Retningslinjer med redegørelser


Jordbrugsområde

JO. 1 Jordbrugsområde

Jordbrugsområder skal primært anvendes til jordbrugserhverv.

Jordbrugsområder skal planlægges i landzone.

Jordbrugsområde fremgår af kommuneplankortet. 

Jordbrugsområder udgøres af de arealer i Esbjerg Kommune, hvor den primære anvendelse af arealerne er landbrug, skovbrug eller gartneri og, hvor det også i fremtiden forventes at være jordbrugserhvervene, der er dominerende.

Planlægningen baseres på den nyeste jordbrugsanalyse fra 2017.

Jordbrugserhvervene forvalter størstedelen af landarealet i kommunen. Landbruget er i den sammenhæng den største arealforvalter foran skovbrugs- og gartnerierhvervene. Hovedparten af landbrugsområderne anvendes til planteavl med etårige afgrøder samt husdyrproduktion.

Landbrugsdrift er den mest dominerende arealanvendelse og optager på nuværende tidspunkt cirka 68 % af kommunens samlede areal.

Esbjerg Kommune er karakteriseret ved at have mange kvægbrug. Således er 64% af de erhvervsmæssige dyrehold specialiseret indenfor kvægbrug. Frem til 2020 har der også været en betydelig minkproduktion, svarende til knap 15% af de erhvervsmæssige dyrehold.

Den igangværende strukturudvikling i landbruget medfører fortsat en gradvis reduktion i antallet af landbrug samtidig med, at der er en tendens til, at landbrugene bliver større i både areal og produktionsenheder.

Skovbruget optager ca. 7,4 % af Esbjerg Kommunes areal. De mest intensivt drevne skove planlægges som jordbrugsområder, mens de med et betydeligt naturindhold eller rekreativ værdi ligger inden for de grønne områder.

Der er få registrerede aktive erhvervsgartnerier i Esbjerg Kommune. Da erhvervsgartnerier har mulighed for at etablere sig indenfor jordbrugsområderne, er der ikke udlagt arealer specielt til gartnerier.

JO. 2 Inddragelse af jordbrugsområder til andre formål

Der kan kun inddrages jordbrugsområder til andre formål end jordbrugserhverv, såfremt det sikres:

  • at arealforbruget begrænses mest muligt,
  • at arealerne så vidt muligt ikke berører de bedst egnede dyrkningsjorder,
  • at der tages hensyn til arronderingen af de tilbageværende ejendomme i området,
  • at der tages hensyn til foretagne investeringer i bygninger og øvrige anlæg på de berørte ejendomme, og
  • at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål, før overgangen til anden anvendelse.

Landbrugsjord er en begrænset ressource til fødevare- og energiproduktion, og det er derfor vigtigt i videst muligt omfang at sikre landbrugsjorden mod anden anvendelse. Der er imidlertid også andre arealinteresser, hvortil der er knyttet vægtige samfundsmæssige interesser. Derfor skal der foretages en afvejning mellem landbrugsinteresserne og andre relevante arealinteresser, f.eks. naturen, miljøet, drikkevandsforsyning, håndtering af overfladevand og byudvikling, inden jordbrugsområder inddrages til andre formål end jordbrugserhverv.

JO. 3 Gældende tillæg fra Regionplan 2012 og 2016

Følgende regionplantillæg er fortsat gældende: Tillæg nr. 13 til Regionplan 2016, samt tillæg nr. 1 og 9 til Regionplan 2012.

Følgende regionplantillæg er kun gældende i det omfang, at de meddelte miljøgodkendelser efter husdyrloven ikke er udnyttet:

Tillæg nr. 17 til Regionplan 2016, samt tillæg nr. 45 til Regionplan 2012.

For at opretholde gyldigheden af disse regionplantillæg, skal de være nævnt i kommuneplanen. Tillæggene er alle udarbejdet inden ’Lov om miljøgodkendelse, m.v. af husdyrbrug’ trådte i kraft den 1. januar, 2007.

Alle tillæggene omhandler udvidelser af husdyrbrug.