Planlægning - et resumé

Planlægning i kystnærhedszonen er reguleret efter planlovens bestemmelser.

Der skelnes mellem kystnærhedszonen og den kystnære del af byzonen. Kystnærhedszonen ergældende i landzone samt i sommerhusområder, mens den kystnære del af byzonen udgøres af de områder i byen, der indgår i en visuel sammenhæng med kysten.

Indenfor den kystnære del af byzonen samt i udviklingsområderne er der planlægningsmæssigt videre rammer for byggeri og anlæg end der er i kystnærhedszonen i landzone og sommerhusområder.

Planlægningen skal sikre Esbjerg Kommunes kyster, så de landskabelige værdier og sammenhænge bevares. Samtidig skal offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.

I Kommuneplan 2022-34 er der planlagt for nye bolig-, havne- og erhvervsområder indenfor kystnærhedszonen. Redegørelse for planlægningen fremgår af bilag 4 og bilag 6 til kommuneplanen.