Bramming Østby


Bramming Østby

Bramming Østby ligger nordøst for Bramming bymidte og er i syd afgrænset af jernbanen og midtbyen og mod vest af Gabelsvej. Mod nord afgrænses området af Ilsted Å og mod øst delvist af Nygårdsvej. Området udgør i 2019 et areal på ca. 294 HA og med omkring 3.043 indbyggere og ca. 1.492 husstande.

Historisk baggrund

Størstedelen af Bramming Østby blev først bebygget efter 1960, hvor parcelhusene for alvor blev populære. Før den tid var det kun området nærmest bymidten, der var bebygget, mens resten af området var landbrugsområde med vidtstrakte marker og spredte gårde.

Stedets ånd

I Bramming øst finder man størstedelen af Brammings servicefaciliteter så som sportshal, fodboldbaner, ældrecenter, skole mm. Derudover er det her langt de fleste af Bramming boliger findes.

Arealanvendelse

Anvendelsen i området er primært boliger samt offentlige servicefunktioner. Områder til Tekniske anlæg og mange grønne områder.

Bystruktur

Området er overordnet opdelt i to områder – et institutionsområde og et boligområde.

Allerede i den del der ligger lige op at midtbyen, bryder boligområdet med midtbyens stjernemønster og går over i et mere retvinklet og rationelt gademønster. Længere mod nord/øst er bebyggelsen inddelt i mindre enklaver adskilt af grønne rekreative bånd.

Institutionsområdet består af et stort område med mange institutioner liggende side og side. Der er ingen direkte sammenhæng mellem de forskellige institutioner. Bebyggelserne nærmest lukker sig om sig selv og beplantningen understreger i de fleste tilfælde dette.

Arkitektur og facader

Villakvarteret tættest på bymidten blev påbegyndt allerede før 1945 og stilen i disse gader omkring Elmegade er hovedsageligt Bedre Byggeskik. Men langt hovedparten af bebyggelsen er i østbyen er typiske parcelhuse fra 1960’erne og frem til omkring 2000.

Arkitekturen i institutionsområdet er enkel og tilpasset de enkelte funktioner. Hovedparten af bygningerne er bygget i 1970’erne og 1980’erne, hvilket afspejles i udformningen og materialevalget.

I den nordlige del af området ligger Sankt Knuds Kirke, en lille fin Tufstenskirke, bygget i romantisk stil.

Pejlemærker

Bebyggelsen i Bramming øst er præget af lavt byggeri, primært parcelhuse og lave institutionsbygninger. Kun ganske få byggerier træder frem som pejlemærker. Ansgar Kirke nær bymidten fungerer som et fint pejlemærke, mens de forskellige institutioner, på trods af deres størrelse, mere fungerer som pejlemærker i kraft af deres funktion end deres arkitektur.

Rekreative og grønne områder

Bramming Østby fremstår som en grøn og frodig bydel med masser af træer langs vejene, lange grønne rekreative bånd, blandt andet langs Høe bæk, og store grønne sportsarealer. Desuden er de mange private parcelhushaver med til at understøtte oplevelsen af frodighed.

Trafik og infrastruktur

De primære trafikveje i Bramming Østby er forbindelsesvejene Gabelsvej, Tværsigvej samt Elmegade, der går over i Nygårdsvej.

Området er i cykel- og gåafstand til byens servicetilbud som skole og idrætfaciliteter, og i det hele taget er området godt forbundet med stier og cykelvenlige veje til resten af Bramming.