Bramming strategisk udviklingsplan

Byrådet i Esbjerg Kommune besluttede i 2017, at der skulle udarbejdes en udviklingsplan for Bramming. Det var der flere årsager til. Nogle af de væsentlige var, at Bramming har udviklet sig positivt og manglede plads til boligbyggeri og til fortsat udvikling af erhvervslivet, og at Bramming ligesom alle andre byer er ramt af tilbagegang i handelslivet og har en bymidte, som ikke mere er det levende centrum for byens liv, den har været. Det og mere til skulle der findes løsninger på i tæt dialog med borgerne i Bramming.

Tæt dialog med borgerne i Bramming

Udviklingsplanen er blevet til i en tæt dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv i Bramming.

Planarbejdet er blevet ledet af en styregruppe med repræsentanter fra Bramming Lokalråd, Bramming Byforum og Bramming Handels-, Håndværker- og Industriforening, Business Esbjerg samt fagfolk fra Esbjerg Kommune.

Inddragelsen af borgere, foreninger og virksomheder startede med en interviewrunde i december 2018. Her blev en række personer med særligt kendskab til bymidte og handelsliv, erhvervslivet, boligmarkedet, forenings- og fritidslivet, kulturen mv. interviewet for at få et overblik over udfordringer, muligheder og gode ideer til udviklingsplanen.

Som næste skridt blev der gennemført to workshops i perioden fra januar til april 2019.

Første workshop var en ideworkshop. Der var 150 engagerede deltagere, som leverede en masse gode ideer og forslag til udviklingsplanen. Efter workshoppen blev ideerne samlet op og delt op i emner, og der blev lavet forslag til planskitser for de enkelte emner.

Alt det blev præsenteret på anden workshop med 80 deltagere. Her var opgaven at tage stilling til, om alt vigtigt var kommet med, at prioritere de mange ideer og forslag, og at komme med indledende tanker om hvordan de vigtigste planer og projekter kunne realiseres.

Der skal lyde en stor tak til de mange aktive borgere i Bramming, der har leveret viden og mange gode ideer og forslag til udviklingsplanen, og til Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole for at stille lokaler til rådighed for møderne.

En plan med fem hovedpunkter

Udviklingsplanen er et bredt oplæg til, hvordan de store linjer i Brammings udvikling skal være de næste 25-30 år. Der er fem markante planer, som vil blive vigtige drivkræfter for udviklingen i Bramming.

  • Bramming mangler et torv og byens handelsliv er presset. Et nyt og centralt beliggende torv mellem SuperBrugsen og Nørretorv vil blive stedet, hvor byen kan samles, og det vil styrke handelslivet, fordi kunderne ledes direkte ind til en stor parkeringsplads midt i centrum.
  • Bramming er vokset til mere end 7.000 indbyggere, men bymidten er ikke fulgt med. Derfor skal være mulighed for at bygge højere og tættere i bymidten. Ved det nye torv kan et højhus i op til 6 etager markere byens centrum og blive et nyt vartegn. Den tættere og højere bymidte skal først og fremmest skabe boliger til de mange, der står på venteliste til en lejlighed, og nedslidte bygninger kan blive erstattet af nyt, så bybilledet får et løft.
  • Bramming mangler byggegrunde. I byens østlige del er der attraktive arealer omkring Parkvej med plads til mange års boligbyggeri, som suppleres med en afrunding af boligudbygningen i Sydbyen.
  • Der skal fortsat være plads til at udvikle erhvervslivet i Bramming. Det kan de næste mange år ske i området nord for Vardevej og vest for Kirkebrovej. Her er der gode trafikforbindelser og god afstand til boliger, og det nye kommer til at hænge sammen med det nuværende erhvervsområde.
  • Processen med udviklingsplanen viste, at der er behov for at gå i dybden med hele området omkring boldbanerne, hallen, skolerne og plejecentret. Her er der behov for at afklare behovene i fremtiden og et samarbejde med brugerne om en særskilt masterplan for området.

Læsevejledning

Den strategiske udviklingsplan, som Esbjerg Kommune har udarbejdet i samarbejde med borgerne, skal opfattes som en vision for, hvordan Bramming skal udvikle sig.

Udviklingsplanen skal læses og bruges på den måde, at visionen og tankegangen bag tegner en fast retning for Brammings udvikling – eksempelvis at der skal kunne opføres flere boliger i bymidten, og at boligbyggeriet hovedsageligt skal ske i Østbyen. Tegningerne og beskrivelser af konkrete ideer, forslag og muligheder skal ikke opfattes for mere, end de er. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det netop er ideer, forslag og muligheder, som er et første skridt mod realisering. Når ideerne, forslagene og mulighederne senere skal udvikles til mere præcise planer og projekter, så vil de sandsynligvis se anderledes ud. I mange tilfælde skal kommuneplanen ændres, og måske skal der udarbejdes en lokalplan, som ofte vil føre til, at tingene kommer til at se anderledes ud. Der vil også f.eks. blive behov for tilpasninger til økonomi, praktiske forhold, godkendelser fra andre myndigheder mv. Det vigtige er, at de efterfølgende planer og projekterne følger op på visionen for Brammings udvikling og bidrager til at udvikle Bramming i den ønskede retning.

Foto: Esbjerg Kommune

Her findes PDF af Bramming strategisk udviklingsplan

bramming_udviklingsplan.pdf (5.6 MB)