Gjesing Nord

Gjesing Nord er afgrænset mod vest af Fovrfelt bæk og mod øst af jernbanen, mod syd afgrænses området af Gjesing Ringvej. Området udgør i 2018 et areal på ca. 255 HA og med omkring 3.810 indbyggere og ca. 1.885 husstande.

Historisk baggrund

Området er en del af det tidligere Brøndum kommune. Frem til 1970’erne rummede Gjesing Nord cirka 15 huse og gårde. Esbjergs forstæder nåede ikke ud til Gjesing Nord før cirka 1970, men derefter blev den gamle landbebyggelse og det åbne land fortrængt. Af de gamle landbygninger er der stort set intet tilbage i dag.

Efter 1974 blev Gjesing Nord en forstad primært med boligbebyggelse. Med en ambitiøs udstykningsplan for området opførtes et stort klassisk parcelhusområde og en række eksperimenterende tæt-lave byggerier i 1970’erne og 1980’erne. I 1980’erne kom der også en smule erhvervsbyggeri ved Stormgade.

Stedets ånd

Gjesing Nords karakteristiske form kaldet Bispestaven, det rummer et typisk parcelhuskvarter med store grønne haver og rolige boligveje.

Arealanvendelse

Størstedelen af Gjesing nord er udlagt til henholdsvis boligområde og naturområde. Der findes herudover et enkelt offentligt område med en skole og et stort centerområde (City Nord), plus et mindre reserveret centerområde til butikker i midten af boligområdet.

Bystruktur

Gjesing nord består af et større parcelhuskvarter, en række tæt-lave boligbebyggelser, en skole, naturområdet samt City Nord området. De enkelte områder opfattes som enklaver vendt ind mod sig selv med undtagelse af naturområdet, der kommer i berøring med alle enklaverne og fungerer som et sammenbindende element. Hver enklave fremstår som en homogen enhed, som afrundede perler på den snor som vejen Grønlandsparken danner.

Arkitektur og facader

Arkitekturen i området afspejler den tid området er bygget i og består af lave en til halvanden etages parcelhuse samt tæt-lave byggerier i en til to etager. I de tæt-lave boligbebyggelser har hver enklave sit eget arkitektoniske udtryk, der binder enklavens boliger sammen og adskiller dem fra de omkringliggende. Hver enklave har på den måde sin egen arkitektoniske identitet, hvilket er med til at fremme beboernes tilhørsforhold til deres egen enklave.

Pejlemærker

Gjesing nord rummer megen lav bebyggelse og eneste reelle pejlemærke, som kan ses på længere afstand, er City Nord, der ligger i krydset mellem Gjesing Ringvej og Stormgade. Dog vender boligområdet ryggen til City Nord området, som derfor ikke opleves som en del af området, og pejlemærket er derfor svagt i forhold til resten af Gjesing nord.

Rekreative og grønne områder

Området er omgivet af det store rekreative naturområde langs Fovrfeld bæk. Alle boliger i området har let adgang til et stort netværk af rekreative stier, opholdsarealer og legepladser. Desuden har hvert kvarter tilknyttet mindre fælles opholdsarealer. Hovedparten af boligerne i området har egen have eller terrasse i direkte tilknytning til boligen. Der er altså mange muligheder for rekreative aktiviteter i Gjesing nord.

Trafik og infrastruktur

I Gjesing nord er trafikken delt op. Cykler og gående har særskilte stier at færdes på, mens bilkørsel primært foregår på de overordnede veje Grønlandsparken, Sukkertoppen og Umanakvej, som alle er firesporede forbindelsesveje med helle i midten.

De enkelte boligveje ender i reglen blindt og er dermed lukket for gennemkørende biltrafik.

Området er godt forbundet til det kollektive transportsystem med et standsningssted ved City Nord og en enkelt busrute inde i området samt flere busruter kørende forbi området.