Planlægning - et resumé

Esbjergs kommuneplan skal sikre råstofinteresserne i Region Syddanmarks ’Råstofplan’ og samarbejder med Region Syddanmark om dette.

Esbjerg Kommune anser efterbehandlede graveområder som en potentiel ressource, der kan indgå i fremtidige projekter med blik for natur, rekreative formål eller byudvikling. Forudsætningen herfor er, at graveområdernes udviklingspotentiale bevares ved hensigtsmæssig gravning og efterbehandling.

Klæggravning i Esbjerg Kommune er en forudsætning for at kunne vedligeholde digerne. Ved placering, gravning og efterbehandling af klæggrave i natura 2000-områder skal det sikres, at klægindvindingen medfører en forbedring af områdernes naturmæssige indhold og medvirker til at løfte realiseringen af natura 2000-områderne.

Forsyningssituationen for grovere materialer i Esbjerg Kommune og omkringliggende kommuner er begrænset. For at sikre en tilstrækkelig forsyning af disse råstoffer er landingspladsen for sømaterialer og importeret granit på Esbjerg Havn derfor væsentlig.