Politiske mål

Vandmiljøet skal beskyttes.

Miljøtilstanden for vandløb, søer og kystvande må ikke forringes

Målsætningerne for vandløb og søer i de statslige vandområdeplaner for hovedvandoplandet Vadehavet skal nås indenfor planernes tidsrammer.

Under forvaltning af ikke målsatte vandløb skal der tages højde for vandløbets naturpotentiale samt de øvrige interesser, der gælder for det enkelte vandløb.

De rekreative muligheder langs og adgangen til kommunens vandløb og søer styrkes.

Kvaliteten og kvantiteten af grundvandet sikres.