Planlægning - et resumé

Jordforurening kan udgøre en trussel mod natur, miljø, grundvand, udnyttelsen af jorden samt dyrs og menneskers sundhed og færden. Det er derfor vigtigt, gennem planlægning for et areal, at mindske risikoen for uhensigtsmæssig anvendelse af arealet. Der kan om nødvendigt blive tale om at fjerne og rense den forurenede jord.

For at spare på bl.a. råstofressourcer er det vigtigt at genanvende ren og lettere forurenet jord de steder, hvor det kan lade sig gøre og/eller at sørge for rensning af jorden. Al håndtering og udlægning af lettere forurenet jord skal ske under hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen.

Planlægningen har også en rolle i forhold til den ikke-forurenede overskudsjord, der i videst muligt omfang ønskes genanvendt uden at terrænregulere. Når en terrænregulering er påkrævet, skal de landskabelige værdier, naturområder og kulturarven beskyttes.