Kokspang By

Kokspang udgøres af bebyggelsen beliggende i krydset mellem Kokspangvej, Kokspang Hedevej og Kokspang Kirkevej. Området udgør i 2019 et areal på ca. 12 HA med omkring 50 husstande og ca. 99 indbyggere.

Historisk baggrund

Kokspang (tidl. Kockspangsby 1446, Kocspangh 1506) har sin oprindelse i middelalderen og nævnes første gang i 1446, men der har været beboelse i området helt tilbage i jernalderen. Byen er opstået parallelt med Hostrup og de to byer har altid været ét lokalsamfund, hvor borgerne har delt funktionerne i de to byer. Kokspang havde skolen (opført i 1950) og Brugsen (opført i 1937) mens Hostrup havde kirken(nævnt første gang i 1350) og forsamlingshuset (opført i 1929).
Kokspang var et levende og aktivt lokalsamfund i 50érne, og ud over skole og Brugs har landsbyen også haft bageriudsalg, smedje, tømrer-snedker, telefoncentral og Tatol-butik.

Stedets ånd

Kokspang er den ene halvdel af tvillingebyen Hostrup-Kokspang. Den er i dag en udpræget boligby med enkelte gamle gårde side om side med nyere boliger. Selvom byen er forandret op gennem 1900-tallet fornemmer man stadig stemningen af landsby med den tryghed og ro, der følger med. Som tilflytter kan man nemt blive inddraget i det gode fællesskab, hvor alle hilser på alle.
Helt markant er de mange læhegn fra tiden, hvor landskabet var inddelt i små smalle parceller. Det skaber små intime rum omkring Hostrup og gode levevilkår for fuglene, hvilket er en unik oplevelse, når man færdes i landsbyen. Overalt høres fuglekvidder, og der er sat fuglekasser op mange steder.
Rundt om landsbyen findes landbrug og minkfarme. De er alle pakket fint ind i beplantning og ligger dermed indpasset i landskabet.

Arealanvendelse

Byen består hovedsageligt af boliger, og er i kommuneplanen udlagt som landsby.

Bystruktur

Kokspang ligger på højderyggen på sydsiden af Hostrup bæk, der løber ud i Varde Å. Husene ligger hovedsageligt langs den gennemgående Kokspangvej. Den har en fin visuel sammenhæng og fine kig til Hostrup. Landsbyen har dermed bevaret sin karakter af rækkelandsby langs dalstrøget omkring Hostrup Bæk.
Ved krydset mellem Kokspangvej og Kokspang Kirkevej ligger den tidligere Brugs, der sammen med et par gårde, omgivet af store træer, markerer vejkrydset og landsbyens centrum. Ved krydset ligger også Kokspangs tidligere skole, der udgør et fint lille anlæg, opført i Bedre Byggeskik. I dag rummer skolens bygninger boliger samt det lokale sognearkiv.

Arkitektur og facader

Bebyggelsen er meget blandet og består af småhuse og enkelte gårde. De fleste af gårdene er meget ombyggede. Der er kommet mange nye huse i løbet af 1900-tallet, og landsbyen har på den måde fået en tættere struktur og et mere bymæssigt præg.
Indimellem ligger der villaer, der varierer fra stråtækt idyl til bungalows og huse fra 50’erne. Mange af husene er så renoverede, at de fremstår som nye.
Svanebakken ligger som en fin lille samlet rødstensbebyggelse, der skyder sig ind fra Kokspangvej, hvor der langs vejen er en grøn karakter med store træer.
Mellem husene, som ligger på række langs vejen og danner en markant bykant, kan man kikke ud over marskengene og Varde Ådal. Det er en stærk sammenhæng mellem by og landskab.

Pejlemærker

Skolen i Kokspang adskiller sig, med sin fine Bedre Byggeskik arkitektur, fra resten af bebyggelsen og danner både et fysisk og mentalt pejlemærke i byen. Brugsens bygning er, med placeringen på hjørnet af Kokspangvej og Kokspang Hedevej, et meget markant element i landsbyen. Herudover danner Hostrup Kirke også et tydeligt pejlemærke, idet den er synlig i store dele af Kokspang.

Bevaringsværdige sammenhænge

Særligt er den tidligere skole fint bevaret. Bygningen har stor værdi for landsbyen, da den dels er et kulturhistorisk spor og dels et af de få markante bygninger i Kokspang. Brugsens bygninger er ombygget til lejligheder, men fremstår uforandret og er klassificeret som bevaringsværdig. Der er også flere bevaringsværdige huse langs bygaden, der fortæller Kokspangs historie og landsbyen har bevaret karakter af rækkelandsby langs dalstrøget.
Helheden er værdifuld og sårbar og udpeget som et særligt værdifuldt kulturmiljø. Der findes en kulturmiljøplan på Esbjerg kommunes hjemmeside.
https://www.esbjergkommune.dk/borger/kommune--og-byplan/kommuneplan/kulturmiljøplan.aspx

Rekreative og grønne områder

Kokspang har et grønt præg, der styrkes af levende hegn og beplantning. Grupper af ældre træer skaber et fint grønt udtryk som skyldes at vejtræerne er i god vækst og mange af store træer ligger langs bygaden. Der er mange fine kig fra byen og ud over ådalen og Hostrup samt til landskabet. Boligerne har alle tilknyttet egen, ofte stor, have. På de grønne boldbaner, ved den tidligere skole, er der mulighed for boldspil og leg.
Markant i landskabet ligger Kokspang Sø (en ny sø i det tidligere råstofområde), den ligger i det åbne landskab syd for Kokspang langs Kokspangvej. Søen har en stor rekreativ værdi, men der går ingen stier til eller rundt om søen og den ligger på privat grund.
Der er mange fine små kig fra Kokspangvej gennem de private haver ud til landskabet. Det er en stor kvalitet, at landskabet på den måde opleves i landsbymiljøet.

Trafik og infrastruktur

Kokspangvej og Kokspang Kirkevej er de to hovedveje i landsbyen, men generelt er gennemkørende trafik begrænset og vejene bruges hovedsageligt af de lokale beboere.
Kokspang Hedevej fungere, som adkomstvej fra syd og munder ud i krydset Kokspangvej, Kokspang Hedevej og Kokspang Kirkevej. Vejen er smal og uden opstribning, hvilket giver den mere landsbykarakter end selve Kokspangvej.
Parkeringspladserne langs Kokspangvej ved den tidligere Brugs hindrer udsynet, når man kommer fra Kokspang Hedevej.
Der går regionalbus til Esbjerg og Varde gennem byen.