Forord: En genfortælling

Sønderris er stedet der har dét, der efterspørges. Her er et væld af muligheder for fællesskab, bevægelse og sammenhold. Sønderris er samtidig tæt på et stort antal arbejdspladser og bylivet i Esbjerg. Uden for døren er der adgang til grønne områder og kun et stenkast til den rå natur og havet.

Der er en stor tilfredshed med at bo i Sønderris. Det er et eftertragtet byområde, og bydelens udvikling er sket gennem sammenhold og fællesskaber.

Udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan er derfor ikke et udtryk for, at der er behov for at skabe en ny fortælling om Sønderris. Det er nærmere et sigte mod en genfortælling, som giver fælles rammer og retning, både for de der allerede har boet her i 40 år, og de som måske skal bo her de næste 40 år.

Sønderris er en attraktiv bydel og et imponerende salg af byggegrunde gør, at bydelen vokser sig større og er under konstant forandring. Der bliver flere huse, flere gader, nye mennesker og flere nationaliteter. Der bliver flere børn, flere voksne og flere seniorer.

Det stiller naturligvis krav til bydelens udbud af servicefunktioner og faciliteter, så der er de rette tilbud til alle aldersgrupper og gode muligheder for at blive en del af fællesskabet. Der er behov for at tænke nye boligområder sammen med eksisterende boligområ-

der – fysisk og socialt. Sønderris skal opleves som en samlet bydel med hjerterum og med plads til flere.

Sønderris er en blandt flere bydele, som er del af Esbjergs udstrækning. Funktioner, faciliteter og servicetilbud, som er i Esbjerg og øvrige bydele herunder, er også til gavn og brug for borgere i Sønderris. Dertil er naturligt, at nærområdet ofte er i fokus, når hverdagen har sin gang. I Sønderris er borgerne optaget af at kunne fastholde og måske
løbende udvikle de tilbud og funktioner, som bidrager til en i forvejen attraktiv bydel. Dét skal naturligvis ses i relation til hele Esbjerg som bysamfund.

Byrådet i Esbjerg har afsat midler til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Sønderris. Men Esbjerg Kommune kan ikke udvikle Sønderris alene. Udviklingen skal og kan kun ske sammen med borgere og erhvervsdrivende i Sønderris, så man i fællesskab tager ansvar for den fortsatte positive udvikling. Denne udviklingsplan er blevet til med stor hjælp og engagement fra Lokalråd og borgere i Sønderris.


I styregruppen for planens udarbejdelse:
Tommy Noer, Formand i Sønderris Lokalråd
Maria Høj Pedersen, Næstformand i Sønderris Lokalråd
Inge Hansen, Sønderris Lokalråd
Erik Jespersen, Direktør i Esbjerg Kommune
Peter Bagge, Planchef i Esbjerg Kommune
Morten Harder, Stadsarkitekt i Esbjerg Kommune
Bo Meldgaard, Skolechef i Esbjerg Kommune

side 3


 

Sønderris er kendetegnet ved at være ramme om det gode hverdagsliv, og her er borgerne i alle aldersgrupper, som tager ansvar for det gode liv og bydelens videre udvikling.

Der har været lokal borgerrepræsentation i projektets styregruppe, og der har været afholdt et offentligt borgermøde med workshop i januar 2020. I oktober 2020 afholdes atter et borgermøde i forbindelse med, at planen sendes i offentlig høring.

side 4


 

En strategisk udviklingsplan – hvad er det?
En strategisk udviklingsplan er en ramme, men ikke en facitliste. Det er et værktøj, som har givet anledning til dialog mellem borger, politiker og myndighed, og som nu tegner en fælles fortælling om, hvad Sønderris bevæger sig i retning af.

Planen indeholder borgernes og byrådets fælles visioner for den fremtidige udvikling i bydelen. Det har i arbejdet med planen været et centralt ønske om en lokal forankring, og ambitionen har været at give lokale borgere og foreninger mulighed for at påvirke byens udvikling og indgå i en fælles drøftelse om muligheder for områdets videre udvikling.

Som et led i processen frem mod planens tilblivelse er afholdt en række møder med borgere, unge og udvalgte aktører fra bydelen. Som et pilotprojekt
i Esbjerg Kommune er der også arbejdet med digitale platforme til at samle input til planen. Det er sket med henblik på, at endnu flere har kunnet få mulighed for at kommentere med tanker og idéer til udviklingen. Dertil har der været lokal borgerrepræsentation i projektets styregruppe, og der har været afholdt et offentligt borgermøde med workshop i januar 2020. I oktober 2020 afholdes atter et borgermøde i forbindelse med at planen sendes i offentlig høring.


Den videre proces
Planen er ikke juridisk bindendende for hverken borgerne eller kommunen, men indholdet og den fælles vision for Sønderris’ fremtid danner afsæt for den kommende kommuneplan og kommende lokalplaner i området.

Sønderris er kendetegnet ved at være ramme om det gode hverdagsliv, og her er borgere i alle aldersgrupper, som tager ansvar for det gode liv og bydelens videre udvikling. Der kommer løbende flere nye borgere i Sønderris og planen hér skal bidrage til at den gode oplevelse af bydelen består så også flere får lyst til at flytte til bydelen og til Esbjerg Kommune.

Den videre proces
Planen er ikke juridisk bindendende for hverken borgerne eller kommunen, men indholdet og den fælles vision for Sønderris’ fremtid danner afsæt for den kommende kommuneplan og kommende lokalplaner i området.

Forslag og tiltag i planen, som kræver økonomi eller ressourcer for at kunne realiseres skal afklares nærmere efter planens endelige vedtagelse. Der er for nuværende ikke afsat konkrete midler fra Esbjerg Kommune. Det er muligt, at tiltag kan iværksættes eller samfinansieres af lokale kræfter, der kan indgås dialog med fonde, og der kan pågå videre drøftelse med Esbjerg Kommune.


Planen er nu fremlagt som forslag og forventes endelig vedtaget i efteråret 2020.
Forslag til Strategisk Udviklingsplan for Sønderris er fremsendt i offentlig høring efter en politisk behandling. Forslaget vil være i høring i 8 uger. Planen og input fra høringen vil efterfølgende blive fremsendt til endelig politisk behandling.

side 5