Politiske mål

Sikring mod oversvømmelse og øvrige klimabetingede risici skal bidrage til at gøre Esbjerg Kommune robust i forhold til fremtidens klimatiske udfordringer.

Klimatilpasning tager hensyn til vandets naturlige veje og arbejder aktivt med at lade disse indgå som værdiskabende og multifunktionelle elementer i arealanvendelsen.

Oversvømmelsesrisiko indgår som en del af helhedsplanlægning for byudvikling og nyanlæg.

Afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse må ikke skubbe vandet til naboarealer eller skubbe udgiften til fremtidige grundejere af et område, der byudvikles.

Dialog og samarbejde præger arbejdet med kystbeskyttelse og vandhåndtering.