Politiske mål

Den fysiske planlægning sker under hensyntagen til den aktuelle viden om jordforureningsforholdene.

Der etableres lokale bortskaffelses- og genanvendelseslokaliteter for ren jord og lettere forurenet jord.

Kraftigt forurenet jord skal så vidt mulig renses og genanvendes med henblik på, at forbruget af råstoffer og behovet for deponeringskapacitet mindskes.

Anlæg til bortskaffelse af forurenet jord ønskes etableret på steder, hvor der, hverken på kort eller langt sigt, er risiko for forurening af grundvandsressourcen, overfladevandsrecipienter eller risiko for menneskers sundhed.

Ikke forurenet overskudsjord skal håndteres og bortskaffes på måder, som tager hensyn til miljø, landskab, natur og kulturarv.