Retningslinjer med redegørelser


Generelle forhold

VA. 1 Vandområdeplaner

De statslige vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser skal lægges til grund for forvaltning af grundvand, vandløb, søer og kystvande.

Planlægningen bygger på EUs Vandrammedirektiv, som fastlægger bindende rammer for medlemslandenes vandplanlægning.

Regionalt nedsatte Vandråd med deltagelse af interessenter fra landbrug og grønne organisationer har udarbejdet forslag til, hvor indsatserne kunne ligge. Disse forslag er indarbejdet i vandområdeplanerne.

Målet for vandområdeplanerne er, at tilstanden for alt vand; grundvand, overfladevand (vandløb og søer) og kystvande ikke må forringes yderligere, men skal beskyttes og forbedres. Dette gælder også for terrestriske økosystemer og vådområder, der er afhængige af vandøkosystemer.

Vandområdeplanen for Jylland og Fyn 2021-27 indeholder:

 • Oplysninger om påvirkninger af vandområderne
 • Overvågning og vurdering af tilstanden for vandområderne (basisanalysen 2021-27)
 • Miljømål, som gælder for de enkelte vandområder
 • Oversigt over indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte mål

Det er bekendtgørelserne med bilag, som udgør vandområdeplanen. Tekst og kort er kun vejledende.

Grundvandsbeskyttelse

VA. 2 Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)

Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) til almen vandforsyning skal friholdes for udlæg, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Boringsnær beskyttelsesområde fremgår af kommuneplankortet.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er afgrænset af Staten og er beliggende umiddelbart ved de almene vandværkers indvindingsboringer og har typisk en radius på 50-100 m. Indenfor BNBO skal arealerne friholdes for udlæg, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.

Der kan i særlige tilfælde tillades arealudlæg, som udgør en øget fare for forurening, såfremt kommunen i en redegørelse for kommuneplanens forudsætninger, jævnfør planlovens §11 e, har redegjort for, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering udenfor de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Ved arealudlæg indenfor BNBO kan kommunen indføre restriktioner i lokal- og kommuneplanen, jævnfør bekendtgørelsens bilag 2.

VA. 3 Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) skal friholdes for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Område med særlige drikkevandsinteresser fremgår af kommuneplankortet.

Staten udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande udenfor OSD i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, og fastlægger retningslinjerne for planlægningen indenfor disse.

Indenfor OSD og indvindingsoplande udenfor OSD må der ikke planlægges for anvendelser eller etableres industrianlæg, der kan skade grundvandsdannelsen eller grundvandskvaliteten. Dette gør sig gældende, hvis disse anvendelser eller anlæg er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om krav til byrådets fysiske planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresserOSD og til indvindingsoplande til almen vandforsyning udenfor disse.

Der kan i særlige tilfælde tillades placering af industrianlæg såfremt kommunen har udarbejdet en grundvandsredegørelse, jævnfør planlovens § 11 e, og har redegjort for:

 • at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen,
 • at lokalisering udenfor de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og
 • at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Ved placering af anlæg kan kommunen indføre restriktioner i lokal- og kommuneplanen jævnfør bekendtgørelsens bilag 2.

VA. 4 Indvindingsopland udenfor OSD

Indvindingsopland udenfor OSD skal friholdes for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Indvindingsopland udenfor OSD fremgår af kommuneplankortet.

Staten udpeger Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande udenfor OSD i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer og fastlægger retningslinjerne for planlægningen indenfor disse.

Indenfor OSD og indvindingsoplande udenfor OSD må der ikke planlægges for anvendelser eller etableres industrianlæg, der kan skade grundvandsdannelsen eller grundvandskvaliteten. Dette gør sig gældende, hvis disse anvendelser eller anlæg er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om krav til byrådets fysiske planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresserOSD og til indvindingsoplande til almen vandforsyning udenfor disse.

Der kan i særlige tilfælde tillades placering af ovennævnte virksomhedstyper såfremt kommunen har udarbejdet en grundvandsredegørelse, jævnfør planlovens § 11 e, og har redegjort for, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering udenfor de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Ved placering af sidstnævnte anlæg kan kommunen indføre restriktioner i lokal- og kommuneplanen jævnfør bekendtgørelsens bilag 2.

Lavbundsarealer

VA. 5 Lavbundsareal

De udpegede lavbundsarealer, der potentielt er egnede som vådområder, skal friholdes for arealudlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

Øvrige udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Undtaget herfra er bygninger, anlæg mv., der er nødvendige for en landbrugs- og skovbrugsmæssig drift. Disse bygninger skal dog have en udformning og placering, som ikke hindrer, at lavbundsarealet vil kunne genetableres som naturområde.

Lavbundsareal fremgår af kommuneplankortet.

De udpegede lavbundsarealer er ofte kunstigt afvandede arealer, som tidligere var enge, moser eller lavvandede søer. Formålet med at beskytte arealerne mod byggeri og anlæg er, at der på et senere tidspunkt skal være mulighed for at genoprette den naturlige hydrologi i forbindelse med et vådområdeprojekt.    

Der skelnes mellem lavbundsarealer, der er potentiel egnede til genopretning, og de øvrige lavbundsarealer. Væsentlige forudsætninger for udpegningen af lavbundsarealer som potentielt egnede er, at: 

 • Arealerne tidligere har haft et naturligt højt vandstandsniveau.
 • Arealerne afvander til havområder, der er særligt følsomme overfor kvælstofudvaskning, og hvor der kan forventes en forbedring af miljøtilstanden ved en reduktion af kvælstofudledningen.
 • Arealerne gennemstrømmes af vandløb med højt kvælstofindhold.
 • Arealerne har hydrologiske og topografiske forhold, der fører til, at der kan dannes vådområder med højtliggende grundvandsspejl.
 • Arealerne kan tilbageholde fosfor, så der ikke sker en nettofrigivelse af fosfor.
 • En etablering af et vådområde vil medføre, at naturkvaliteten forøges.

De øvrige lavbundsarealer, der er omfattet af kommuneplanens retningslinjer, vil kunne udvikle sig til værdifulde naturområder. Derfor er det vigtigt, at de så vidt muligt friholdes fra byggeri og anlæg, som vil kunne hindre, at de på et tidspunkt kan overgå til værdifuld natur, f.eks. i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt.

I tilfælde af, at det ikke er muligt at undgå at placere bygninger eller anlæg på lavbundsarealer, må der tages hensyn til arealerne gennem udformningen af byggeriet eller anlægget, eksempelvis ved terrænregulering. Målet er at sikre, at et byggeri eller anlæg, som kun berører en mindre del af et lavbundsareal, ikke hindrer en eventuel fremtidig genskabelse af den oprindelige natur på den resterende del af arealet, eller at en grundvandssænkning ikke skader de naturmæssige interesser på et langt større areal end det, som anlægget umiddelbart beslaglægger.

Bygninger, anlæg, markveje mv., der er nødvendige for landbrugs- og skovdriften er ikke omfattet af retningslinjerne, og vil derfor fortsat kunne etableres på lavbundsarealer, hvis det i øvrigt er foreneligt med den lovgivning, der regulerer det åbne land.

Vådområdeprojekter med forskelligt formål

Der skelnes mellem N-, C- og P-vådområder:

 • N-vådområdeprojekter skal forbedre tilstanden i Vadehavet ved at mindske udvaskningen af kvælstof.
 • C-vådområder har til hovedformål at reducere udledningen af CO2, og det primære sigte er her klima frem for vandmiljø. Projekter i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov prioriteres dog højt af hensyn til projekternes N-fjernelse.
 • P-vådområder udlægges i oplandet til søer med fosforreduktionsbehov. 

I forbindelse med indgåelse af landbrugspakken i december 2015 har Staten og Kommunernes Landsforening indgået en aftale om rammerne for anlæg af kvælstof- og fosforvådområder for perioden 2017-2021. Det forventes at aftalen forlænges eller at en ny aftale indgås. Der er afsat et mål for hele Vadehavsoplandet for så vidt angår antal ton N og P, der skal fjernes. Projekterne har ophæng i vandområdeplanen. Projekterne anlægges af kommunerne eller i enkelte tilfælde af Naturstyrelsen og altid efter frivillig aftale med lodsejeren.

C-lavbundsområderne er udpeget af Staten med det primære formål at tilbageholde mest muligt CO2 af klimamæssige årsager. Det sker ved at hæve vandstanden og genskabe naturlig hydrologi. Såvel kommunen som Staten kan søge at gennemføre projekter.

Lavbundskortet består dels af de områder, som Ribe Amt udpegede som lavbundsarealer samt de områder, som Staten har udpeget som mulige C-vådområder. C-vådområderne er kategoriseret som potentielt egnet til genopretning.

Vandløb

VA. 6 Miljømål for vandløb

De målsatte vandløb skal friholdes for tilledninger og aktiviteter, der forringer tilstanden eller forhindrer, at de til enhver tid gældende målsætninger opnås.

Miljømål for vandløb fremgår af kommuneplankortet og af statens miljøgis. Ved uoverensstemmelser derimellem, er det statens miljøgis, der er gældende

Som udgangspunkt skal alle målsatte vandløb opfylde miljømålet for god økologisk tilstand samt have en god kemisk tilstand. Kunstige og stærkt modificerede vandløb skal som hovedregel have en god kemisk tilstand og et godt økologisk potentiale.

Miljømålene for vandløbenes økologiske tilstand bestemmes ud fra kvalitetselementerne smådyrsfauna, fisk og planter. Kvalitetselementet bundlevende alger (fytobenthos) er under implementering. Overvågningen af den kemiske tilstand foregår løbende i planperioden.

Alle kvalitetselementers individuelle økologiske tilstand skal opfylde miljømålet for at vandområdets samlede økologiske tilstand opfylder miljømålet.

VA. 7 Indsats vandløb

De udpegede vandløb skal friholdes for tiltag, der hindrer udførelsen af vandområdeplanernes indsatser eller forringer indsatsernes forventede positive virkning.

Indsatserne i de vedtagne vandområdeplaner skal gennemføres indenfor vandområdeplanens tidsramme og under anvendelse af de anviste virkemidler.

Indsats vandløb fremgår af kommuneplankortet og af statens miljøgis. Ved uoverensstemmelser derimellem, er det statens miljøgis, der er gældende

Indsatserne fremgår af bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter med bilag og med eventuelle senere ændringer.

De specifikke indsatser, der er beskrevet i vandområdeplanerne, skal udføres af kommunerne. Det drejer sig om genslyngning af vandløb, hævning eller udskiftning af vandløbsbunden med grusmateriale, udlægning af gydegrus, plantning af træer langs vandløb for at skabe skygge i vandløbet og dermed øge den fysiske variation og etablering af sandfang. Endvidere kan der blive tale om anlæg af okkerbassiner til udfældning af okker, der selv i mindre koncentrationer er skadelige for fiskeyngel- og æg. I høje koncentrationer kan okker kvæle voksne fisk ved at jernet udfældes på fiskenes gæller. 

VA. 8 Offentligt vandløb

Ikke målsatte vandløb skal forvaltes, så vandløbenes naturpotentiale understøttes og under hensyntagen til de forskellige interesser, bl.a. afvandingsmæssige, naturmæssige og rekreative interesser, som er tilknyttet vandløbet.

Offentligt vandløb fremgår af kommuneplankortet.

Esbjerg Kommune huser udløbet af tre af Sydjyllands store vandløb; Ribe Å, Kongeåen og Sneum Å. Alle tre vandløb modtager store mængder vand fra opstrøms beliggende nabokommuner. De tre åer huser store naturkvaliteter bl.a. en bestand af laks, snæbel og forskellige arter af lampretter, foruden de insekter, pattedyr og plantesamfund, der er tilknyttet vand og fugtige arealer.

Herudover anvendes de store vandløb rekreativt til fiskeri, sejlads eller bare færdsel til fods langs vandløbene. 

Hertil kommer en række mellemstore og mindre vandløb.

Vandløbene fungerer ved at lede overskydende vand fra landbrugsarealer, byer og veje til Vadehavet, men er også levested for en række dyr og planter.

Esbjerg Kommune har cirka 830 km vandløb, hvoraf de cirka 100 km er lagt i rør. En betydelig del af de ikke rørlagte vandløb er målsat i statens vandområdeplan.

En stor del af vandløbene og de tilstødende arealer er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, som beskytter mod ændring i tilstanden bortset fra den almindelige vedligeholdelse, der foretages regelmæssigt.

I Esbjerg Kommune er 764 km vandløb § 3-beskyttede. De store vandløb er endvidere udpegede som natura 2000-områder efter habitatbekendtgørelsen.

Der kan ikke foretages ændringer i beskyttede vandløbs tilstand uden en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og en tilladelse efter vandløbsloven. Endvidere skal restaurerings- og regulereringsarbejder i vandløb som minimum screenes efter miljøvurderingsloven.

VA. 9 Dambrug

Der må ikke ske forringelse af vandløbets tilstand som følge af dambrugets udledning.

Der skal arbejdes for, at der er fri passage i vandløb med tilknyttede dambrug.

Udledninger fra dambrug må ikke forringe tilstanden i vandløb.

I Esbjerg Kommune ligger tre dambrug:

 • Gelsbro Dambrug ligger på grænsen til Haderslev Kommune ved Gels Å. Naturstyrelsen anlagde i 2013 et passageprojekt for snæblen, så der i dag er gode passagemuligheder for faunaen i Gels Å.
 • Jedsted Mølle Dambrug ligger ved Kongeåen. Som en del af indsatskravene i Vandplan 2009-2015 og i Vandområdeplanen blev et passageprojekt gennemført i løbet af 2017.
 • Ved Ølufvad Dambrug, som ligger ved Skærbæk, forventes der også gennemført et passageprojekt inden 2027 indenfor rammerne af vandområdeplanen.

Herefter vil der ikke værre større dambrugsspærringer tilbage i Esbjerg Kommune.

Søer og kystvande

VA. 10 Miljømål for sø

De målsatte søer skal så vidt muligt friholdes for tilledninger og aktiviteter, der forringer tilstanden eller forhindrer, at de til enhver tid gældende målsætninger nås.

Miljømål for sø fremgår af kommuneplankortet.

De større søer i Esbjerg Kommune har et stort naturindhold og er også til glæde for mange mennesker, som bruger dem i rekreativ sammenhæng. Derfor er det vigtigt, at der værnes om søerne og at deres naturtilstand optimeres, hvor det er muligt.

En del af de gamle klæggrave langs digerne mod Vadehavet fungerer som yngle- og opvækstområde for vadefugle og vil derfor, på grund af næringsstoftilførsel fra fuglene, få svært ved at nå deres målsætning.

Der er ikke specifikke indsatser i nogen af søerne, men det skal undersøges om der er basis for et fosforvådområdeprojekt i Munke Sø ved Ribe og i Marbæk Sø, vest.

VA. 11 Miljømål for kystvand

De målsatte kystvande skal friholdes for tilledninger og aktiviteter, der forringer tilstanden eller forhindrer, at de til enhver tid gældende målsætninger nås.

Miljømål for kystvand fremgår af kommuneplankortet.

Kystvandene ved Esbjerg Kommune er en del af det grænseoverskridende Vadehav, som er af stor naturmæssig betydning på lokalt såvel som internationalt plan. Vadehavet udgør samtidig en stor rekreativ og kulturel værdi for Esbjerg Kommunes borgere. Disse værdier er derfor vigtige at værne om.

Alle vandområderne er omfattet af vandområdeplaner, som fastsætter målsætninger for tilstanden i vandområderne. Herudover fastsætter lovgivning rammerne for en lang række aktiviteters påvirkning af vandområderne.

Kystvande anvendes til en lang række formål:

 • Til sportsaktiviteter for den enkelte såvel som for større grupper
 • Til rekreative arrangementer, formidling, turisme mv.
 • Som aftagere af spildevand fra erhverv og husholdninger
 • Som modtagere af afstrømmet regnvand fra befæstede arealer
 • Til ind- og udskibning af varer ved havnen
 • Til persontransport
 • Som arbejdsplads for offshore-industrien
 • Til kajanlæg for erhvervs- og fritidsfartøjer

Disse formål, og flere til, har alle en potentiel påvirkning såvel som nytte af vandområderne. Esbjerg Kommune søger at opnå en passende balance imellem disse formål, for at tilgodese de forskellige interesser, samtidig med at Vadehavets natur- og herlighedsværdier beskyttes.

Nye aktiviteter tilknyttes så vidt muligt de eksisterende havneområder, herunder det nye aktivitetsområde ved Esbjerg Strand, for at undgå forstyrrelser af dyrelivet, forringelse af vandkvaliteten og andre påvirkninger af kystvandene.

Uanset aktiviteternes placering, vurderes og tilpasses de for at undgå væsentlige påvirkninger. Det gælder både kemiske påvirkninger fra udledning til fysiske påvirkninger fra støj, udgravninger, sejlads med videre.

VA. 12 Badevandskvalitet

Langt hovedparten af kyststrækningen mellem Esbjerg Havn og Marbæk klassificeres som badevand.

Esbjerg Kommune har badestrande på strækningen fra skulpturen ’Mennesket ved Havet’ nord for Esbjerg Havn til Marbæk. Den bedste badevandskvalitet findes ved Strandpromenaden og Strandparken i Hjerting samt i Sjelborg, mens de sydlige strande har mere svingende kvalitet.

Der arbejdes, i henhold til Esbjerg Kommunes spildevandsplan, på at opretholde den nuværende kvalitet og om muligt forbedre den. I en bugt så tæt på en stor by, vil det dog være svært at opnå helt samme vandkvalitet som f.eks. ved Vesterhavets kyst. Der er flere forureningskilder, og der er naturgivne forhold som store fugleflokke, mindre vandudskiftning, anderledes bundforhold, tidevand og varierende strømforhold.

Navne på strande nord for Esbjerg

På strandene varsles der i badesæsonen med røde flag, når der i regnvejr løber fortyndet, urenset spildevand ud fra overløbsbygværker. Det er nødvendigt at have disse overløbsbygværker for at undgå, at vandet stuves op i kloaksystem og kældre. DIN Forsyning har brugt store ressourcer på at forbedre kloaksystemet, så overløb mindskes. Det forventes at slå igennem med mindre overløb i denne planperiode, og der vil fortsat blive arbejdet på at nedbringe antallet af dage med rødt flag.

Varslingen er fra efteråret 2021 udvidet til at foregå hele året ved Hjerting Strandpromenade, for at tilgodese vinterbaderne.

Ved Esbjerg Strand forventes der en vandkvalitet, der muliggør vandaktiviteter og badning. Det vil også her være nødvendigt med en varslingsordning, der advarer om periodisk dårlig vandkvalitet.