Ribe Nørremark

Indhold

På denne side finder du et klikbart, digitalt og dynamisk kort, der viser de lokale særegne kvaliteter ved lokalområdet samt de planlagte og aktuelle planer. Der er også en brugervejledning til kortet, information om kulturmiljøplaner, demografiske data om lokalbefolkningens størrelse, sammensætning og fordeling, udvalgte afsnit i kommuneplanen, som er særligt relevante for udviklingen af lokalområderne i Esbjerg kommune og en lokalområdebeskrivelse.

Aktuelle planer for dit lokalområde

Kortet nedenfor viser de nuværende planer for dit område, og hvordan forskellige områder vil blive eller bliver brugt. For eksempel betyder den røde farve, at der er eller er planlagt boliger for området. Herunder finder du en guide til at forstå farverne og ikonerne på kortet.


Arealanvendelse

Arealanvendelse handler om, hvad et bestemt område skal bruges til. Farverne på kortet viser disse forskellige formål, både nuværende og planlagte. Du kan se, hvad hver farve betyder i signaturforklaringen øverst til højre på kortet. Hvis du vil vide mere om et bestemt område, kan du klikke på det og derefter gå til linket "Retningslinjer med redegørelser", som indeholder detaljer om planerne for området. Du kan også klikke på linket "Kommuneplanens rammedel 2022-2034", som fortæller, hvad og hvor meget der kan bygges. Hvis der er en lokalplan for området, er det vigtigt at kigge i den, da den også bestemmer, hvordan området kan bruges. Du kan finde mere information om lokalplaner i afsnittet "Lokalplan" nedenfor.

Læs mere om arealanvendelse her

Ikoner

På kortet er der ikoner, der viser forskellige kommunale tilbud. Hvis du klikker på et ikon, kan du læse mere om, hvad det tilbud indeholder. Signaturforklaringen på kortet fortæller, hvad hvert ikon betyder. Hvis du vil have mere information om de generelle regler for et bestemt ikon, kan du klikke på linket "Læs mere om ikonerne her" og derefter vælge den sektor, du er interesseret i.

Læs mere om ikonerne her

Lokalplan

En lokalplan er en detaljeret plan for, hvordan et specifikt område i kommunen skal udvikles og forbedres. Disse planer tager hensyn til den overordnede udvikling i by- og landområder, som er fastlagt i kommuneplanen. Hvis du vil se en lokalplan for et bestemt område, kan du klikke på det farvede område på kortet og derefter klikke på "Link til lokalplan" i boksen nedenfor. Hvis ikke der kommer et link til lokalplan frem, er det fordi, der ikke er en lokalplan for det område, du har valgt. Hvis der ikke er en lokalplan, er det kommuneplanen og bygningsreglementet, der er gældende. Hvis du har spørgsmål om byggemulighederne, kan du kontakte kommunen for yderligere oplysninger.

Læs mere om lokalplaner i Esbjerg kommune her

Kontakt kommunen her

Levende lokalsamfund

Levende lokalsamfund skal sikre den lokale udvikling ved et samarbejde mellem lokalsamfundene og Esbjerg kommune. Udgangspunktet for den lokale udvikling er lokalområdebeskrivelser for alle lokalsamfund i kommunen. En lokalområdebeskrivelse omfatter en beskrivelse og et dynamisk kort over lokalområdet, der viser kommunens gældende samt fremtidige planer, lokalsamfundenes særegne kvaliteter, tilbud og faciliteter.

Læs mere om levende lokalsamfund her

Byroller

Byer i kommunen kategoriseres som Hovedby, Kommuneby, Lokalby, Landsby og Sammenhængende bebyggelse. Denne kategorisering er en måde at strukturere planlægningen for landsbyerne i kommunen på. Samtidig sikrer denne opdeling, at byrollerne er tydeligt defineret, og danner grundlag for planlægning og prioritering.

Læs mere om Byroller her

Kulturmiljøplaner

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der beskriver kulturhistoriske sammenhænge i by og land. Det kan være kirker, byrum med høj værdi, fredede bygninger og meget mere. Esbjerg kommune har registreret 72 kulturmiljøer i hele kommunen. Kulturmiljøerne indgår som et redskab for byggesagsbehandling og lokalplanlægning generelt. Ved at følge nedenstående link, kan du få et overblik over alle kulturmiljøer i Esbjerg kommune og se, om dit eget lokalområde indeholder et eller flere kulturmiljøer.

Kulturmiljøer i Esbjerg kommune

Demografisk data

I demografiske data kan du finde information om alle hoved- og underområder i kommunen. Det kan inkludere ting som aldersfordeling og det samlede antal indbyggere i dit lokalområde. Et link er under udarbejdelse.

Udvalgte afsnit i kommuneplan 2022-2034

De udvalgte afsnit i kommuneplan 2022-2034 er udvalgte retningslinjer med redegørelser, der beskriver, hvad og hvordan arealer i Esbjerg kommune skal anvendes. De udvalgte afsnit er blevet identificeret som særlig værdifulde for udviklingen af lokalområderne i Esbjerg kommune.

Landskab - Byggeri i det åbne land

Kultur og fritid - Generelle bestemmelser

Bevaring - Værdifuldt kulturmiljø

Boligområde – Generelle forhold

Hvilket lokalråd hører mit lokalområde til

Klik på linket "Kort over lokalråd i Esbjerg kommune" for at se hvilket lokalråd dit lokalområde hører til. Husk at zoome ind for at se navnene på lokalrådene. Nedenfor er der også et link med kontaktoplysninger til lokalrådene.

Kort over lokalråd i Esbjerg kommune

Kontaktoplysninger på lokalråd i Esbjerg kommune


Lokalområdebeskrivelse

Ribe Nørremark

Ribe Nørremark afgrænses i vest af jernbanen og området omkring Farupvej, i syd/øst af Tved å og i nord af Kærbølvej. Området udgør i 2019 et areal på ca. 462 HA med omkring 1.975 husstande og ca. 3.235 indbyggere.

Historisk baggrund

Ribe Nørremark lå oprindeligt på en mager hedeslette med meget få gårde og huse. Ribe Plantage anlagdes i 1802 i et indsande med klitdannelse, der var uegnede til agerdyrkning. Men allerede i 1500 tallet stod Ribe bys galge på galgebakkerne, det var et stort bygningsværk af mursten og tre murede piller med særligt afskrækkende effekt. Plantagen blev et yndet udflugtsmål med beværtninger og underholdning. Stedets popularitet dalede med privatbilismens fremmarch. Ved Farupvej anlagdes Ribe Avlsgård i 1879 som fattiggård med undervisning i landbrug.
Efter 1920 begyndte Ribe Nørremark at udvikle sig med boliger langs Jernkærvej. Fra 1960’erne til 1990 opførtes mange boliger sydøst for Koldingvej. Erhvervsområdet påbegyndtes efter 1950 og især efter 1960 blev området bebygget. Efter 2000 er der kommet mange virksomheder på begge sider af Varde Hovedvej.

Stedets ånd

De første områder i Ribe Nørremark blev udbygget i 1950'erne og består af tidstypiske parcelhuse med store haver Området har et klassisk parcelhuskvarters ånd med frodige grønne haver og rolige boligveje, hvor kvarterets børn trygt kan lege. Videre findes en del rækkehuse, herunder boligforeningsbyggerier. Erhvervsområderne på den anden side af Varde- og Koldingvej står i stærk kontrast hertil med stor skala i både bebyggelse og vejstruktur.

Arealanvendelse

Ribe Nørremark består af tidstypiske parcelhuse med store haver, det første område påbegyndt i 1950’erne. Det har et klassisk parcelhuskvarters ånd med frodige grønne haver og rolige boligveje, hvor kvarterets børn trygt kan lege. Videre findes en del rækkehuse, herunder boligforeningsbyggerier. Erhvervsområderne på den anden side af Varde- og Koldingvej står i stærk kontrast hertil med stor skala i både bebyggelse og vejstruktur.

Bystruktur

Ribe Nørremark er bygget som en satellitby nord for Ribe bykerne. På grund af en bevidst planlægning og de naturgivne forhold har denne bydel en fin og klar afgrænsning til landskabet, en afgrænsning, der, sammen med adskillelsen fra Ribe by, er et vigtigt træk at bevare. Overordnet er satellitbyen opdelt i to områder – et erhvervsområde og et boligområde. Begge områder er typiske i deres opbygning.
Parcelhuskvarteret kan opdeles i forskellige udstykningsperioder. Omkring 50’erne, omkring 70-80’erne og nyere parcelhusudstykninger. Derudover er der områder med tæt-lavt byggeri, der er bygget i samme periode som de omgivende parcelhuse.
Området ved Farupvej er karakteriseret ved parcelhuskvarterer tæt på Ribe Plantage, Ribe Camping, Den Gamle Avlsgård og Nørrelundparken.
Den centrale del af Nørremarken er fuldt udbygget, og der er nyt byggeri af boliger på Klostermarken.

Arkitektur og facader

I erhvervsområdet er arkitekturen rationel og skalaen stor. Bebyggelsen bærer præg af at skulle opfylde helt specifikke og ofte pladskrævende behov i den pågældende virksomhed så som lager, kontor, værksted osv. Udearealer benyttes primært til opbevaring eller parkering.
Boligområdet er præget af tidstypiske parcelhuse fra 50’erne og frem, i en etage og med store haver. Desuden er der en mængde forskellige rækkehusbebyggelser. Avlsgården er påvirket af stilretningen historicismen, en grundmuret gård med murede gesimser, frontspids og store vinduer.

Bevaringsværdige sammenhænge

Den sydligste del af området er et særligt værdifuldt kulturmiljø, med tre bærende fortællinger: Galgebakken fra middelalderen, som er en flyvesandsklit, Plantagen fra romantikken, er placeret på mager marginaljord og Nørrelund fra velfærdssamfundet en planlagt hesteskobebyggelse markant beliggende mod landskabet. Der findes flere bevaringsværdige bygninger i området, specielt bør Den Gamle Avlsgår nævnes. Der findes en kulturmiljøplan på Esbjerg kommunes hjemmeside.
https://www.esbjergkommune.dk/borger/kommune--og-byplan/kommuneplan/kulturmiljøplan.aspx

Rekreative og grønne områder

De udlagte områder til skovrejsning øst for Syren-, Jasmin- og Gyvelparken, giver med anlæg af stier, broer og opholdspladser rekreative områder for borgerne. De forskellige anlæg vil sikre en sammenkobling af skovrejsningsområderne med de bynære grønne områder, i kilen mellem Nørremarken og Ribe Bykerne.
Områdets rekreative arealer understøttes af de private haver, der ligger i tilknytning til de enkelte boliger.
Et spændende rekreativt område er Ribes gamle galgebakke, der ligger i Ribe Plantage. Skovområdet er meget benyttet af familier og fungerer som en bypark.
Derudover er der flere kvarterslegepladser og mindre boldbaner, hvor kvarterets børn kan mødes. Nørremarken ligger desuden i tæt forbindelse med Tved Å og hele det rekreative miljø i forbindelse hermed.

Trafik og infrastruktur

Den meget trafikerede Varde hovedvej (rute 11) som går gennem Ribe Nørremark danner en trafikbarriere mellem erhvervsområdet og boligområdet og understreger opdelingen af området. Forbindelsesvejene Mosevej, Nørremarksvej og Sorsigvej er de primære trafikveje i boligområdet og er i perioder trafikerede. Industrivej, Ørstedvej og Ole Rømers Vej er de primære trafikveje i Erhvervsområdet.