Planlægning - et resumé

Gennem planlægningen sikres det, at der løbende sker en afvejning af interesserne i det åbne land. Der skal udarbejdes et administrationsgrundlag for håndteringen af større byggerier i det åbne land, som skal være med til at sikre hensynet til det omgivende landskab.

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder i Esbjerg Kommune sikrer landbrugets udviklingsmuligheder ved at udpege større sammenhængende landbrugsområder, hvor landbrugsproduktionen prioriteres højt, men hvor der også tages hensyn til blandt andet natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling, klimasikring og infrastruktur.

Planlægningen i forhold til landbruget har særligt fokus på sikring af særligt værdifulde landbrugsområder og placering af de store husdyrbrug. Områder til store husdyrbrug over 500 dyreenheder er udpeget ved at lokalisere områder, hvor der ikke var interessekonflikter mellem store husdyrproduktioner og naboer, natur- og miljøhensyn, samt landskabelige hensyn. Fokus i planlægningen har været på barmarksanlæg og ikke på udvidelse af eksisterende husdyrbrug.

Der er fastlagt mål om, at skovarealet i Esbjerg Kommune skal fordobles. Der udlægges derfor fortsat store arealer til skovrejsning. Skovrejsning kan bidrage til rekreation, biodiversitet, grundvandsbeskyttelse m.m., men det kan også sløre værdifulde geologiske områder, lange uforstyrrede kig og væsentlige kulturhistoriske spor. Bindingerne skovrejsning ønsket og uønsket sikrer, at der tages hensyn til natur, landskaber, kulturhistorie og byudvikling ved skovrejsning.

Der er fastlagt retningslinjer til sikring af gartneri- og dambrugserhvervene.