Politiske mål

Den biologiske diversitet skal højnes i Esbjerg Kommune.

Natura 2000-planerne realiseres gennem en proaktiv og opsøgende indsats og i dialog med lodsejerne.

Den unikke natur, der er en del af Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet, værnes og understøttes.

Der skal være steder, hvor det er muligt at nyde stilheden i naturen.

For at sikre en bred inddragelse og et godt samarbejde med relevante interesseorganisationer, fastholdes et Grønt råd og et tværkommunalt vadehavssekretariat.