5: Find vej i Sønderris

Illustration fra borgermøde januar 2020

Strategiske mål:

Stierne i Sønderris skal være den hurtige genvej og indbyde til at flere bevæger sig på tværs af bydelen til fods eller på cykel.

Stisystemernes kvalitet skal fremhæves gennem målrettet drift og i et samarbejde med de lokale borgere.

Der skal arbejdes med wayfinding og sigende stedsbetegnelser, som gør det nemt at find rundt mellem boligområder, naturområder og funktioner.

 

 

Forbindelser til nabobydele og til Esbjerg midtby via stisystemer skal styrkes gennem synlighed og optimering af eksisterende anlæg.

De gennemgående fordelingsveje skal kobles sammen, så ringen sluttes. Borgerne skal opleve at være del af det samme ’solsystem’.

Veje og gaders slyngende karakter er en kvalitet, som både giver en rolig oplevelse og en trafikdæmpende foranstaltning. Det skal videreføres i nye udstykninger.

side 30


 

 

Stierne i Sønderris er grønne og naturens udtryk skifter med sæsonerne, men det er svært at orientere sig.

side 31


 

Skyttestien - Hvor mon stien fører hen?

 

side 32


 

Mulige tiltag

 

 

For i fællesskab at nå de strategiske målsætninger, kan følgende tiltag bidrage:

Sønderris er både ’de nye’ og ’de gamle’ boligområder
Sammenhængskraften i bydelen skal i fremtiden styrkes ved at stinet og vejforbindelser understreger en samlet bydel. Oprindeligt var Sønderris orienteret omkring én stamvej, som ledte til alle funktioner og boliggader. I dag har bydelen spredt sig med mange nye boligområder og sammenhængen med én stamvej er udvisket.

Ved på sigt at omlægge vejforløb så bydelen bindes sammen, kan den oplevede sammenhængskraft styrkes. Man er del af den samme bydel. Det kan for eksempel ske ved, at man laver en primær forbindelsesvej med Sønderrisvej, et stykke af Guldagervej og Stjerneparken så vejene sluttes i en ring, der binder bydelen sammen.

På den måde vil også fremtidige boligområder mod nord blive integreret i og oplevet som en del af Sønderris. Et fortsat finmasket stinet som internt mellem boligområderne binder bydelen sammen fortsættes, men fremad med et mere tydeligt hierarki jf. næste tiltag.

Wayfinding
– flere mennesker på færre strækninger
Et udbygget stisystem præger Sønderris og alle boligområder har trafiksikre forbindelser til aktiviteter og funktioner. Samtidig må man sande, at det kan være svært at finde vej. Stierne ligner hinanden, og man kan tabe stedssans både som voksen og som barn. For at gøre stierne til steder, hvor man møder hinanden, kan etableres et hierarki i stierne, så der er hovedstier og mindre stier.

Hovedstier kan opmærkes og markeres med synlig skiltning og eventuelt med mærker på fladerne. Det kan eksempelvis være den nord/sydgående skolesti

 

 

 

 

hvor mange børn og unge ankommer til skolen om morgenen. Det kan være løberuter som udspringer fra hallen og er markeret med fartlege og måleenheder. Det kan være en rute som synligt kobler vigtige steder.

Eksempelvis en hovedstiforbindelse fra indkøbsområdet til skole/hal, til udskolingen og til Midtgaard. Markering kan invitere til bevægelse og til opmærksomhed. Samtidigt kan markeringen samle flere mennesker på færre strækninger, og dermed møder man oftere andre på sin vej.

Beskæring langs cykelstier
Der er belysning langs stierne i Sønderris, men ikke alle steder slår det til, når grønne områder og beplantninger vokser frit. Der kan med udarbejdelse af en plejeplan for de grønne beplantninger langs stierne tænkes i udtynding og beskæring som sikrer, at lampernes lys optimeres, og der kan etableres lysninger på udvalgte stræk. Der kan også ved fremadrettede udskiftninger af armaturer på lamper være anledning til at øge belysningen. Her kan også tænkes i at understrege hovedstiforløb med eksempelvis indfarvede lamper langs udvalgte stiforløb.

Renholdelse af stier
Der er en øget opmærksomhed på renholdelse af stier og en indsats om adfærd kan lokalt medvirke til, at stierne ser pæne og indbydende ud. Det er væsentligt, at der er tilstrækkelige affaldsspande og man kan overveje at lade markering af affaldsspande indgå i en wayfindingindsats, hvor spande kan være del af at vise vej.

Etablering af tunneler
Der er planer om etablering af en/to tunneler som led i at udbygge de sikre skoleveje og for at optimere mulighederne for at færdes til fods og på cykel uden at skulle krydse større og meget trafikerede veje.

side 33