3: Vi mødes i Sønderris

Illustration fra borgermøde januar 2020

Strategiske mål:

Fællesskab og tryghed i bydelen skal styrkes ved at flere møder hinanden og der kommer synligt liv mellem husene.

Hverdagens mødesteder skal formidles, markeres eller indrettes, så det giver anledning til at flere mødes i hverdagen.

Der skal være steder med mulighed for ophold, udsigt eller bevægelse, som kan danne ramme om, at de der bor i Sønderris mødes.

 

 

Mødesteder til unge skal udvikles sammen med de unge og skal danne afsæt for et ungdomsliv med ansvar og engagement i bydelen.

Hallen og skolen er naturlige mødesteder og rammer for fællesskaber. Her skal der være plads til alle.

Steder hvor mennesker kan mødes på tværs af boligområder, generationer og interesser skal prioriteres.

side 22


 

Fællesskab og bevægelse samler Sønderris

Indkøb og service - Hverdagsmødesteder i Sønderris

side 23


 

Med en gentænkt indretning af forarealer og hverdagens mødesteder kan der inviteres til ophold.
Her et eksempel på skulpturel bænk på Søndertorv i Aabenraa.

 

side 24


 

Mulige tiltag

 

 

For i fællesskab at nå de strategiske målsætninger, kan følgende tiltag bidrage:

Gentænk areal mellem dagligvarebutikker
Der kan nedsættes en arbejdsgruppe sammen med de respektive købmænd, lokale borgere og unge samt kommunen. De kan gå foran med etablering af sidemøbler og indretning af ophold, som egner sig til unge og seniorer. Gruppen kan blandt andet varetage evt. fondsansøgninger eller indsamlinger, som kan bidrage til at realisere ideerne. Der er under afsnittet ’Zoom: Et hverdagsmødested’ beskrevet idéer og muligheder som der potentielt kan arbejdes videre med.

Bænke på vej – der hvor man er på vej
Der kan etableres siddemuligheder både ved udsigtspunkter eller ved forbindelser fra A til B. Særligt seniorer kan have brug for et hvil på gåturen. Men også unge og familier kan benytte siddemuligheder til ophold i naturområder eller ved forbindelser, hvor det muligt at slå sig ned og betragte livet i bydelen. Udpegning til placering af bænke og siddemuligheder kan ske i samråd med lokale borgere, så det bliver de allerbedste spots, og så der er ejerskab til renholdelse.

Muligheder for nyindretning i og omkring hallen
Der er et aktivt foreningsliv i Sønderris, og der opleves et højt tryk på faciliteterne i bydelen. Mange ønsker banetid både inde og ude, og der er en oplevelse af, at der er tryk på parkeringsmulighederne. Investeringer i hal og omgivelser er bekostelige og derfor bør der i første omgang sigtes mod en konkret kapacitetsanalyse, som kan vise det faktiske tryk på faciliteterne. Denne kan sammenholdes med forventninger til boligudbygning og beboersammensætning i fremtidens Sønderris.

 

 

 

 

En kapacitetsanalyse kan også pege på eventuelle effektiviserings-muligheder, som kan udløse kortsigtede gevinster og samtidig kan den pege på de langsigtede muligheder eller begrænsninger. En kapacitetsanalyse kan være et redskab til videre dialog om indretning af hal, udearealer og boldbaner set i relation til øvrige udbud i Esbjerg.

Midtgård – nye muligheder
Midtgård har et potentiale for Sønderris og flere peger på et uforløst potentiale. Her er rum for flere slags fællesskaber og der er ønsker til en genindretning af området, som kan appellere til flere målgrupper. Midtgård ligger isoleret fra Sønderris, men danner en overgang til den omkringliggende natur, der grænser op til bydelen. Der kan med fordel etableres en arbejdsgruppe lokalt, som kan udvikle tanker for Midtgård med afsæt i lokale ønsker. Her kan udvikles et egentligt prospekt, som beskriver mulighederne for stedet, og som eventuelt kan bruges til dialog med fonde til en videre udvikling af stedet.

Spot en nabo – hyggelige forarealer med ophold
Som et led i at gentænke arealerne omkring skole og hal kan man arbejde med hyggelige forarealer, som byder velkommen og som giver mulighed for at slå sig ned til en snak før eller efter træning. Arealerne kan være med til at binde skolen og hallens områder sammen, så der i højere grad er en oplevelse af et samlet område - mere end to funktioner ved siden af hinanden. Dermed kan der opstå en mere intuitiv fælles brug af hinandens arealer. Man kan i dagtimerne bruge hallens arealer til skoleelever og i eftermiddags-timerne slå sig ned, og se om man kan spotte en nabo på vej til eller fra træning.

side 25