Sædding Nord

Sædding nord ligger, som navnet antyder, i den nordlige del af Sædding afgrænset af Sædding Ringvej i syd og Tarphagevej i øst. Mod nord afgrænses området af Sønderis bæk, mens det mod vest er kysten, der danner en naturlig grænse. Området udgør et areal på ca. 214 HA og der er omkring 2.882 indbyggere og ca. 1.435 husstande.

Historisk baggrund

Den centrale del af den oprindelige Sædding landsby lå i det sydøstlige hjørne af det, vi i dag kender som Sædding nord. Her lå flere gårde langs en snoet vej. Sporene af landsbyen og vejen er i dag væk.

Bebyggelsen der er i området i dag påbegyndtes så småt i 1930’erne, hvor folk fra Esbjerg by ønskede at flytte ud til havet, men først i 1970’erne tog udviklingen af området for alvor fart og i løbet af de næste 20 år blev området fuldt udbygget.

Stedets ånd

Sædding Nord er et attraktivt bosætningsområde på grund af Sædding Strand og den korte afstand til Esbjerg Centrum. Området rummer boliger for en hver smag og pengepung, alle med rolige boligveje og tæt adgang til både strand og grønne vider.

Arealanvendelse

Boliger er den primære anvendelse i området. Derudover er der et sommerhusområde, et erhvervsområde, et institutionsområde samt flere grønne områder. I den østlige del ligger et centerområde med mulighed for butikker. Hele den nordlige del af området er udlagt til naturområde.

Bystruktur

Sædding Nord fungerer som en forstad til Esbjerg og er et typisk udbygningsområde for sin tid. Bebyggelsen er åben og grøn i sin struktur, og mod nord bliver den endnu mere åben og går over i et større naturområde, der er en del af Esbjergs grønne kiler.

Arkitektur og facader

Man kan opdele Sædding Nord i tre områder med boligbebyggelse, sommerhusområdet samt erhvervsområdet. Hvert enkelt område har arkitektur der er vidt forskellig fra de andre områder.

Ned mod Sædding strand er der flere steder bygget mindre klynger af huse både fritidshuse og helårshuse. Bebyggelsen er forskellig i arkitektur og udtryk.

 

Parcelhusområdet har en stor diversitet i byggestil, men generelt finder man tættest på stranden flere muremestervillaer og arkitekttegnede huse, mens man i den nord/østlige del af området overvejende finder typehuse.

Omkring Ådalsskolen Bohr, er der et større område med almene boliger. Området er bygget i starten af 1980’erne. Skalamæssigt og arkitektonisk varierer området fra storskala stok-byggeri i to-tre etager til småskala tæt-lavbyggeri.

I sommerhusområdet er arkitekturen og materialevalget blandet og her ligger alt fra primitive træsommerhuse til store stenvillaer der minder om helårshuse.

I erhvervsområdet er arkitekturen rationel og skalaen stor. Bebyggelsen bærer præg af at skulle opfylde helt specifikke og ofte pladskrævende behov i den pågældende virksomhed så som lager, kontor, værksted osv. Udearealer benyttes primært til opbevaring eller parkering.

Pejlemærker

Områdets placering, med havet på vestsiden, gør at kysten fungerer som et stærkt pejlemærke når man bevæger sig i området. Derudover er der kun en enkelt bebyggelse, der skiller sig særligt ud - boligbyggeriet Ådalsparken, der med sit omfang og arkitektur står i kontrast til omgivelserne.

Bevaringsværdige sammenhænge

Området ned mod kysten og de åbne views mod vandet bør bevares så Sædding Nord til stadighed har en tæt både visuel og fysisk forbindelse til havet.

Rekreative og grønne områder

De første af Sædding Nords boliger blev bygget for at komme tæt på naturen og mange flytter stadig til Sædding af den årsag. Nærheden til stranden og havet er en stort rekreativt plus for bydelen og samtidig har Sædding Nord flere grønne områder i tilknytning til boligerne – både større offentlige arealer samt mange private haver. I et af de grønne områder ligger Ådalens Campingplads og hundeskoven, som tiltrækker mange besøgende året rundt.

Trafik og infrastruktur

Tarphagevej, Sædding Ringvej og Sædding Strandvej løber i kanten af området og er de mest trafikerede vej i området. De tre veje Dalstrøget, Gudenåvej og Ådalsparken er de mest brugte veje gennem området.

Områdets vejnet er desuden velegnet for cyklister og gående i det skalaen er lille og områder dermed et let gennemtrængeligt. Det er let at komme fra a til b, på cykel eller til fods, uden at tage store omveje.

Sædding Nord er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området.