mange flere har lyst til at bruge, og som kan blive nærrekreativt område for de boliger, der planlægges opført langs Thues Vej.

Grønt område i Sydbyen

De lave områder langs bækken syd for Sønderparken og Mulvadparken planlægges som en grøn afslutning af Sydbyen. I den vestlige del mod Mulvadvej anlægges en regnvandssø med sti omkring.

Nedsivning af regnvand

De grønne områder kan anvendes til nedsivning af de stigende mængder regnvand, der må forventes at komme, og samtidig kan vand i de grønne områder være med til at skabe mere natur i byen og forbedre de grønne områders oplevelsesværdi.

De store grønne områder og naturområder, der omgiver de nye boligområder i Østbyen, kan udnyttes til nedsivning af regnvand og kan også her bidrage til at skabe mere natur og større kvalitet for alle der færdes i områderne.

Til inspiration: Muligheder for at cykle. Foto: Valdemar Magone

 

Til inspiration: Muligheder for at løbe. Foto: Jenny Hills

Forbedringer af eksisterende stier og grønne områder

Der er ønsker om, at både stier og grønne områder generelt vedligeholdes bedre, og at muligheder for udendørs motion, lys på løberuter, samlingssteder mv. tænkes ind i både eksisterende og nye grønne områder.

Der er ønsker om, at der gennemføres naturgenopretning i de grønne områder i Kildeparken og Engparken, og at områderne samtidig laves mere attraktive.

Der er også ønsker om, at vejtræerne, som er et af Brammings varemærker, vedligeholdes godt, og at der plantes nye vejtræer, hvor de mangler i dag.

Bedre formidling af naturen i de grønne områder

Bramming har mange grønne kvaliteter og vil få endnu flere i fremtiden. De grønne områder er både til benyttelse som rekreative områder og beskyttelse som naturområder. De grønne områders indhold af planter, dyr, fugle og insekter er meget lidt kendt. Et større kendskab til, hvad de grønne områder indeholder af flora og fauna vil både gøre det mere interessant at færdes i områderne og en øget bevidsthed om naturindholdet kan føre til større opmærksomhed og i sidste ende nogle områder med et rigere indhold af dyr, fugle, insekter og planter. Det blev bl.a. foreslået, at formidling af de grønne områders naturindhold kunne være en opgave for Naturskolerne.

Stier i byområdet

Planen for stier bygger på trafikplanen fra 2015, som fokuserede på stier i byområdet med trafiksikkerhed som hovedformål. Udviklingsplanen supplerer stierne i byområdet med et forslag om en sti langs Gabelsvej på strækningen forbi Plejecenter Solgården og frem til gågadestrækningen i Nørregade.

Til inspiration: Muligheder for at fiske. Foto: Ben Wilkins

 

Til inspiration: Stier handler også om trafiksikkerhed. Foto: COWI