Sædding

loading image
Henter kort...
static-map

FAKTA: (2019)

Esbjerg city ca. 5 km

Areal: 6.717 km2

10.364 Indbyggere

5.279 Husstande

Historisk baggrund

Sædding er et fuldt bebygget byområde, der allerede før 1965 var en forstad til Esbjerg. Oprindelig var Sædding et landområde i udkanten af Guldager Sogn og jorden var indtil 1805 ejet af hovedgården Sønderris. Arealerne nærmest havet var dækket af lynghede.

Forandringen fra åbent landbrugsland til bebygget område begyndte i 1914, da vejen mellem Esbjerg og Hjerting blev anlagt langs kysten. Ad den fik indbyggerne fra Esbjerg by adgang til kysten netop på den tid, hvor det for byboere blev moderne at søge ud i naturen. Ret hurtigt opstod en langstrakt bebyggelse langs Strandvejen. Disse indbyggere orienterede sig mod Esbjerg, medens landbeboerne fortsat orienterede sig mod Guldager.

Fra kysten bredte ny bebyggelse sig ind i landet til landsbyen Sædding, som indtil 1950’erne blot rummede få indbyggere. Stor befolkningstilvækst navnlig omkring 1970 førte til, at Guldager Sogn blev en del af Esbjerg Kommune.

I 1978 blev Sæddingområdet udskilt fra Guldager Sogn og etableret som et selvstændigt kirkesogn med ca. 12.000 indbyggere.

Placering i landskabet

Sædding en velafgrænset område, der hæver sig op til 19 meter over havet, som på vestsiden afgrænser området. Navnet Sædding peger på, at landskabet rummede flad og fugtig grund, og der er da også fugtige arealer og enge på alle sider af denne lille bakkeø, der er en lille del af den langt større Esbjerg Bakkeø. Fovrfeld Bæk danner grænse i syd og øst. I nord afgrænses området af Sønderris Bæk, der også kaldes Sædding Bæk. Den løber mod nordvest og sammmen med Guldager Møllebæk. Disse vådområder opleves i dag som grønne kiler i bylandskabet.

Byens struktur og identitet

Sædding er en forstad til Esbjerg og består af følgende 4 områder:

010 Gl. Sædding
020 Sædding Nord
030 Mosevangen
040 Fovrfeld

Bydelens struktur er typisk for en forstad med vidtstrakte parcelhuskvarterer, enkelte institutioner der servicerer bydelen og et bydelscenter der udgør det centrale punkt i bydelen. Langs de større veje er placeret dagligvarebutikker og store udvalgsvarebutikker.

Byens grønne struktur

Sædding er som alle Esbjergs forstæder omgivet af de grønne kiler der forbinder by og land og giver tæthed til natur alle steder i byen. Disse grønne kiler, samt den tætte kontakt til stranden og havet, giver store rekreative værdier til området.

Trafik og infrastruktur

Sædding fungerer som en forstad til Esbjerg, og som sådan kobler bydelen sig på Esbjergs trafikale infrastruktur.

Uddannelse

I det Sædding er en forstad til Esbjerg, er området også en del af Esbjergs uddannelsesnetværk. Der er to folkeskoler og en privat skole i området.

Borger- og beboerforeninger

Sædding har et enkelt lokalråd der repræsenterer hele bydelen - Sædding-Fovrfeld Lokalråd.